Wijziging AVV CAO GGZ 2012

Gerelateerde CAO
GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.


De wijzigingen betreffen:


Eenmalige uitkering september 2012
In september 2012 wordt een eenmalige uitkering toegekend van 0,25% van twaalf maal het op 1 september geldende salaris, met een minimum van € 25, aan de werknemer die op 1 september 2012 in dienst is van de werkgever. Voor de werknemer die in de periode vanaf 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012 in deeltijd heeft gewerkt, of een deel van die periode in dienst is geweest, en/of onbetaald verlof heeft genoten, vindt een berekening naar evenredigheid plaats.

Sociaal plan
Er is ook een wijziging in de bepalingen voor het Sociaal plan Organisatieontwikkeling.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 3 augustus 2012, nr. 14311, onder UAW nr. 11333. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...