Principeakkoord CAO Servisair 2011-2013

Gerelateerde CAO
Swissport Handling | Servisair

Looptijd
De looptijd van de CAO is van 1 oktober 2011 tot en met 31 januari 2013.


Loonmutaties
- Gedurende de looptijd van deze CAO kent Servisair aan alle medewerkers over de salarissen en de salarisschalen en de overige in de CAO genoemde nominale looncomponenten per 1 januari 2012 een structurele kostencompenserende loonsverhoging van 1,25% toe en per 1 januari 2013 een structurele kostencompenserende loonsverhoging van 1,0% toe.
- De intentie is om de genoemde salarisverhoging met terugwerkende kracht uit te betalen met het salaris van augustus, onder voorbehoud van tijdige goedkeuring van het akkoord door de leden van de vakbonden.


Arbeidsvoorwaarden

- Inzet flexkrachten: in de huidige CAO wordt gesproken over een maximaal percentage Oproepkrachten van 15%. In de nieuwe CAO zal een maximaal percentage van 25% Oproepkrachten en Uitzendkrachten worden opgenomen.
- Servisair geeft gedurende de looptijd van deze CAO een werkgelegenheidsgarantie. Er zullen derhalve tot en met 31 januari 2013 geen gedwongen ontslagen om bedrijfseconomische redenen plaatsvinden. Uitzonderingen hierop zijn ontslag om dringende redenen, aantoonbaar disfunctioneren en ontslag als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid langer dan 104 weken.
- Scholing: Servisair zal het opleidingsbudget voor de medewerkers die onder de CAO vallen verhogen tot 1,25% van het totale bruto basissalaris.
- Vakantiewetgeving: Conform de nieuwe vakantiewetgeving, zoals die per 1 januari 2012 van kracht is, zullen partijen de aangepaste vakantiewetgeving volgen en de bepalingen van artikel 14 van de CAO hierop aanpassen. De huidige vervaltermijn in de CAO van 5 jaar voor wettelijke vakantiedagen komen hiermee te vervallen, en zullen voortaan 6 maanden na het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd komen te vervallen. Daarnaast zal tijdens arbeidsongeschiktheid voortaan volledig opbouw van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen plaatsvinden. Indien de werknemer kan aantonen dat gedurende het jaar van opbouw minimaal 3 keer verlof is aangevraagd en afgekeurd, dan zullen deze dagen niet vervallen en ten goede komen van het saldo bovenwettelijke dagen. De verlofaanvragen dienen zodanig te gebeuren dat de benodigde bezetting gegarandeerd blijft.
- Flexibiliteit vs zeggenschap: Partijen zullen gedurende de looptijd van deze CAO onderzoeken op welke wijze meer flexibiliteit aan de zijde van Servisair kan worden gecreëerd bij de totstandkoming van de roosters. Tegelijkertijd zal de mogelijkheid om meer zeggenschap te bieden aan de werknemer bij aanpassingen van het individuele rooster worden verkend.
- Parkeerkosten: De niet benutte reiskostenvergoeding zal worden gebruikt om de parkeerkosten fiscaal zo gunstig mogelijk te verrekenen.

Bron: De Unie, 27 juli 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...