Onderhandelingsresultaat CAO Graan 2012-2013

Gerelateerde CAO
Graan | Diervoederindustrie
Looptijd
De looptijd van de cao van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013.

Loonmutaties
De feitelijke lonen en de salarisschalen per 1 april 2012 verhogen met 2% structureel.


Arbeidsvoorwaarden
- Uitzendkrachten die minimaal drie maanden werkzaam zijn komen in aanmerking voor functiegerichte scholing. Scholing i.v.m. de arbo-regelgeving geldt vanaf de datum van indiensttreding.
- De werkgever is verantwoordelijk voor de juiste naleving van de CAO bij inleen van arbeidskrachten.
- Werknemers vallend onder de cao krijgen per 1 april 2012 een persoonlijk ontwikkelingsbudget voor niet functie gebonden scholing van €750,- per twee jaar. Dit is een pilot voor 2 jaar.
- Tijdens de looptijd van de cao zullen de vijf arbeidsplekken voor Wajongeren worden bestendigd.
- Op basis van proef gedurende de looptijd van de cao kan zowel op verzoek van werknemer als van de werkgever het individuele dagdienstrooster van 8 uur worden uitgebreid naar 9 c.q. 9,5 uur/dag onder handhaving van de normale arbeidsduur per week conform de cao.
- De toeslag voor het overwerk voor chauffeurs op maandag van 04.00 tot 06.00 uur wordt verlaagd naar 50%.
- Tijdens de looptijd van de cao zal een onderzoek gestart worden naar de flexibiliseringsbehoefte van werkgevers en werknemers. Beide partijen kunnen hun input hiervoor leveren.
- De meeruren toeslag zal per 1 april 2012 worden verhoogd naar 25%. Daarnaast zal de omschrijving in de cao duidelijker worden (besluitvorming in het Technisch Overleg).
De toeslag voor verschoven uren zal per 1 april 2012 worden verhoogd naar 18%.
- Op zon en feestdagen wordt in principe niet gewerkt. Een feestdag is van 0 – 24 uur. In geval van een nachtdienst, geldt dat de nachtdienst waarvan de meeste uren op een feestdag vallen, vrij is.
- De reiskostenvergoeding bedraagt per 1 april 2012 € 0,13 netto per km
- Per 1 januari 2013 verhogen van de franchise tot het fiscale minimum (voor een middelloonregeling met 2,15% opbouw).
- Het dienstverband eindigt zonder opzegging van rechtswege aan het einde van de betalingsperiode waarin de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Bron: De Unie, 12 juni 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...