Principeakkoord CAO BN International 2012-2013

Gerelateerde CAO
BN-International

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 mei 2012 tot en met 30 april 2013.


Loonsverhogingen
De salarissen en salarisschalen worden per 1 mei 2012 verhoogd met 2,0%.

Het minimum in de vakantietoeslag wordt met hetzelfde percentage verhoogd.


Arbeidsvoorwaarden
Het bestaande beleid dat er op gericht is om werkgelegenheid te behouden, wordt voortgezet. Tevens zullen 5 jongeren (stage-plaatsen) boven sterkte worden ingezet. Het betreft een inspanningsverplichting.

Daarnaast zal de werkgever 5 werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Deze zullen via de Gemeente Huizen worden geworven op basis van een reguliere arbeidsovereenkomst.

- Werkgever zal gedurende de looptijd van de cao afzien van het recht om 50% van de gedifferenrentieerde

WGA-premie op de werknemer te verhalen.

- Binnen de werkgroep pensioenen wordt momenteel gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe pensioenregeling. Overeengekomen is dat partijen zullen komen tot een marktconforme pensioenregeling met als karakter een uitkeringsovereenkomst.

- Cao-partijen zijn het in beginsel eens dat de einddatum van het dienstverband gekoppeld zal moeten worden aan de ingangsdatum AOW. De juridische gevolgen voor diverse andere regelingen moeten eerst door de werkgever onderzocht worden.

- Cao-partijen hebben afgesproken dat de nieuwe vakantiewetging wordt ingevoerd. De verjaring van de bovenwettelijke vakantiedagen blijft 5 jaar. Artikel 51 van de cao wordt in die zin aangepast (1 maart wordt 1 juli). Artikel 54, lid 2a, wordt conform de nieuwe vakantiewetgeving aangepast.

Bron: FNV Bondgenoten, 16 mei 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...