Akkoord CAO Meldon Plastics 2012-2013

Gerelateerde CAO
Meldon Plastics

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 april 2012 t/m 30 juni 2013.


Loonsverhogingen
Met ingang van 1 april 2012 worden de salarissen structureel met 2% verhoogd. Daarnaast kan er per april 2012 en april 2013 een eenmalige uitkering gedaan worden van € 150, tenzij de leden van de vakorganisatie er voor kiezen om dit geld aan te wenden voor een overgangsregeling van de seniorenregeling als bedoeld in artikel 19 van de cao voor de werknemers die in 2012 de leeftijd van 59 jaar bereiken. Voor werknemers die jonger zijn dan 59 jaar in 2012 wordt edurende de looptijd van de cao artikel 19 opnieuw vormgegeven door partijen.


Arbeidsvoorwaarden
- Meldon blijft zich inspannen voor de mogelijkheden van kansarme jongeren.

- Er is een regeling overeengekomen met betrekking tot de reis- en/of werkuren als gevolg van zakenreizen

- Werknemers die na 1 juli in dienst komen, kunnen per 1 januari daaropvolgend in aanmerking komen voor een salarisverhoging conform overeengekomen beoordelingssystematiek. Werkgever is echter niet verplicht om voor deze werknemers een salarisverhoging toe te kennen. Werknemers die voor 1 juli in dienst komen, worden conform normale beoordelingssystematiek per 1 januari daaropvolgende beoordeeld en beloond. Artikel 9.1 zal conform worden aangepast

- De verjaringstermijn blijft zowel voor wettelijke als bovenwettelijke verlofaanspraken 5 jaar. De berekening van het aantal verlofdagen voor werknemers die in- en/of uitdienst treden wordt naar rato van de daadwerkelijke datum in of uit dienst gedaan. Artikel 18.5 zal conform aangepast worden.

- Meldon zal gedurende de looptijd van de cao het werknemersdeel van de gedifferentieerde WGA premie voor haar rekening nemen.

Bron: CNV Vakmensen, 26 maart 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...