Akkoord CAO Gemeenten 2011-2012 (update)

Gerelateerde CAO
Gemeenten Personeel (Verlopen)

De VNG zal het akkoord over de CAO-gemeenten ongewijzigd voorleggen aan de gemeenten, ondanks het Stabiliteitsprogramma. Als de gemeenten ermee instemmen werkt de CAO terug tot 1 juli 2011 en loopt door tot 31 december 2012.

Demissionair minister Spies van BZK heeft aangegeven de afwijking van de nullijn af te wijzen. Het is echter niet zo dat de CAO Gemeenten het Rijk meer geld kost. Gemeenten moeten de loonsverhoging uit eigen middelen betalen, en zullen dus moeten korten op andere posten.


Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 juni 2011 t/m 31 december 2012


Loonsverhogingen
- 01-01-2012: 1 %
- 01-04-2012: 1%


In augustus 2012 een eenmalige uitkering van 400 euro voor medewerkers in salarisschaal 6 of lager en 200 euro voor medewerkers in salarisschaal 7 of hogerArbeidsvoorwaarden
- Inhuur externen

Partijen achten het van groot belang dat het aantal externen, conform de definitie van de Personeelsmonitor Gemeenten, in de sector wordt teruggedrongen. Hiervoor is een aantal zaken nodig:

1. een transparante sturing op de hoeveelheid externen in dienst van de gemeente door het management en een heldere registratie van het aantal en soort externen in het personeelsregistratiesysteem;

2. een gezamenlijk gedragen ambitie om het aantal externen tot het hoogst noodzakelijke en minimale niveau terug te brengen

3. een (strategisch) personeelsbeleid, dat er op gericht is de kwaliteit van de werknemers binnen de organisatie dusdanig te verhogen dat de afhankelijkheid van externen in de toekomst tot het minimum noodzakelijke wordt teruggebracht. De afspraken in de leidraad over loopbaanbeleid en mobiliteitsbeleid dragen hiertoe bij. Het is van belang dat er meer doorstroming plaatsvindt van vaste medewerkers, zodat gemeenten minder afhankelijk worden van inhuur externen.


Om dit te kunnen realiseren, spreken partijen het volgende af:

a. er wordt aan het A&O-fonds Gemeenten gevraagd een instrument te ontwikkelen, waarmee het inzicht op het aantal externen in de organisatie maximaal is en op basis waarvan gestuurd kan worden door het management;

b. iedere gemeente bepaalt haar ambitie op het gebied van inhuur van externen en rapporteert hierover aan de OR;

c. partijen stimuleren dat alle gemeenten een strategische personeelsplanning voor de komende vier jaar maken. Aan de hand van de verwachte personeelsontwikkelingen en de gewenste opbouw en inrichting van de organisatie, wordt daarin bepaald welke investeringen in opleiding, loopbaan en werving nodig zijn om over vier jaar de juiste kwaliteit in huis te hebben;

d. partijen spreken af dat het A&O-fonds Gemeenten via een kwaliteitsmonitor meet hoe de sector deze afspraak uitvoert en publiceert een overzicht op de website met de bevindingen. Er wordt jaarlijks een certificaat uitgereikt aan de gemeenten die voldoen aan de afspraken;

e. om de externe inhuur te verminderen, wordt altijd gekeken of er mensen vanuit regionale mobiliteitscentra beschikbaar zijn om taken te verrichten, als er door omstandigheden tijdelijk of incidenteel een oplossing gevonden moet worden en hiervoor binnen de gemeente geen geschikte kandidaat is beschikbaar is.


- Meer mobiliteit

Afgesproken is dat gemeenten medewerkers die ander werk willen of moeten zoeken optimaal begeleiden en ondersteunen. Werknemers leveren hun bijdrage door mee te werken aan de noodzakelijke mobiliteit en flexibilisering van arbeidsvoorwaarden. Daarom is ook besloten dat elke werknemer per 1 januari 2013 een aanstelling in algemene dienst heeft.


Daarnaast gaan partijen investeren in opleiding en inzetbaarheid vanuit de gedachte dat medewerkers goed zijn toegerust om actief te blijven op de arbeidsmarkt. Vanaf 2013 is bovendien voor iedere werknemer een Individueel Loopbaanbudget van 500 Euro beschikbaar.


- Van werk naar werk

Als reorganisatie leidt tot boventalligheid van werknemers start een intensief ‘Van werk naar werk’-traject. Werkgevers hebben afgesproken dat een traject van in principe 2 jaar wordt genomen om werknemers naar ander werk te begeleiden. Op basis van loopbaanadvies wordt maatwerk geboden.


De start van deze termijn is het moment waarop het besluit tot boventalligheid in werking treedt. Tijdens deze re-integratietermijn gaan werkgever en werknemer op basis van een maatwerkaanpak op zoek naar ander werk, dat aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de werknemer.


- Flexibilisering van de werktijden

Binnen een jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Cao wordt een nieuwe werktijdenregeling ingevoerd. Plaats en tijd-onafhankelijk werken sluit goed aan bij de behoeften van de medewerkers. Steeds vaker willen zij zeggenschap over hun werktijden en daarin meer keuzevrijheid.


Ook de werkgever heeft behoefte aan flexibilisering en modernisering van de bedrijfsvoering. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk ruimere openingstijden in te stellen zonder dat er direct sprake is van extra toelagen of overwerk.

Bron: VNG, 20 april 2012 en VNG, 4 mei 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...