Akkoord CAO HITT 2012

Gerelateerde CAO
HITT
Looptijd
Cao loopt van 1 januari tot en met 31 december 2012.

Loonmutaties
De collectieve loonsverhoging per 1 januari 2012 bedraagt 2,5%.

De collectieve loonsverhoging per 1 januari geldt voor iedere medewerker, die op 31/12 in dienst is van de werkgever (dus ook voor medewerkers die in de loop van kalenderjaar voorafgaand aan de collectieve loonsverhoging per 1 januari in dienst zijn getreden).

Arbeidsvoorwaarden
- De ongelijkheid tussen medewerkers met betrekking tot het vakantievolume wordt opgeheven. Het maken van onderscheid is in strijd met de Wet op de Gelijke Behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBL). Dit betekent, dat medewerkers die ouder dan 50 jaar vanaf 1 januari 2012 niet langer 3 extra vakantiedagen per jaar ontvangen.
- Vanaf 1 januari 2012 ontvangen alle medewerkers 2 extra vakantiedagen per jaar op basis van een 100% dienstverband. De medewerker mag hiervan het bovenwettelijk deel van 7 vakantiedagen (56 uren) omzetten in salaris. Voor een deeltijd dienstverband geldt het aantal vakantiedagen naar rato van het deeltijdpercentage.
- De tekst van de winstuitkering wordt verduidelijkt. De winstuitkering vindt plaats over de winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. Boekresultaten uit verkoop van bedrijfsonderdelen, winst of verlies, maken hier geen deel van uit. Bij winst uit verkoop van bedrijfsonderdelen kunnen wel discretionaire bonussen worden uitgekeerd.
- De franchise van de pensioenregeling wordt aangepast per 1 januari 2012 en bedraagt € 13.062 (wettelijk minimale franchise).
- De artikelen in de cao betreffende de spaarloon- en levensloopregeling vervallen, aangezien deze regelingen wettelijk zijn afgeschaft per 1 januari 2012.
- De vakantiewetgeving is aangepast per 1 januari 2012. In de cao 2012 wordt aangepast dat: ook zieke en arbeidsongeschikte werknemers het recht op vier keer de wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen krijgen; en de wettelijke vakantiedagen die de werknemer vanaf 2012 opbouwt, vervallen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de aanspraak erop is ontstaan.
- Op decentraal niveau, dat willen zeggen tussen de directie en OR, worden nadere afspraken gemaakt om verder invulling te geven aan Het Nieuwe Werken. De verhuizing biedt mogelijkheden om verder invulling te geven aan wensen, die de kwaliteit van het (samen)werk(en) ten goede komen. Ook zullen er nadere afspraken gemaakt om te zorgen voor een blijvend goede balans tussen werk en privé (o.a. vast onderwerp tijdens het beoordelings- en competentiemanagement-gesprek).
- In lijn met gemaakte cao afspraken, heeft een werkgroep bestaande uit kaderleden van de vakbond, OR en HRM, de arbeidsvoorwaarden en diverse reglementen opnieuw gestructureerd.

Bron: CNV Dienstenbond, 14 februari 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...