Principeakkoord CAO CRV 2011-2012

Gerelateerde CAO
CRV Monsternemers
Looptijd
Een looptijd van 1 januari 2011 tot met 31 december 2012

Loonmutaties
Een loonsverhoging van 2% per 1 januari 2011 en 1,5% per 1 januari 2012.

Arbeidsvoorwaarden
- Invoering van de prestatie afhankelijke beloningsmethodiek.

- Het dagvenster wordt met ingang van 1 februari 2012 aangepast naar 06.00 uur tot 18.00 uur. Verder wordt in de cao de mogelijkheid tot thuiswerken opgenomen.

- Partijen zullen gedurende de looptijd van de cao in een paritaire commissie concrete voorstellen ontwikkelen ten aanzien van een persoonlijk keuze budget (PKB) voor medewerkers en de inrichting van een Benefit shop.

- De huidige kleding- en wasvergoeding die rechtstreeks aan de betreffende medewerker wordt betaald, komt in deze vorm te vervallen. De medewerker krijgt recht op het bestellen van bedrijfskleding ter waarde van 220 euro per jaar. Het bedrag dat in het betreffende jaar niet wordt besteed aan kleding, komt te vervallen. De wasvergoeding van 9 euro per maand wordt rechtstreeks aan de medewerker uitbetaald. Deze wijziging gaat in op de eerste maand volgend op het bereiken van het cao akkoord.

- De vergoeding voor zakelijke kilometers wordt verhoogd naar €0,22 per kilometer. Deze wijziging gaat in op de eerste maand volgend op het bereiken van het cao akkoord.

- In de tekst van de cao voor de monsternemers wordt vastgelegd dat monsternemers voor werktijden tussen 22.00 uur en 05.00 uur een extra vergoeding krijgen van 100 % per uur. Daarnaast zal CRV opnemen dat bij het verrichten van nevenwerkzaamheden slechts een meldingsplicht geldt. De jeugdschalen vervallen in de cao voor de monsternemers. De onder dit artikel genoemde afspraken gaan in op de eerste maand volgend op het bereiken van het cao akkoord.

- CRV zal zich inspannen om de plaatsing van 5 mensen met een Wajong-uitkering mogelijk te maken. Gedurende de looptijd van deze cao wordt er tevens naar gestreefd om, indien de bedrijfs- en afdelingsomstandigheden dit toelaten, mensen met een Wajong-uitkering in dienst te laten treden.

- Partijen zullen gedurende de looptijd van de cao in een paritaire commissie concrete voorstellen ontwikkelen ten aanzien van een levensfasebewust personeelsbeleid. Dit levensfasebewust personeelsbeleid wordt gekenmerkt door een integrale aanpak voor het hele bedrijf.

- Partijen zullen op korte termijn met elkaar in gesprek gaan over de inzet van de sector middelen op basis van een gezamenlijk plan ten behoeve van loopbaanscans als onderdeel van het levensfasebewust personeelsbeleid.

- De cao wordt aangepast aan de nieuwe vakantiewetgeving.

Bron: De Unie, 7 februari 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...