Principeakkoord CAO ING Verzekeringen 2012

Gerelateerde CAO
ING Verzekeringen
Looptijd
De nieuwe cao gaat per 1 januari 2012 in en heeft een looptijd van een jaar.

Loonmutaties
De werknemers van ING Verzekeringen krijgen ook structurele loonsverhoging van 2% per 1 juni 2012.

Arbeidsvoorwaarden

Variabele beloning
Het huidige targetbeloningsmodel maakt plaats voor een ander model te weten het VIC-model. De V staat voor het vaste percentage gekoppeld aan de functieschaal. (6% bij schalen 1 t/m 5, 6,5% bij schalen 6 t/m 8, 7% bij schalen 9 en 10 en 7,5% bij schalen 11 en 12 ( voor on target). De I staat voor individueel en is gekoppeld aan de beoordelingsscore. ( Bij 1 150%, bij 2 125%, bij 3 100%, bij 4 90%, bij 5 25%, bij 6 0%). De C staat voor collectief en is afgeleid van klantbelang (voor 1/3) en financiële resultaten( voor 2/3). De beloning wordt wel lager dan met de TSR-regeling. Over 2011 wordt proefgedraaid met dit model. In 2012 bespreken cao-partijen de werking van het model. Ook wordt met cao-partijen een realistische target voor 2012 besproken. De TSR-regeling en de jaarbeoordelingsbonus komen hiermee te vervallen.

Het garantiebedrag blijft vooralsnog gehandhaafd. In de loop van de tijd zal er overleg plaatsvinden tussen medezeggenschap, ING Verzekeren/Im en de vakorganisaties. Zodra er hier iets verandert, zullen wij dat vanzelfsprekend aan u voorleggen.


Vakmanschap en ontwikkeling
De volgende afspraken zijn gemaakt:

- 100% vergoeding voor loopbaancheck, dat kan ook bij ons loopbaanadviesbureau Kans

- 100% vergoeding voor MBO-opleidingen (al dan niet met EVC), vakopleidingen en interne opleidingsprogramma’s

- 100% vergoeding van HBO+-opleiding of HBO-EVC-opleiding, 75% krijgt men tevoren en 25% achteraf bij het behalen van het diploma. Voor de HBO-+-opleiding gaat een studieadvies vooraf

- Er komt een pilot interne stages.

Doordat in principe alle opleidingen worden vergoed vervalt het employabilitybudget.


Maatwerk
Er komt een persoonlijk keuzebudget. Uw bovenwettelijke vakantiedagen, uw vakantiegeld, uw 13e maand, uw levensloopbijdrage krijgt u nu maandelijks uitbetaald. U kunt zelf bepalen wat u met dat geld wilt doen. Het systeem zit zo in elkaar dat u met 1 druk op de knop alles kunt behouden wat u nu ook heeft. Er zullen geen arbeidsvoorwaarden verdwijnen. Daarnaast zal het steeds meer mogelijk zijn om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, dus ook om thuis te werken op tijden die u passen.


Sociaal Plan

Het huidige Sociaal Plan wordt in 2012 voortgezet.


Pensioen
Omdat de situatie rondom pensioen nu ondoorzichtig is, is afgesproken dat er nu nog geen afspraak wordt gemaakt over pensioen. En als dat gaat gebeuren dat gaat die regeling pas in 2013. Vanzelfsprekend zullen wij daarover ook uw oordeel vragen.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Er is een bedrag van 12.500 euro toegezegd voor Internationale Collegialiteit, zodat wij onze vakbondscollega’s elders kunnen helpen. Er is een afspraak gemaakt over werkervaringsplaatsen voor wajongeren. Daarnaast worden medewerkers in de gelegenheid gesteld verlof op te nemen voor mantelzorg.


Vakbondsrepresentativiteit
Ook hierover zijn afspraken gemaakt, te weten:

- Het jaar gratis lidmaatschap voor nieuwe medewerkers wordt voortgezet.

- Daarnaast komt er een wervingsmaand voor alle medewerkers, waar ze ook een jaar gratis lid kunnen worden.

Bron: CNV Dienstenbond, 30 juni 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...