Akkoord CAO Hochwald 2011-2013

Gerelateerde CAO
Hochwald
Looptijd
1 april 2011 tot en met 28 februari 2013.

Loonmutaties
Per 01-04-2011 zal er sprake zijn van een loonsverhoging van 2% en per 01-04-2012 zal er sprake zijn van een loonsverhoging van 2,1%.


Arbeidsvoorwaarden
Met betrekking tot het onderwerp uitzendkrachten zijn de volgende afspraken gemaakt:

- er worden maximaal 20% uitzendkrachten ingehuurd als percentage van de vaste personeelsbezetting, zowel gedurende het 1e als gedurende het 2e caojaar.
- er is een maximum per afdeling afgesproken van 40% uitzendkrachten gedurende het eerste cao-jaar en van 30% per afdeling gedurende het 2e loopjaar. De 4 te onderscheiden afdelingen zijn: 1) de blikafdeling,

2) de melkafdeling,
3) de expeditie en
4) de groep overige afdelingen.

- Inclusief de lakstraatuitbreiding zal Hochwald de personeelsbezetting met minimaal 15 personen versterken per uiterlijk 31-03-2013. Bij juiste kwalificaties zal er een voorkeursaanstelling plaatsvinden vanuit de groep uitzendkrachten.

- Uitzendkrachten die voldoen aan de door Hochwald noodzakelijk gestelde kwalificaties en die per 01-01-2012 9 maanden of langer aaneengesloten via het uitzendbureau aan het werk zijn, zullen een dienstverband worden aangeboden bij Hochwald Nederland b.v.

- In het reguliere najaarsoverleg zal monitoring plaatsvinden op gemaakte afspraken met betrekking tot uitzendkrachten.


Andere afspraken zijn:

· Binnen de veranderingen rondom de aanstaande werkkostenregeling zal de spaarloonregeling op fiscaal toegestane wijze gecontinueerd worden.

· De fiscale ruimte rondom reiskosten met betrekking tot woon-werkverkeer zal op bekende wijze benut worden.

· De vakbondscontributie zal gedurende de looptijd van de cao op fiscaal toegestane wijze met de eindejaarsuitkering verrekend worden.

· De nieuwe wettelijke werkkostenregeling zal per laatst mogelijk moment van 01-01-2014 doorgevoerd worden.

· De afspraak met betrekking tot inzet van een Wajonger, zoals die gemaakt is in de cao 2010-2011 zal gedurende de gehele looptijd van de nieuwe cao gecontinueerd worden.

· De werkgeversbijdrage aan vakbonden zal in overeenstemming met de AWVN-regeling betaalbaar gesteld worden.

· Gedurende de looptijd van de cao zullen vakorganisaties en Hochwald de eerste aanzet tot een levensfasebeleid verder uitwerken en concretiseren.

· De WGA-premie zal duurzaam door de werkgever betaald worden.

· Over pensioenaangelegenheden en tussentijdse wettelijke wijzigingen m.b.t. vakantieaanspraken zal tussentijds overleg met vakorganisaties plaatsvinden.

Bron: CNV Vakmensen, 20 april 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...