Principeakkoord CAO PLb 2011-2013

Gerelateerde CAO
PLb | Productie- en Leveringsbedrijven
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 24 maanden: van 1 mei 2011 tot 1 mei 2013.

Loonmutaties

Op 1 juli 2011 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,5%. Op 1 augustus 2012 worden de salarissen opnieuw structureel verhoogd met 1,5%.

In januari 2012 ontvangen de werknemers een eenmalige storting van 0,5 % van het jaarsalaris in 2011 in hun Benefit Budget. In januari 2013 ontvangen de werknemers een eenmalige storting van 0,75 % van het jaarsalaris in 2012 in hun Benefit Budget (naar rato bij deeltijd en indiensttreding in de loop van het kalenderjaar).

Arbeidsvoorwaarden

De werkgevers hebben de volgende acties ondernomen op het gebied van de werkgelegenheid:

· het aanbieden van extra werkervaringsplaatsen met opleiding, begeleiding en coaching, waarbij jongeren met een Wajong-uitkering als een bijzondere doelgroep worden gezien;

· het opleiden en aanstellen van leermeesters;

· het opleiden van werknemers voor het begeleiden en coachen van jongeren op een werkervaringsplaats;

· het aanbieden van stageplaatsen: de energiebedrijven bieden voor leerlingen uit het beroepsonderwijs stageplaatsen aan. Deze stageplaatsen staan ook open voor schoolverlaters die binnen drie maanden nadat zij hun opleiding hebben afgesloten nog geen baan hebben gevonden;

· het aanstellen van (stage)begeleiders: de energiebedrijven stellen werknemers aan als stagebegeleider en/of contactpersoon voor het regulier beroepsonderwijs.

Langer doorwerken

Om langer doorwerken van oudere werknemers te stimuleren komt er een jubileumgratificatie van 200% van het salaris bij een diensttijd van 50 jaar. Artikel 16.6 (jubileumgratificatie naar evenredigheid) is hierbij niet van toepassing.

Persoonlijk Ontwikkelingsbudget

Gelet op het belang dat partijen hechten aan de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer voor zijn ontwikkeling, wordt het Persoonlijk Ontwikkelingsbudget vanaf 1 januari 2012 verhoogd van € 300 tot € 500 per jaar. Het budget kan maximaal 3 jaar worden gereserveerd.

Maximum overwerkurensaldo

Het maximum van een naar het volgend kalenderjaar over te boeken overwerkurensaldo wordt verhoogd van 80 uur naar 120 uur. De ingangsdatum is 1 januari 2012.

Bron: CNV Publieke Zaak, 31 mei 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...