Akkoord CAO DHL Logistics 2011-2013

Gerelateerde CAO
DHL Logistics
Looptijd
De looptijd van de cao DHL Logistics Nederland is twee jaren, te weten van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2013.

Loonmutaties
Gedurende de looptijd van de cao DHL Logistics Nederland zullen de loonschalen en salarissen als volgt worden geïndexeerd:

• 1,25% op 1 juli 2011;
• 0,25% op 1 december 2011;
• 2,00% op 1 juli 2012.


Arbeidsvoorwaarden
- Deze tegemoetkoming wordt met ingang van 1 april 2011 (terugwerkende kracht) verhoogd.

- De huidige regelingen in de cao DHL Logistics Nederland met betrekking tot de arbeidstijden dateren uit de tijd waarin nog geen (of weinig) sprake was van volcontinudiensten. Omdat deze nu wel noodzakelijk zijn, starten de werkgever, vakorganisaties en de ondernemingsraad in het kalenderjaar 2011 een pilot met betrekking tot de inroostering van volcontinudiensten.

- In het kader van de ontwikkelingen op het gebied van o.a. mobiliteit hebben partijen afgesproken om een pilot te starten op de basis van de door de partijen vastgestelde uitgangspunten.

- Partijen zijn overeenkomen om voor 31 maart 2013 te komen tot concretisering van het levensfasebewustpersoneelsbeleid. Hierbij zullen partijen ondersteund worden door een externe adviseur.

- Bij de uitrol van de cao à la carte in oktober 2011, ten behoeve van het kalenderjaar 2012, krijgt de werknemer de mogelijkheid om maximaal 8 (waarvan 7 bovenwettelijke keuzedagen én 1 vakantiedag) te verkopen. Momenteel heeft de werknemer het recht om maximaal 4 vakantiedagen te verkopen.

- Met de vakorganisatie zal, daar waar nodig, overleg worden gevoerd om de instroom van WGA te beperken.

- DHL staat ervoor open om gedurende de looptijd van deze cao een aantal Wajongers aan te stellen.

Bron: FNV Bondgenoten, 27 mei 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...