Principeakkoord CAO Ankerpoort 2011-2012

Gerelateerde CAO
Ankerpoort
Looptijd
De CAO treedt in werking op 1 maart 2011 en geldt tot 1 mei 2012.

Loonmutaties
De salarisschalen zullen per 1 maart 2011 worden verhoogd met 2,3%.

Arbeidsvoorwaarden

- Pensioen
Het franchisebedrag ( dit is het bedrag waarover de medewerker géén pensioen opbouwt) van de pensioenregeling wordt verlaagd met € 500,-. De pensioengrondslag, het bedrag waarover pensioen wordt opgebouwd en waarover premie wordt betaald, bedraagt m.i.v. 1 januari 2011 € 18.840,- per jaar.

- WGA premie
In afwijking van artikel 13 lid7 van de CAO neemt de werkgever voor de duur van de CAO looptijd de volledige WGA premie voor haar rekening.

- Vergoeding woon-werkverkeer
Ankerpoort is bereid de regeling voor het woon-werkverkeer zodanig in te richten dat optimaal gebruikt gemaakt wordt van de fiscale mogelijkheden. Uitgangspunt is, dat deze regeling voor de werkgever kostenneutraal is en dat de belastingdienst de regeling goedkeurt.

- Werkkostenregeling
Ankerpoort doet een onderzoek naar de effecten van de nieuwe fiscale wetgeving op dit gebied. Indien dit leidt tot aanpassingen van de bestaande CAO afspraken, zal dit in het volgende CAO overleg worden ingebracht.

De vakbondscontributie kan in 2011, op verzoek van de medewerker, van het bruto loon worden afgedragen.( fiscaal vriendelijke behandeling)

- Medewerkerstevredenheidsonderzoek
De werkgever is gestart met een onderzoek naar de mate van tevredenheid welke leeft bij zijn medewerkers. Hiertoe is werkgroep ingesteld. De start van dit project is in het hoofdkantoor. Voor het onderzoek van de plants in Maastricht, Winterswijk en Geertruidenberg zullen medewerkers van de betreffende locatie aan de werkgroep deelnemen. Gestreefd wordt naar een goede afspiegeling van de personeelsbezetting.

De Unie heeft zelf een werkgroep ingesteld. De resultaten van het onderzoek van de werkgever zal de Unie aan deze werkgroep voorleggen en afhankelijk van de bevindingen van deze werkgroep voorstellen richting werkgever doen.

- Duurzame inzetbaarheid
Ankerpoort erkent het belang van opleidingen. Daartoe zal de werkgever zich inspannen om een overzicht te maken van opleidings- en ontwikkelbehoeften van medewerkers. Teneinde de medewerker een beter inzicht te geven in hun eigen mogelijkheden wordt hen de mogelijkheid geboden aan een loopbaanscan deel te nemen. Gedurende de looptijd van de CAO voor het lopende contractjaar kunnen maximaal 10 medewerkers van deze mogelijkheid gebruik maken.

In het kader van employability kan het voor een medewerker van belang zijn erkenning te krijgen voor zijn reeds verworven competenties. De werkgever zal een verzoek tot deelname aan een dergelijk traject van EVC positief tegemoet treden.

Om aan een éénduidig opleidingsbeleid vorm te geven zullen aanvragen voor opleidingen, EVC trajecten en loopbaanscans worden ingediend bij de Manager P&O. In het functioneringsgesprek zal de behoefte-inventarisatie plaatsvinden waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan opleiding en training.

Ankerpoort zal de vakorganisaties inzicht geven omtrent genoemde ontwikkelingen.

Bedrijfsgezondheidszorg dient o.a. gericht te zijn op de inzet van vitale medewerkers. Een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) zal in de toekomst ook in dit licht worden verbeterd .

- Aannamebeleid
Ankerpoort kent een relatief oude bezetting. Opvolging en kennisoverdracht zijn belangrijke thema’s. Beleid en acties dienaangaande zijn onderwerp van het locale VGWM overleg.

Onder voorbehoud dat de werkomgeving cq. werkzaamheden dit mogelijke maken zal Ankerpoort een plaats voor een Wajonger ter beschikking stellen.( inspanningsverplichting)

Het beleid m.b.t. stagiairs wordt voortgezet.( 3 per periode met een maximum van ca. 11 per jaar)

- Functieclassificatie
In september zullen de beschrijvingen van 58 functies gereed zijn. Dit resulteert in een functie-gebouw. Dit wordt met (deskundigen) van de vakorganisaties besproken. De volgende stap is het maken van en loongebouw. De voorstellen hiertoe en eventuele consequenties komen op de agenda van het CAO overleg in 2012.

Bron: FNV Bondgenoten, 12 mei 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...