Principeakkoord CAO Crematoria 2011-2012

Gerelateerde CAO
Crematoria
Looptijd
Looptijd van 1 januari 2011 tot 1 januari 2013

Loonmutaties
De salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen worden gedurende de looptijd van de CAO met 3,5% verhoogd en wel als volgt:

• 1,75% per 1 maart 2011
• 1,75% per 1 januari 2012

Eenmalige uitkering
Medewerkers ontvangen gedurende de looptijd van de CAO tweemaal een eenmalige uitkering van in totaal 1,25% en wel als volgt:

• 0,5% in oktober 2011
• 0,75% in oktober 2012


Het uit te keren percentage wordt berekend over twaalf maal het bruto maandsalaris (exclusief vakantietoeslag, toeslagen voor overwerk, werken voor uren buiten dagvenster etc.), met als uitgangspunt het bruto maandsalaris van oktober 2011, respectievelijk oktober 2012. Een en ander naar rato van de deeltijdfactor en de duur van het dienstverband.


Arbeidsvoorwaarden

- De WGA premie blijft gedurende de looptijd van de CAO voor rekening van de werkgever.


- Werkgevers zullen ervoor zorg dragen dat medewerkers adequate voorlichting krijgen over de voor hen geldende pensioenregeling en opgebouwde pensioenaanspraken. Dat zal door of via de afdeling personeelszaken/personeel & organisatie/human resources dan wel een andere daartoe aangewezen afdeling of functionaris gestalte krijgen. Nadrukkelijk zij hierbij vermeld dat het gaat om informatie en algemene voorlichting over de pensioenregeling; voor eventueel pensioenadvies zal de medewerker zelf (in principe voor eigen rekening) een externe deskundige dienen in te schakelen.


- Binnen de sector heeft iedere onderneming gedurende de looptijd van de CAO de inspanningsverplichting om bij nieuwe vacatures ook mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt (waaronder te rekenen de Wajong-doelgroep) te plaatsen. WVNC zal binnen haar ledenkring zorgdragen voor adequate voorlichting over dit thema. De voortgang wordt regelmatig besproken tussen partijen.


- Gedurende de looptijd van de CAO zullen partijen gezamenlijk overleggen over de wijze waarop aandacht voor Leeftijdsbewust Personeels Beleid (LBPB) optimaal vorm en inhoud kan krijgen. Daarbij worden in samenhang betrokken:

• het onderzoeksrapport van WVNC en AWVN van september 2008;

• de systematiek van het voeren van de jaarlijkse functioneringsgesprekken;

• de leeftijdsafhankelijke verlofdagen zoals verwoord in artikel 15 van de CAO;

• mogelijke invoering cafetariasysteem (mede in relatie tot levensloopregeling e.d.);

• faciliteiten zoals een persoonlijk budget en loopbaancheck.

Uiterlijk medio 2011 zal hiertoe een planning worden afgesproken.


- Gedurende de looptijd van de CAO zal WVNC in eigen kring onderzoek doen naar mogelijkheden, wenselijkheid en haalbaarheid met betrekking tot een eventuele (en alsdan gefaseerde) opbouw van een eindejaars¬uitkering, een en ander in relatie tot het totale niveau van het loongebouw. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden betrokken bij de onderhandelingen over de CAO 2013 en verder.


- De werkgeversbijdrage aan vakorganisaties wordt gedurende de looptijd van de CAO gecontinueerd conform de tussen AWVN en vakorganisaties overeengekomen werkgeversbijdrageregeling.


- Ten behoeve van een door CNV voorgestelde project op het gebied van Internationale Solidariteit zal WVNC gedurende de looptijd van de CAO een eenmalig bedrag van € 6.000,- beschikbaar stellen. Na afronding van dit project zal een evaluatierapport door CNV worden opgesteld en met WVNC worden besproken.


- Indien en zodra het kabinet en sociale partners in 2011 een Pensioenakkoord hebben gesloten (als vervolg op het eerder tussen sociale partners gesloten Pensioenakkoord voorjaar 2010), zal door cao-partijen nader overleg worden gevoerd over de effecten daarvan.


- Partijen stellen vast dat inmiddels een opleidingsfonds onder de naam de ‘Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Uitvaartbranche’ (SOVU) is opgericht, waarvan de doelstellingen door vakbonden en werkgevers worden onderschreven.

Bron: De Unie, 7 maart 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...