Principeakkoord CAO Akzo Nobel 2010-2012

Gerelateerde CAO
Akzo Nobel Chemicals
Looptijd
1 juli 2010 tot en met 30 juni 2012

Loonmutaties
1% per 1 juli 2010 en 1,5% per 1 juli 2011.

Arbeidsvoorwaarden
In verband met de wijziging van de verlofregeling vindt op 1 januari 2011 alsmede op 1 januari 2012 een verhoging plaats van 0,42% van de jaarsalarissen en de salarisschalen. Deze verhogingen worden niet beschouwd als algemene salarisverhoging zoals bedoeld in het Sociaal Plan noch als algemene loonindex AkzoNobel conform paragraaf 2.6 Pensioenreglement.

Partijen zijn bij het tot stand komen van de aanpassingen in de salarissen uitgegaan van een loonmatiging van 0,5% om de totstandkoming van dit akkoord, met name de pensioenparagraaf, mogelijk te maken. De gematigde salarisontwikkeling heeft een structureel karakter en is in relatie met de bijdrage van werknemers vanuit de EBITDA marge uitkering, zoals bedoeld in paragraaf 4 van dit akkoord, relevant. Het kan dus niet zo zijn dat, indien de extra pensioenpremie niet meer aan de orde is, alsnog deze loonmatiging wordt omgezet in een loonsverhoging.


Wanneer in 2010, 2011 en 2012 een EBITDA marge door de voor Nederland relevante Business Units wordt gehaald van 14,5% (het ijkpunt) bedraagt de uitkering 4% van het voor die medewerker geldende inkomen als bedoeld in artikel 12.2.3 van de CAO. De uitkering bedraagt 8% bij een EBITDA marge van 18% of hoger en 0% bij een EBITDA marge van 11% of lager. Bij een tussenliggend resultaat is de uitkering evenredig. Deze systematiek geldt voor een periode van 5 jaar. Partijen treden ruim voor het einde van 2012 in overleg teneinde te bezien of een nieuw ijkpunt en een nieuwe bandbreedte voor 2013 en de daarop volgende jaren passend is.

Vanuit de EBITDA marge uitkering wordt door werknemers een bijdrage gedaan in de stijging van de pensioenpremie, zie onder punt 4 van deze overeenkomst.


Verlof
Het aantal verlofuren wordt per 1 januari 2011 met 8 uur en per 1 januari 2012 nogmaals met 8 uur verlaagd.


WGA Premie
AkzoNobel zal gedurende de looptijd van de CAO geen gebruik maken van de mogelijkheid tot verhaal van de helft van de gedifferentieerde WGA premie op de werknemers.


Bijdrage aan vakbonden
De afspraken over de werkgeversbijdrage aan vakorganisaties worden voor de looptijd van deze CAO gecontinueerd.

Bron: De Unie, 29 december 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...