PostNLZaterdagbestellers2017_2018

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

1april 2017 tot en met 31 december 2018

Uitgave: december 2017

Group HR 

Considerans

Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst, te weten:

1PostNL N.V., te 's-Gravenhage, voor:

- Koninklijke PostNL B.V., te 's-Gravenhage

- PostNL Pakketten Benelux B.V., te Hoofddorp

- PostNL TGN B.V., te Hoofddorp

en

2- FNV, te Amsterdam

- Bond van Post Personeel, te Tilburg

- CNV Publieke Diensten, onderdeel van CNV Connectief, te Utrecht

zijn als volgt overeengekomen:

HOOFDSTUK 1

Algemeen

Artikel 1 Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

Werkgever elk der partijen in de considerans genoemd onder 1;

Medewerker de man of vrouw die bij de werkgever in dienst is om arbeid te verrichten op de zaterdagen en een arbeidsovereenkomst langer dan 3 maanden heeft;

AOW-gerechtigde

medewerker de man of vrouw die de wettelijke AOW-gerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 7a Algemene Ouderdomswet heeft bereikt en die bij de werkgever in dienst is om arbeid te verrichten op de zaterdagen en een arbeidsovereenkomst langer dan 3 maanden heeft;

Vakorganisaties elk der werknemersorganisaties, partij bij deze cao;

Salaris het voor de medewerker vastgestelde salaris per uur;

Maandsalaris het salaris dat maandelijks wordt uitbetaald op basis van het

aantal gewerkte uren per maand;

Plaats van tewerksteling de vestigingsplaats waarin of van waaruit de werkzaamheden over

het algemeen worden verricht;

Wet werken na de

AOW-gerechtigde leeftijdde wet van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van AOW-gerechtigde leeftijd 30 september 2015, tot aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd), Stcrt 2015, nr. 376-377, inclusief latere wijzigingen van deze wet.

Artikel 2 Looptijd

1Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 21 maanden. Zij treedt in werking op 1 april 2017 en eindigt derhalve op 31 december 2018.

2 Behoudens opzegging door één van de partijen wordt deze overeenkomst geacht telkens met een jaar te zijn verlengd. Opzegging dient ten minste 3 maanden voor de afloopdatum te geschieden. Partijen ontvangen een schriftelijke bevestiging van de opzegging.

Artikel 3 Tussentijdse herziening

Ingeval van ingrijpende veranderingen in de algemeen sociaal- economische omstandigheden in Nederland zijn zowel de werkgever als de vakorganisaties gerechtigd gedurende de looptijd van deze overeenkomst tussentijdse herziening aan de orde te stellen.

Artikel 4 Geschillenregeling

Uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen tussen de werkgever en de vakorganisaties zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden geregeld.

Wanneer binnen 2 maanden, nadat de meest gerede partij haar zienswijze betreffende een dergelijk geschil schriftelijk aan de andere partijen bij de overeenkomst heeft kenbaar gemaakt, de bij het geschil betrokken partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen, zullen partijen hun geschil voorleggen aan een daartoe in te stellen paritair samengestelde interpretatiecommissie die advies zal uitbrengen aan partijen.

Artikel 5 Verplichtingen van de werkgever

De werkgever zal geen medewerker in dienst nemen of houden op voorwaarden die afwijken van hetgeen in deze cao is bepaald.

De werkgever zal in de met de medewerker te sluiten arbeidsovereenkomst vermelden dat deze cao van toepassing is. De cao wordt geplaatst op Mijn PostNL waar de medewerker deze kan raadplegen. Op verzoek van de medewerker wordt de cao aan hem verstrekt.

4 De werkgever is gehouden te doen en na te laten wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten.

5 De werkgever zal zorg dragen voor veilige werkomstandigheden en de desbetreffende (wettelijke) bepalingen in acht nemen.

Artikel 6 Verplichtingen van de medewerker

1De medewerker is gehouden de tot zijn functie behorende werkzaamheden naar behoren te verrichten en al datgene te doen of na te laten wat een goed medewerker behoort te doen of na te laten.

2De medewerker is gehouden aan de door of namens de werkgever vastgestelde te zijner kennis gebrachte voorschriften, richtlijnen en aanwijzingen.

3De medewerker zal voldoen aan redelijke opdrachten, ook wanneer deze betrekking hebben op het verrichten van andere dan zijn gebruikelijke werkzaamheden. Tevens kan betrokkene worden opgedragen op een andere plaats van tewerkstelling dan zijn gebruikelijke zijn werkzaamheden te verrichten.

4Indien de werkgever dat nodig acht, is de medewerker verplicht ook boven de met hem in de arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidsduur arbeid te verrichten.

5De medewerker is verplicht de door de werkgever voor de functie voorgeschreven bedrijfskleding te dragen. De medewerker is hiervoor geen bijdrage verschuldigd. De kosten van reiniging en onderhoud van de bedrijfskleding zijn voor rekening van de medewerker.

6De medewerker is gehouden tot geheimhouding van alles wat hem omtrent het bedrijf, de klanten en andere relaties van het bedrijf bekend is, waarvan hem geheimhouding is opgelegd of waarvan hij het vertrouwelijke karakter had kunnen vermoeden.

HOOFDSTUK 2

De dienstbetrekking

Artikel 7 De arbeidsovereenkomst

1De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan.

2In de arbeidsovereenkomst wordt in elk geval opgenomen:

a de datum van indiensttreding;

b de vermelding of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan;

c de vermelding of een proeftijd is overeengekomen en de duur van de proeftijd;

d de plaats van tewerkstelling bij aanvang van de dienstbetrekking;

e een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden;

f het aanvangssalaris per uur;

g de arbeidsduur;

h de verplichting tot geheimhouding van

bedrijfsaangelegenheden;

ide vermelding dat deze cao van toepassing is.

Artikel 8 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1De werkgever en de medewerker nemen bij het bepalen van de opzegtermijn de betreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in acht. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

2Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het tijdstip genoemd in de arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds schriftelijk worden opgezegd. In dat geval geldt de wettelijke opzegtermijn.

3De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de laatste dag van de maand waarin de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 7a Algemene Ouderdomswet heeft bereikt.

4De werkgever kan de arbeidsovereenkomst beëindigen indien de medewerker 104 weken ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte.

Voor de arbeidsongeschikte AOW-gerechtigde medewerker, geldt dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na het verstrijken van de termijn die is bepaald in de Wet werken na de AOW- gerechtigde leeftijd.

HOOFDSTUK 3

Arbeidsduur

Artikel 9 Werktijd

1De arbeidstijd per dienst per zaterdag bedraagt voor de medewerker ten hoogste 9,5 uren.

2De gebruikelijke arbeidstijd ligt voor de medewerker tussen 06.00 uur en 18.00 uur.

3In afwijking van het gestelde in lid 1 bedraagt voor de medewerker van 16 en 17 jaar de arbeidstijd per dienst per zaterdag ten hoogste 9 uren.

Artikel 10 Vakantie

1De medewerker heeft per kalenderjaar recht op vakantie met een omvang van 5 maal het gemiddeld aantal gewerkte uren per zaterdag.

2Indien de medewerker in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt, heeft hij aanspraak op vakantie in evenredigheid met het aantal uren waarop hij aanspraak zou hebben indien hij het gehele jaar in dienst zou zijn.

3Indien de medewerker in de loop van het jaar uit dienst treedt, heeft hij een evenredige aanspraak op vakantie. Indien de medewerker bij het einde van de arbeidsovereenkomst meer vakantie heeft opgenomen dan hem op grond van deze cao toekomt, wordt de teveel opgenomen vakantie verrekend en/of teruggevorderd op basis van zijn salaris (per uur). Er vindt geen verrekening of terugvordering plaats indien de arbeidsovereenkomst is geëindigd door het overlijden van de medewerker.

4De werkgever stelt de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast na overleg met de medewerker. In het algemeen zal de vakantie van de medewerker eenmaal per jaar een

aaneengesloten periode van 3 weken omvatten, voor zover het bedrijfsbelang zich hiertegen niet verzet.

Artikel 11 Verlof

1De werkgever kan op verzoek van de medewerker verlof zonder doorbetaling van salaris verlenen in de gevallen dat daartoe aanleiding bestaat.

2In geval van overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad heeft de medewerker recht op verlof met doorbetaling van salaris.

Artikel 12Feestdagen

Indien een feestdag op zaterdag valt, zal aan de medewerker die op die zaterdag had moeten werken het salaris worden doorbetaald. Dit kan zich voordoen ten aanzien van de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, beide Kerstdagen, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en in lustrumjaren de dag waarop de bevrijding wordt gevierd.

HOOFDSTUK 4

Beloning

Artikel 13 Salaris

1Het salaris van de medewerker wordt vastgesteld op basis van de leeftijd, de ervaring en de wijze van functioneren van de medewerker.

2Het voor de medewerker geldende salaris is opgenomen in bijlage 1.

3Aan de medewerker wordt jaarlijks de volgende stap toegekend tot het eindsalaris is bereikt.

4Indien het functioneren van de medewerker als onvoldoende wordt beoordeeld, zal dit gemotiveerd moeten worden aangegeven. De in lid 3 bedoelde volgende stap wordt dan niet toegekend.

5De aanpassing van het leeftijdssalaris gaat in op de eerste van de maand waarin de verjaardag valt. Bij het bereiken van de 22-jarige leeftijd volgt inpassing in het schaaljarendeel. Ook deze inpassing gaat in op de eerste van de maand waarin de verjaardag valt.

6De toekenning van een stap in het schaaljarendeel gaat in op 1 januari. Aan de medewerker die in het voorafgaande jaar in dienst is getreden, wordt per 1 januari de jaarlijkse stap toegekend indien de indiensttreding voor 1 oktober heeft plaatsgevonden.

De medewerker die in het voorafgaande jaar wegens het bereiken van de 22-jarige leeftijd is ingepast in het schaaljarendeel, ontvangt per 1 januari de volgende stap indien voor 1 oktober van dat voorafgaande jaar de leeftijd van 22 jaar is bereikt.

7In afwijking van lid 6 gaat de toekenning van (een) stap(pen) in het schaaljarendeel van de salarisschaal met ingang van 2018 in op 1 april van het jaar volgend op het beoordelingsjaar. De salarisaanpassing als gevolg van de beoordeling van het functioneren over 2018, gaat vanaf dat moment in op 1 april 2019 en wordt eenmalig (dus alleen in 2019) toegekend met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. De salarisaanpassing als gevolg van de beoordeling van het functioneren over 2019, gaat vervolgens in op 1 april 2020 en zo verder, zonder dat sprake is van toekenning met terugwerkende kracht. Aan de medewerker die in het voorafgaande jaar in dienst is getreden, wordt per 1 april van het daaropvolgende jaar de jaarlijkse stap in de schaal toegekend indien de indiensttreding voor 1 december van het voorgaande jaar heeft plaatsgevonden. De medewerker aan wie in het voorafgaande jaar voor december het aanvangssalaris van de schaal is toegekend in verband met het bereiken van de 21-jarige leeftijd, ontvangt per 1 april van het daaropvolgende jaar de volgende stap in de schaal.

8Het salaris wordt uiterlijk de 23e van de kalendermaand overgeschreven op een door de medewerker aan te wijzen bankrekening.

9Het salaris wordt per 1 april 2017 vermeerderd met 0,5%, per 1 oktober 2017 met 1,0%, per 1 april 2018 met 0,5% en per1

oktober 2018 met 1,0%.

Artikel 14 Meeruren

1Indien de medewerker meer moet werken dan de overeengekomen arbeidsduur en deze werkzaamheden gelijk zijn aan de werkzaamheden die volgens de arbeidsovereenkomst moeten worden verricht, worden deze uren beschouwd als meeruren.

2Over deze meeruren vindt betaling plaats van het voor de medewerker geldende salaris. Tevens vindt over deze uren opbouw van vakantie en vakantie-uitkering plaats en deze uren tellen mee voor het bepalen van de berekeningsbasis voor doorbetaling tijdens ziekte.

3De OR wordt periodiek geïnformeerd over de mate waarin medewerkers van 16 en 17 jaar op basis van meeruren op maandag tot en met vrijdag zijn ingezet.

Artikel 15 Extra toeslag

Indien de medewerker in de avonduren van 18.00 - 22.00 uur, dan wel van 22.00 - 06.00 uur dezelfde werkzaamheden uitvoert als waarvoor hij op zaterdag is aangenomen, ontvangt hij daarvoor een extra toeslag van 15%, respectievelijk 25% van zijn salaris.

Artikel 16 Toeslag voor overwerk

1 De medewerker die in een week meer dan

- 37 uur bij Koninklijke PostNL B.V. of

- 39,25 uur bij PostNL Pakketten Benelux B.V. werkt, terwijl er door de week sprake is van dezelfde werkzaamheden als waarvoor hij op zaterdag is aangenomen, komt in aanmerking voor een toeslag voor overwerk.

2De toeslag voor de uren boven

- 37 uur bij Koninklijke PostNL B.V. of

- 39,25 uur bij PostNL Pakketten Benelux B.V.

bedraagt 50% van het salaris per uur. Overschrijding van minder dan een half uur wordt niet vergoed.

3Indien de toeslag voor overwerk samenloopt met de extra toeslag, zoals bedoeld in artikel 16, wordt alleen de toeslag voor overwerk toegekend.

Indien de toeslag voor overwerk wordt toegekend is artikel 14 lid 2 tweede volzin niet van toepassing.

4In geval van vakantiewerk is dit artikel niet van toepassing.

Artikel 17 Vakantie-uitkering

De medewerker ontvangt jaarlijks in de maand mei een vakantie- uitkering. Deze vakantie-uitkering wordt per maand opgebouwd door reservering van 8% over het in een maand ontvangen salaris. Het jaar waarover de vakantie-uitkering wordt berekend, loopt van 1 juni tot en met 31 mei.

Artikel 18 Winstuitkering

De winstdelingsregeling zoals afgesproken in de cao voor PostNL zal ook voor deze cao gelden.

Artikel 19 Jubileumgratificatie

1 Aan de medewerker die 25, 40 of 50 jaar bij de werkgever in dienst is, wordt een van inhoudingen vrijgestelde gratificatie toegekend ter hoogte van:

- 1 x het bruto maandsalaris bij 25 jaar;

- 1,5 x het bruto maandsalaris bij 40 en 50 jaar.

2Voor de berekening van de jubileumgratificatie geldt het maandsalaris zoals dat op de jubileumdatum wordt genoten.

3Het bedrag van de jubileumgratificatie wordt naar evenredigheid bepaald indien de volledige dienstbetrekking van de medewerker tijdens de voor de vaststelling van de jubileumdatum in aanmerking genomen tijd is omgezet in een deeltijddienstbetrekking en omgekeerd.

HOOFDSTUK 5

Ziekte

Artikel 20 Ziekte

1De werkgever zal aan de medewerker die ziek is gedurende maximaal 9 weken zijn salaris doorbetalen zoals door de medewerker werd genoten op de zaterdag voorafgaand aan de eerste ziektedag. Daarna zal werkgever 70% van dit salaris aan de medewerker doorbetalen tot maximaal 104 weken. De medewerker ontvangt in ieder geval de eerste 52 weken ten minste het voor de medewerker geldende wettelijke minimumloon.

2De loondoorbetalingstermijn van 104 weken als bedoeld in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op de arbeidsongeschikte AOW-gerechtigde medewerker. Werkgever zal aan de arbeidsongeschikte AOW-gerechtigde medewerker gedurende de termijn als bepaald in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd zijn salaris doorbetalen volgens het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De doorbetaling vindt echter slechts plaats zolang de dienstbetrekking voortduurt. Periodes waarin de medewerker wegens ziekte verhinderd is geweest arbeid te verrichten worden samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen.

3De medewerker is verplicht ziekte en herstel dezelfde dag te melden bij de werkgever, ook als op die dag niet zou worden gewerkt.

Voorts zijn de bepalingen van de Concernregeling voorschriften bij ziekte van toepassing.

4De werkgever kan ten aanzien van de medewerker die de bepalingen van de Concernregeling voorschriften bij ziekte overtreedt, de volgende disciplinaire maatregelen nemen:

a schriftelijke waarschuwing;

b beperking van de doorbetaling van het salaris tijdens ziekte tot het voor de medewerker geldende wettelijk minimumloon;

c afschrijven van maximaal 2 vakantie-uren.

HOOFDSTUK 6

Overige bepalingen

Artikel 21 Klachtrecht

De medewerker kan gebruik maken van de bij de werkgever bestaande klachtrechtprocedure.

Artikel 22 Vergoeding gebruik eigen rijwiel en tegemoetkoming reiskosten

1 Van de bij de werkgever bestaande vergoedingsregelingen komt de medewerker uitsluitend in aanmerking voor de vergoedingsregeling gebruik eigen rijwiel/ bromfiets en, onder de voorwaarden als genoemd in lid 2, voor een tegemoetkoming in de reiskosten woning-werk.

2 De medewerker die, anders dan in geval van vakantiewerk, in een week op ten minste 3 dagen (inclusief de zaterdag) arbeid verricht, terwijl er door de week sprake is van dezelfde werkzaamheden als waarvoor hij op zaterdag is aangenomen, komt in aanmerking voor een tegemoetkoming reiskosten woning-werk volgens de tabel, opgenomen in bijlage 2.

Artikel 23 Smartphonevergoeding

1 De medewerker werkzaam bij Sorteren of Bezorgen die per kalendermaand minimaal 1 dag in de bestelling werkt, heeft een smartphone nodig voor zijn werk. Hiervoor ontvangt de medewerker een maandelijkse vergoeding. De medewerker zorgt zelf voor een geschikte smartphone met databundel en een hoesje. De medewerker kiest uit de volgende mogelijkheden:

a De medewerker gebruikt zijn eigen smartphone met databundel die geschikt is voor de gevraagde werkzaamheden.

b De medewerker schaft een smartphone met abonnement aan van een provider waarmee de werkgever afspraken heeft gemaakt.

c De medewerker schaft een prepaidpakket aan van een provider waarmee de werkgever afspraken heeft gemaakt.

De medewerker kan eenmalig - op kosten van de werkgever - een telefoonhoesje bestellen ter waarde van € 15 netto. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker om schade aan de smartphone te voorkomen.

2De hoogte van de maandelijkse vergoeding is afhankelijk van de manier waarop de medewerker de bestelling moet uitvoeren en zijn keuze uit de mogelijkheden uit lid 1 van dit artikel. Deze vergoeding is kostendekkend voor het aanbod van de provider waarmee de werkgever afspraken heeft gemaakt. De medewerker die kiest voor zijn eigen smartphone met databundel die geschikt is voor de gevraagde werkzaamheden of voor een smartphone met abonnement van een provider waarmee de werkgever afspraken heeft gemaakt, ontvangt een maandelijkse vergoeding van:

-€ 8 netto per maand als de medewerker de bestelling lopend of op de (brom)fiets uitvoert;

-€ 10 netto per maand als de medewerker de bestelling met de auto uitvoert.

De medewerker die kiest voor het prepaidpakket van een provider waarmee de werkgever afspraken heeft gemaakt, ontvangt een vergoeding van € 5 netto per maand.

3De vergoeding wordt betaald na afloop van de kalendermaand waarin op minimaal één dag is gewerkt in de uitvoering bestelling. Voor de maand waarin de medewerker de smartphone voor het eerst gebruikt, wordt de vergoeding betaald in die betreffende maand (voorschot). Dit voorschot wordt bij uitdiensttreding verrekend.

4De medewerker die door arbeidsongeschikt, vakantie of verlof in een kalendermaand niet minimaal 1 dag gewerkt heeft in de uitvoering bestelling, ontvangt ook de maandelijkse vergoeding.

5Het gebruik van de smartphone voor nieuwe producten en diensten en de bijbehorende vergoeding wordt jaarlijks geëvalueerd op het al dan niet voortzetten daarvan. Ervaringen en knelpunten in de praktijk worden in deze evaluatie meegenomen. Dit geldt eveneens voor de eenmalige vergoeding van het beschermhoesje. De maandelijkse vergoeding wordt getoetst aan het aanbod van providers en de fiscaliteit. De eenmalige vergoeding voor het beschermhoesje wordt getoetst aan wenselijkheid en functionaliteit in de praktijk.

Artikel 24 Gewetensbezwaren

1 De medewerker die meent ernstige gewetensbezwaren te hebben tegen (een onderdeel van) zijn functie, kan zijn bezwaren bij de werkgever kenbaar maken, tenzij genoemde bezwaren reeds bestonden ten tijde van de aanvang van zijn functie en de medewerker deze destijds niet heeft kenbaar gemaakt, hoewel hij redelijkerwijs kon verwachten dat zijn bezwaren relevant zouden zijn voor zijn functievervulling.

2 Indien de werkgever overtuigd is van de ernstige gewetensbezwaren van de medewerker zal de werkgever zich inspannen om, voor zover redelijkerwijs mogelijk, een passende oplossing te zoeken.

3Indien binnen een termijn van 3 maanden geen passende oplossing kan worden gevonden en de medewerker na deze termijn niet alsnog bereid is de desbetreffende werkzaamheden te verrichten, is de werkgever gerechtigd de dienstbetrekking met de medewerker op te zeggen.

Artikel 25 Collectieve ongevallenverzekering

De werkgever heeft voor de medewerker een ongevallenverzekering met 24-uursdekking afgesloten. De kosten van deze verzekering zijn voor rekening van de werkgever.

Artikel 26 Vakbondsbijdrage

De werkgever verschaft aan de FNV, Bond voor Post Personeel, CNV Publieke Diensten, onderdeel van CNV Connectief gezamenlijk, ten behoeve van het vakbondswerk in de onderneming, jaarlijks een bijdrage van € 14,25 maal het in dat jaar gemiddelde aantal medewerkers van de werkgever die als partij bij deze cao in de considerans is opgenomen. Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt deze bijdrage € 14,46 in plaats van € 14,25.

Aldus overeengekomen en door partijen getekend op 11 december 2017, te ‘s-Cravenhage

Namens de vakorganisaties,

BIJLAGE 1

Salaristabellen

Salaristabel per 1 april 2017

leeftijdsjaren

salaris per uur

16

5,07

17

5,83

18

6,62

19

7,39

20

8,17

21

8,94

schaaljaren

0

9,72

1

9,98

2

10,22

3

10,48

4

10,75

5

11,01

6

11,26

7

11,51

8

11,79

9

12,02

 

Salaristabel per 1 oktober 2017

leeftijdsjaren

salaris per uur

16

5,12

17

5,89

18

6,69

19

7,46

20

8,25

21

9,03

schaaljaren

0

9,82

1

10,08

2

10,32

3

10,58

4

10,86

5

11,12

6

11,37

7

11,63

8

11,91

9

12,14

 

Salaristabel per 1 april 2018

leeftijdsjaren

salaris per uur

16

5,15

17

5,92

18

6,72

19

7,50

20

8,29

21

9,08

schaaljaren

 

0

9,87

1

10,13

2

10,37

3

10,63

4

10,91

5

11,18

6

11,43

7

11,69

8

11,97

9

12,20

 

Salaristabel per 1 oktober 2018

leeftijdsjaren

salaris per uur

16

5,20

17

5,98

18

6,79

19

7,58

20

8,37

21

9,17

schaaljaren

 

0

9,97

1

10,23

2

10,47

3

10,74

4

11,02

5

11,29

6

11,54

7

11,81

8

12,09

9

12,32

 

BIJLAGE 2

Tabel tegemoetkoming woning-werk

Kilometers

per dag

maximaal per maand

t/m 3

1,09

14,97

4

1,27

16,79

5

1,27

18,60

6

1,27

18,60

7

1,59

22,69

8

1,59

24,96

9

1,59

27,00

10

2,09

29,50

11

3,18

49,60

12

3,18

53,42

13

4,09

57,58

14

4,09

62,08

15

4,09

66,59

16

4,86

71,1 1

17

4,86

75,27

18

4,86

79,43

19

5,60

83,94

20

5,60

88,45

21

5,62

92,61

22

6,38

96,76

23

6,38

100,93

24

6,38

104,75

25

7,14

109,26

26

7,14

113,07

27

7,14

117,24

28

7,69

121,39

29

7,69

125,91

> 30

7,69

130,07

 

BIJLAGE 3

Nieuwe diensten/producten

Werkgever kan medewerker inzetten voor nieuwe initiatieven en pilots om daarvan de commerciële en operationele mogelijkheden te onderzoeken. De pilots worden met de medezeggenschap afgestemd. Doel is het verbreden van het aanbod aan producten en diensten van PostNL, die leiden tot aanvullende omzet voor werkgever en aanvullende werkzaamheden voor zaterdagbestellers.

Indien deze nieuwe initiatieven structureel onderdeel worden van het vaste producten en diensten aanbod, treden partijen in overleg over de beloning.

CAO PostNL Zaterdagbestellers 2017-2018

Begindatum: → 2017-04-01
Einddatum: → 2018-12-31
Geratificeerd door: → Ministry
Sector, branche of industrie: → Other (no translation found)
Sector, branche of industrie: → Nationale posterijen, Overige posterijen en koeriers  
Publieke/private sector: → Semi-public
Afgesloten door:
Bedrijfsnaam: →  PostNL
Namen van de vakbonden: →  FNV - Federatie Nederlandse Vakbeweging, BVPP - Bond van Post Personeel, CNV Publieke Zaak

ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Maximale uitkering bij ziekte (tot 6 maanden): → 100 %
Regelingen met betrekking tot terugkeer op het werk na langdurige ziekte, bijvoorbeeld bij behandeling tegen kanker: → Nee
Betaald ongesteldheidsverlof: → Nee
Uitkering bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval: → Nee

ARBEIDSCONTRACTEN

Deeltijdwerkers komen niet in aanmerking voor een regeling: → Nee
Regelingen voor deeltijdwerkers: → Nee
Stagiaires komen niet in aanmerking voor een regeling: → Nee
Minibaantjes en werkstudenten komen niet in aanmerking voor een regeling: → Nee

ARBEIDSTIJDEN,ROOSTERS EN VRIJE DAGEN

arbeidstijden per dag: → 9.5
werkdagen per week: → 1.0
betaalde vakantie: → -9.0 dagen
betaalde vakantie: → -9.0 weken
betaalde vrije feestdagen: → Kerstmis, Nieuwjaarsdag, Bevrijdingsdag, Kerstmis (26 december)
Flexibele werktijden toegestaan: → Nee

LONEN

Loon volgens loonschalen: → Yes, in more than one table
Compensatie voor de stijging van de kosten van levensonderhoud: → 

Eenmalige toeslag:

Eenmalige toeslag uit het bedrijfsresultaat: → Ja

Toeslag voor avond of nachtdienst:

Toeslag voor avond of nachtdienst: → 125 % van basisloon
Toeslag alleen voor nachtdienst: → Ja

Vakantiegeld:

Vakantiegeld: → 8.0 % van basisloon

Toeslag voor overwerk:

Reiskostenvergoeding:

Reiskostenvergoeding: → EUR  per maand

Maaltijdbonnen:

Maaltijdvergoeding voorzien: → Nee
Pro deo rechtsbijstand: → Nee
Loading...