Collectieve Arbeidsovereenkomst
Vereniging Grootwinkelbedrijven in Textiel
1 augustus 2015 - 1 april 2016

Untitled Document

INLEIDING

De ondergetekenden:

 1. Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel VGT, gevestigd te Leidschendam, als partij namens werkgevers aan de ene kant,
 2. a. FNV Handel gevestigd te Utrecht
  b. CNV Dienstenbond gevestigd te Hoofddorp als partijen namens werknemers aan de andere kant,

hebben besloten met ingang van 1 augustus 2015 een nieuwe cao af te sluiten voor de medewerkers die werkzaam zijn bij de ondernemingen die zijn aangesloten bij de VGT.
Dit document bevat de tekst van de VGT-cao zoals die geldt van 1 augustus 2015 tot 1 april 2016.
Voor medewerkers in dienst vóór 1 september 2013 gelden de bepalingen van de VGT-cao met als looptijd 1 januari 2008 tot en met 31 maart 2008 (de “VGT-cao”), alsmede artikel 6.2 onder ‘eenmalige loonuitkering’ van deze cao.

INHOUDSOPGAVE

I. ALGEMEEN

Artikel 1 Werkingssfeer
Artikel 2 Definities

II. AFSPRAKEN TUSSEN WERKGEVERS EN MEDEWERKERS

Artikel 3 Algemeen
Artikel 4 Arbeidsovereenkomst
Artikel 5 Werk- en rusttijden
Artikel 6 Functie-indeling en loon
Artikel 7 Toeslagen
Artikel 8 Avondmaaltijden
Artikel 9 Vakantie
Artikel 10 Buitengewoon verlof
Artikel 11 Arbeidsongeschiktheid
Artikel 12 Arbeidsomstandigheden
Artikel 13 Overlijden
Artikel 14 Levensfasebewust personeelsbeleid
Artikel 15 Vaste Commissie
Artikel 16 Fiscale verrekening vakbondscontributie
Artikel 17 Arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in dienst vóór 1 september 2013

III. COLLECTIEVE BEDRIJFSTAKREGELINGEN

Pensioen

BIJLAGEN

Bijlage 1a. Invoeringsafspraken en systematiek loongebouw
Bijlage 1b. Loonschalen mode- en sportdetailhandel
Bijlage 1c. Functiebeschrijvingen FUWAM
Bijlage 1d. Bezwaar- en beroepsprocedure functie-indeling
Bijlage 2 Standaard ziekteverzuimreglement
Bijlage 3 Arbeidstijdenwet
Bijlage 4 Opzegtermijn oudere medewerker
Bijlage 5 Wettelijke bepalingen
Bijlage 6 Ledenlijst VGT

ADRESSEN

I. ALGEMEEN

Artikel 1 Werkingssfeer

Artikel 1.1 Toepasselijkheid

Deze cao is van toepassing op de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever die is aangesloten bij de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) en zijn medewerker.
Van deze werkingssfeer is uitgezonderd de werkgever waarvoor rechtsgeldig een andere cao van toepassing is. Deze cao is eveneens niet van toepassing op de overeenkomst met:

 • de medewerker die uitsluitend schoonmaakwerk doet (de uitsluiting geldt daarentegen niet voor de medewerker die is aangesteld als medewerker huishoudelijke dienst want dit betreft een in de functiegroepen vermelde functie);
 • directieleden;
 • de medewerker die niet beroepsmatig kortdurend werk doet, waaronder de vakantiewerker;
 • de medewerker in een leidinggevende functie, inkopers en specialistische medewerkers op hoofdkantoren waarvoor bij de werkgever een eigen (ondernemings)regeling is ingevoerd;

Voor medewerkers in dienst bij de werkgever voor 1 september 2013, geldt - behalve artikel 6.2 onder ‘eenmalige loonuitkering’ - deze cao niet tenzij anders is overeengekomen. Voor hen zijn van toepassing de bepalingen van de VGT-cao met als looptijd 1 januari 2008 tot en met 31 maart 2008.

Art. 1.2 Opzegging
Wanneer de cao door geen van de partijen tenminste drie maanden vóór de einddatum schriftelijk wordt opgezegd, is de cao automatisch verlengd tot 1 april 2017 en vervolgens, wanneer er niet geldig wordt opgezegd, telkens voor maximaal één jaar.

Artikel 2 Definities

Werkgever

Een (natuurlijke- of rechts-) persoon met een onderneming waarin de activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 van deze cao worden uitgeoefend en die op basis van een arbeidsovereenkomst één of meer medewerker(s) in de onderneming in dienst heeft.

Medewerker

De persoon waarmee de werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan. De cao kent geen onderscheid tussen vrouwen en mannen. In deze cao wordt onder ‘medewerker’ zowel een man als een vrouw verstaan. Waar ‘hij’, ‘zijn’ of ‘hem’ staat, kan ook ‘zij’ of ‘haar’ gelezen worden.

Een medewerker met een fulltime dienstverband is een medewerker waarvan de overeengekomen arbeidsduur 38 uur per week bedraagt. Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de overeengekomen arbeidsduur minder bedraagt dan de arbeidsduur van de medewerker in volledige dienst, zijn de bepalingen van deze cao naar rato van de individuele arbeidsduur op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij de desbetreffende artikelen anders is vermeld.

Afroepmedewerker

Een afroepmedewerker is een medewerker die alleen in perioden van een onvoorzien personeelstekort wordt opgeroepen om tijdelijk en/of voor korte duur bepaalde werkzaamheden te verrichten.

Vakantiewerker

Een scholier/student die tijdens zijn schoolvakanties/collegevrije perioden maximaal acht weken werkt.

Loon

De tussen werkgever en medewerker overeengekomen financiële vergoeding voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Voor iedere medewerker geldt dat tot het loon wordt gerekend:

 • het periode- of basis(uur)loon;
 • de vakantietoeslag 1;
 • diplomatoeslag;
 • de provisie, die verband houdt met individuele prestaties;
 • eventuele persoonlijke toeslag.

1 Maakt geen onderdeel uit van de loondoorbetaling tijdens ziekte of vakantie en bij de berekening van de vakantietoeslag ex. art. 9.3 Het is niet de bedoeling dat vakantietoeslag over vakantietoeslag wordt betaald.

Niet tot het loon behoren:

 • kostenvergoedingen;
 • de toeslagen die op grond van de toeslagenregeling, zoals staat beschreven in artikel 7.2 tot en met 7.5 van deze cao, worden toegekend;
 • gratificaties of winstuitkeringen;
 • de door de werkgever betaalde loongerelateerde bijdrage Zorgverzekeringswet;
 • het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto.

Garantieloon

Het bedrag dat aan de medewerker op basis van de loonschalen in deze cao ten minste moet worden uitbetaald.

Basis- of contracturen

Het contractueel overeengekomen gemiddelde aantal arbeidsuren per week. Bij een flexibele inzet is dit gemiddelde het ijkpunt voor het bepalen van de bandbreedte. Zie ook de artikelen 4.2 en 5.3 van deze cao.

Gerealiseerde uren

Tot de gerealiseerde uren (zie ook artikel 5.3 van deze cao) worden gerekend:

 • alle feitelijk gewerkte uren;
 • doorbetaalde ziekte-uren;
 • opgenomen en doorbetaalde vakantie-uren;
 • opgenomen en doorbetaald bijzonder verlof;
 • compensatie van toeslagen in tijd; en
 • andere bij de individuele ondernemingen bestaande compensatie in uren.

Feestdagen

Als feestdagen worden beschouwd:

 • Nieuwjaarsdag;
 • beide Paasdagen,
 • Hemelvaartsdag;
 • beide Pinksterdagen;
 • beide Kerstdagen;
 • de door de overheid aangewezen dag waarop Koningsdag wordt gevierd;
 • lustrumviering van Bevrijdingsdag (eenmaal per vijf jaar, de eerstvolgende keer in 2020).

Werkrooster

Een arbeidstijdenregeling, die aangeeft op welke tijdstippen de individuele medewerker zijn werkzaamheden aanvangt, onderbreekt en beëindigt. Zie ook artikel 5 van deze cao.

Medezeggenschapsorgaan

Hieronder wordt in deze cao verstaan de Ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de personeelsvergadering zoals deze omschreven zijn in de Wet op de Ondernemingsraden. Wanneer bovengenoemde instellingen niet aanwezig zijn, dient met de medewerker(s) die in de onderneming werkzaam zijn, te worden overlegd.

II. AFSPRAKEN TUSSEN WERKGEVERS EN MEDEWERKERS

Artikel 3 Algemeen

Afwijking cao

Deze cao is een basis-cao. De werkgever mag geen arbeidsvoorwaarden overeenkomen die in strijd zijn met bepalingen van de cao, tenzij hiervoor dispensatie is verleend. De werkgever kan om dispensatie van toepassing van (een) bepaling(en) van de cao vragen.
Zie hiervoor artikel 15 van deze cao. De werkgever mag wel arbeidsvoorwaarden aanbieden die voor de medewerker in positieve zin afwijken van de cao. Bij bepaalde artikelen is het mogelijk om in overleg met de ondernemingsraad afwijkende afspraken te maken die qua niveau minimaal gelijkwaardig zijn aan de afspraken in de cao.

Cao Tekst

De werkgever stelt de medewerker in de gelegenheid om inzage te krijgen in de voor hem geldende arbeidsvoorwaarden volgens deze cao. De werkgever draagt er zorg voor dat er op elke vestiging de tekst beschikbaar is in een papieren versie of via internet of intranet.

Loonspecificatie

De werkgever geeft van iedere loonbetaling een loonspecificatie aan de medewerker. In deze specificatie wordt ten minste aangegeven:

 • naam van de werkgever en medewerker
 • de hoogte van het loon
 • de periode waarover het loon is verdiend
 • de samenstelling van het loon en eventuele toeslagen
 • de op het loon toegepaste inhoudingen.

Naleving instructies/reglement

De medewerker volgt de orders of instructies van de werkgever op, voor zover deze in relatie staan tot zijn functie en/of tot de goede orde in de onderneming. Als in de arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar één of meer reglementen, dan leeft de medewerker deze reglementen na.

Geheimhouding

De medewerker houdt die zaken geheim, waarvoor hem geheimhouding is opgelegd, dan wel waarvan hij redelijkerwijs zou moeten begrijpen dat geheimhouding wordt verwacht. Dit geldt zowel tijdens als na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Andere arbeid

De medewerker kan door de werkgever verplicht worden andere dan zijn normale arbeid te verrichten, tenzij dit in redelijkheid niet van de medewerker verlangd kan worden.

Overplaatsing

De medewerker kan in overleg - en bij tijdelijke overplaatsing na overleg - om reden van het bedrijfsbelang worden overgeplaatst naar een andere vestiging van de werkgever. Bij tijdelijke overplaatsing kan dit ook een vestiging van een aan de werkgever gelieerde onderneming zijn.
Overplaatsing is mogelijk, tenzij dit in redelijkheid niet van de medewerker verlangd kan worden.

Vertrouwenspersoon

Als er (nog) geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, stelt de werkgever een interne vertrouwenspersoon aan. Dit is in ieder geval niet de werkgever zelf. De vertrouwenspersoon heeft een ondersteunende en adviserende rol naar medewerkers. De door hem/haar van een medewerker verkregen vertrouwelijke informatie kan niet zonder toestemming van die medewerker aan werkgever of aan derden worden verstrekt. De vertrouwenspersoon kan niet op grond van het (moeten) vervullen van zijn/haar rol worden geconfronteerd met arbeidsvoorwaardelijke sancties of andere represailles door de werkgever. De vertrouwenspersoon kan door de medewerker worden betrokken bij individuele zaken aangaande arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

De medewerker wordt in de gelegenheid gesteld (potentieel) gevaarlijke- en/of ongewenste situaties of overtredingen intern aan de werkgever te melden. Dit kan eventueel met ondersteuning van een externe raadsman, bijvoorbeeld als er geen interne vertrouwenspersoon (aanwezig) is.
Meldingen van dergelijke situaties, intern of extern, kunnen voor de melder niet leiden tot arbeidsvoorwaardelijke sancties of andere represailles. De werkgever en medewerker verplichten zich in alle gevallen te goeder trouw te handelen.


Artikel 4 Arbeidsovereenkomst

4.1 De inhoud

Schriftelijke overeenkomst

De werkgever biedt de medewerker bij indiensttreding een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan. Hierin wordt ten minste vermeld:

 • de naam van de werkgever en medewerker;
 • de datum van indiensttreding;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • de functie;
 • het met de medewerker overeengekomen loon;
 • de overeengekomen arbeidstijd/basisuren;
 • de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht;
 • dat deze cao van toepassing is.

Proeftijd

Voor de proeftijd geldt artikel 7:652 BW. Binnen een rechtsgeldig overeengekomen proeftijdperiode kan de arbeidsovereenkomst zonder meer met onmiddellijke ingang door de werkgever of door de medewerker worden beëindigd. Er is geen ontslagvergunning vereist en er geldt geen opzegtermijn.


All-in afspraken

Met de medewerker kan worden overeengekomen dat voor hem zgn. “all-in” afspraken worden gemaakt. In dat geval is het mogelijk dat in deze cao vermelde arbeidsvoorwaarden worden gecompenseerd in (een) andere arbeidsvoorwaarde(n).

4.2 Flexibiliteit

Basisuren

Werkgever en medewerker kunnen een flexibele inzet afspreken. In dat geval wordt in de arbeidsovereenkomst vermeld hoeveel uur de medewerker gemiddeld per week werkt. Dit zijn de contracturen ofwel de basisuren en deze gelden als uitgangspunt voor het flexibel werken.
Als een werkgever een collectieve afspraak wil maken over flexibele inzet, dan dient hij dat overeen te komen met het medezeggenschapsorgaan. Hierbij is artikel 27 lid 1b van de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing (“De ondernemer behoeft de instemming van de OR voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling”).
Zie verder artikel 2 (Definities - basisuren) en artikel 5.3 (Flexibel werken) van deze cao.

4.3 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Verlenging

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan (zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend) maximaal twee keer worden verlengd. De totale duur van de aaneengesloten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag daarbij niet meer zijn dan 24 maanden. Aansluitende arbeidsovereenkomsten met werkgevers die, gezien het werk dat verricht wordt, redelijkerwijs elkaars opvolger zijn (bijv. met een uitzendbureau, na bedrijfsovername), tellen daarbij ook mee.


In geval van stilzwijgende voortzetting wordt de arbeidsovereenkomst geacht voor dezelfde tijd tegen de vroegere voorwaarden opnieuw te zijn aangegaan. De stilzwijgende voortzetting geldt telkens maximaal voor een jaar.

Meer dan 24 maanden of meer dan drie contracten

Als de totale duur van de aaneengesloten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd meer dan 24 maanden of drie contracten bedraagt, wordt de arbeidsovereenkomst daarna automatisch voor onbepaalde tijd voortgezet. Contracten voor onbepaalde tijd worden op verzoek van de medewerker door de werkgever schriftelijk bevestigd.

Beëindiging

De werkgever informeert de medewerker schriftelijk uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Deze bepaling geldt niet als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan zes maanden of als bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld.

4.4 Arbeidsovereenkomst en leeftijd

Einde arbeidsovereenkomst door leeftijd

De arbeidsovereenkomst eindigt zonder opzegging op de dag dat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

4.5 Opzegtermijn en einde arbeidsovereenkomst

Wettelijke regeling

Als een arbeidsovereenkomst door opzegging moet worden beëindigd, dan geldt de wettelijke opzegtermijn.

Voor de werkgever bedraagt deze opzegtermijn:

 • bij een dienstverband korter dan 5 jaar: één maand;
 • bij een dienstverband van 5 tot 10 jaar: twee maanden;
 • bij een dienstverband van 10 tot 15 jaar: drie maanden;
 • bij een dienstverband van 15 jaar of langer: vier maanden.

Een werkgever die een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf ontvangt, kan de opzeggingstermijn verkorten voor de duur van de procedure. De opzegtermijn bedraagt tenminste één maand.
Voor de medewerker bedraagt de opzegtermijn één maand, ongeacht het aantal dienstjaren.

De opzegging vindt schriftelijk en altijd tegen het einde van de maand plaats, tenzij anders overeengekomen.

Afwijkende opzegtermijn

Indien met de medewerker schriftelijk een langere opzegtermijn wordt overeengekomen, geldt voor de werkgever een opzegtermijn die niet korter is dan het dubbele van die voor de werknemer. De maximale opzegtermijn voor de medewerker die mag worden afgesproken is zes maanden.

Medewerker van 45 jaar of ouder op 1 januari 1999

Voor de medewerker die op 1 januari 1999 45 jaar of ouder was en voor wie op dat tijdstip een langere opzegtermijn gold dan volgens de Wet Flexibiliteit & Zekerheid (in werking getreden op 1 januari 1999), geldt een overgangsregeling. De opzegtermijn is dan gelijk aan de termijn zoals die op 1 januari 1999 zou hebben gegolden op grond van de (oude) wettelijke regeling. Deze verlengde opzegtermijn geldt uitsluitend voor het geval de medewerker reeds vóór 1 januari 1999 bij dezelfde werkgever in dienst was.

Zie hiervoor ook bijlage 4 van deze cao.

Artikel 5 Werk- en rusttijden

5.1 Algemeen

Werktijden

De werkgever stelt de werktijden vast binnen de grenzen van de uren waarop de winkel geopend mag zijn op grond van de Winkeltijdenwet. Eventueel afwijkende werktijden worden in overleg met het medezeggenschapsorgaan of met de individuele medewerker vastgesteld.

Vijfdaagse werkweek

De medewerker kan niet worden verplicht om op meer dan vijf dagen per week te werken.


Werkroosters

Het werkrooster zal minimaal twee weken van te voren in overleg met de individuele medewerker worden vastgesteld en bekend gemaakt.
Bij de vaststelling van het werkrooster zal de werkgever zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de medewerker, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden gevergd. De medewerker dient de werkgever zo veel mogelijk tijdig op de hoogte te stellen van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld op het gebied van kinderopvang, zorgtaken of verzorging van zieken, opdat de werkgever hier in de personeelsplanning zo veel als mogelijk rekening houdt.

Van de termijn van twee weken kan in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken. Hierbij moeten we denken aan grote personele problemen, onvoorziene omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de werkgever liggen.


Minimale arbeid

Als de werkgever de arbeid op afroep aanbiedt, dan heeft de medewerker de garantie dat hij voor ten minste drie aaneengesloten uren kan werken en wordt uitbetaald. De medewerker heeft over de periode waarin geen arbeid is verricht, geen recht op loondoorbetaling.

Werktijd en schooltijd

Voor afspraken over de werktijd met een medewerker die leerling is in het kader van de BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg), worden de uren op de schooldag niet meegeteld als werktijd. Over deze uren hoeft de werkgever geen loon te betalen en vindt geen opbouw van vakantierechten plaats. De vijfdaagse werkweek geldt voor werktijd en schooltijd samen.

Maximalisatie arbeidsparticipatie

De werkgever van een werknemer met een flexibel arbeidspatroon en een arbeidsduur kleiner of gelijk aan 24 uur is verplicht om, op verzoek van de medewerker, bij het inroosteren of oproepen van deze medewerker, rekening te houden met het dienstverband dat de medewerker met een andere werkgever heeft. De medewerker zal bij het aangaan van een ander dienstverband rekening houden met het inzetpatroon dat hij bij zijn werkgever heeft.

5.2 Arbeidstijd

Normale arbeidstijd

De normale arbeidstijden zijn de tijden waarop de onderneming op grond van de Winkeltijdenwet geopend mag zijn. Voor het werken op bepaalde uren kan er sprake zijn van een toeslag (artikel 7.1 tot en met artikel 7.5 van deze cao).
De normale arbeidstijd voor de medewerker met een fulltime dienstverband is gemiddeld 38 uur per week, berekend over een periode van 12 aaneengesloten maanden.

5.3 Flexibel werken

Inleiding

Deze cao biedt de mogelijkheid dat werkgever en de individuele medewerker(s), dan wel werkgever en medezeggenschapsorgaan, met elkaar afspraken over flexibel werken maken.

Bandbreedte

Indien flexibel werken is overeengekomen, kan de werkgever binnen een bandbreedte van + en - 35 procent ten opzichte van het aantal basisuren de medewerker verplichten wekelijks meer of minder arbeidsuren te werken. Daarbij geldt in ieder geval een minimale bandbreedte van + en - 6 uur ten opzichte van het aantal basisuren. Als maximum gelden de grenzen volgens de Arbeidstijdenwet.

Referteperiode

Als periode die als basis geldt om te bepalen in hoeverre de feitelijke werktijd afwijkt van het aantal basisuren stelt de werkgever een periode van 12 maanden vast. Deze periode wordt referteperiode genoemd. Referteperioden mogen elkaar niet overlappen.

Feitelijke werktijd

Voor de bepaling of de medewerker conform zijn contracturen is ingezet, tellen verschillende soorten uren mee, de zogenaamde gerealiseerde uren, zie artikel 2.
Iedere door de werkgever verplichte aanwezigheid van de medewerker dient te worden beschouwd als werktijd, met uitzondering van een incidentele en niet van tevoren geplande beperkte overschrijding van de ingeroosterde uren. Zo’n incidentele en/of beperkte overschrijding geldt niet als gerealiseerde uren en wordt derhalve niet betaald.

Meer gewerkt dan de basisuren

Als aan het einde van een referteperiode meer is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, dan kan de werkgever dit op twee manieren compenseren:

 • hij betaalt de meer gewerkte uren aan de medewerker uit; of
 • hij laat de medewerker in de eerste zes maanden na de referteperiode minder werken.

In de referteperiode gewerkte meeruren leiden niet automatisch tot een aanpassing van het in de individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen aantal contracturen.

Minder gewerkt dan de basisuren

Als aan het einde van een referteperiode minder is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, dan kan de werkgever de medewerker in de eerste zes maanden na de referteperiode meer laten werken, tenzij tussen werkgever en medewerker anders is overeengekomen.

Loon

De medewerker die flexibel werkt, ontvangt per periode:

 1. het loon op basis van het aantal overeengekomen basisuren (vast loon); of
 2. het loon op basis van het aantal in die periode gewerkte uren (variabel loon).

Dit wordt voor aanvang van het flexibel werken tussen werkgever en medewerker overeengekomen en vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst.


Uitdiensttreding in de loop van de referteperiode

Als bij uitdiensttreding blijkt dat de medewerker meer heeft gewerkt dan waarvoor hij loon heeft ontvangen, dan zullen deze uren worden uitbetaald. Deze meeruren worden uitbetaald tegen het normale voor de medewerker geldende loon (inclusief vakantietoeslag).
Aan het einde van de arbeidsovereenkomst resterende minderuren worden bij de eindafrekening verrekend, tenzij deze zijn veroorzaakt door omstandigheden die in de invloedsfeer van de werkgever liggen.
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de medewerker dient deze er aan mee te werken dat de nog resterende meer-/minderuren voor het einde van de arbeidsovereenkomst kunnen worden ingeroosterd.

Afwijkende afspraken

Tussen werkgever en de individuele medewerker kunnen afspraken gemaakt worden die afwijken van de bepalingen uit artikel 5.3 van deze cao.

5.4 Overwerk

Er is sprake van overwerk als de medewerker, na overleg tussen de werkgever en de medewerker, opdracht heeft gekregen arbeid te verrichten:

 • op meer dan 10 uur per dag; of
 • op meer dan 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneensluitende weken. Het patroon van de perioden van vier weken is voor alle medewerkers in het bedrijf gelijk.

De werkgever voorkomt zoveel mogelijk dat de medewerker moet overwerken, maar kan dit rechtsgeldig van de medewerker eisen.
De medewerker is dan verplicht om de arbeid te verrichten. In dit geval heeft de medewerker recht op een overwerktoeslag. Zie hiervoor artikel 7.5.

In geval van planbare en/of voorzienbare arbeid wordt een incidentele overschrijding van bovengenoemde urengrenzen met een kwartier of minder niet tot overwerk gerekend. De overwerkgrenzen gelden voor alle medewerkers.

Een medewerker in volledige dienst met een bruto loon dat per maand hoger is dan tweemaal het wettelijk bruto minimumloon per maand (voor medewerkers van 23 jaar en ouder), komt niet in aanmerking voor overwerktoeslag. Gewerkte overuren tellen maar eenmaal mee voor het vaststellen of er sprake is van overwerk.

5.5 Pauze en rusttijden

De werkgever stelt de rusttijden vast. In de Arbeidstijdenwet is een regeling opgenomen over de minimale rusttijden van de medewerker. Zie hiervoor bijlage 3 van deze cao.


Artikel 6 Functie-indeling en loon

6.1 Functie-indeling

Deze cao kent een functiewaarderingssysteem (FUWAM). Er zijn negen functieniveaus, A t/m I, en daarmee corresponderende loonschalen. Elk functieniveau bevat volwaardige functies; elke schaal kan daardoor eindschaal zijn. Medewerkers worden op het juiste functieniveau ingedeeld met behulp van het Handboek Functie-indeling voor de Mode- en Sportdetailhandel. In bijlage 1c staat een samenvatting van de niveaubladen van dat Handboek. Nadere informatie is ook beschikbaar op www.functiewijzer.nu.
Het Handboek is digitaal beschikbaar. Voor medewerkers die het niet eens zijn met de indeling bestaat een bezwaar- en beroepsprocedure (zie bijlage 1d). Eventuele geschillen over functie-indeling kunnen slechts op basis van het (uitgebreide/gedetailleerde) Handboek Functie-indeling voor de Mode- en Sportdetailhandel worden beslecht.

6.2 Loon

Vaststelling garantieloon

Het loon dat aan een medewerker wordt betaald, is gekoppeld aan een functiegroep waarin de functie van de medewerker is ingedeeld. De medewerker ontvangt een loon dat tenminste gelijk is aan het voor zijn leeftijd, dan wel voor zijn functiejaren vastgestelde bedrag volgens de loonschalen (zie ook de bijlage 1b van deze cao). De daarin opgenomen bedragen zijn bruto en worden zowel op basis van een gewerkt uur als per periode met een gemiddelde arbeidstijd van 38 uur per week vermeld.

Berekening uurloon

Voor de berekening van het uurloon wordt het loon per maand gedeeld door 164,67 en het loon per week door 38.

Eenmalige loonuitkering

De medewerkers die in dienst waren voor 1 september 2013 ontvangen, als zij op 1 augustus 2015 nog in dienst zijn, een eenmalige loonuitkering. De hoogte van de loonuitkering bedraagt 1,5% berekend over het primaire uurloon in 2014, met een minimum van € 350,00 voor fulltime medewerkers van 23 jaar en ouder. Werkgevers stellen aan de achterban een berekening van de staffel beschikbaar voor de medewerkers van 15 tot en met 22 jaar. De uitkering moet uiterlijk op 31 oktober 2015 aan de medewerker zijn toegekend.


Loon

Het loongebouw, met voor de mode- en sportdetailhandel een verschillende tabel, staat in bijlage 1b. In bijlage 1a staan de invoeringsafspraken en de systematiek voor het geven van loonsverhogingen vermeld. De werkgever bepaalt of beoordelingsafhankelijk belonen wordt toegepast. Als er een medezeggenschapsorgaan aanwezig is, dan dient de werkgever hiermee te overleggen. Als hiertoe wordt besloten, dan geldt het beoordelingssysteem voor alle medewerkers vanaf 23 jaar. Het systeem dient minimaal aan vastgestelde criteria te voldoen (zie bijlage 1d). Beoordelingsafhankelijk belonen is mogelijk nadat een beoordelingscyclus van een jaar heeft plaatsgevonden.

Loon naar leeftijd

Verhoging van het loon in verband met leeftijd gaat in op de eerste dag van de betalingsperiode waarin de medewerker jarig is. Dit geldt voor medewerkers die vóór hun 23e in dienst komen. Dit blijft ook de datum waarop na hun 23ste een ervaringsjaar wordt toegekend.

Ervaringsjaar

Voor medewerkers die 23 jaar of ouder zijn bij indiensttreding gaat een verhoging van het loon in verband met het bereiken van een ervaringsjaar in op de eerste dag van de betalingsperiode waarin de medewerker een jaar ervaring in de functie heeft.

Als binnen een bedrijf het systeem van beoordelingsafhankelijk belonen wordt toegepast, wordt het ervaringsjaar vervangen door de beoordelingsverhoging. Een bedrijf kan ervoor kiezen de beoordelingsverhoging op een vast moment in het jaar toe te kennen - dit vaste moment geldt dan voor alle medewerkers-, wat betekent dat de verhogingsdatum niet overeen hoeft te komen met het bereiken van het ervaringsjaar door de medewerker. In dat geval dient iedere medewerker met ten minste 6 maanden ervaring in een functie in aanmerking te komen voor de beoordelingsverhoging.

Ervaringsloon 21- en 22-jarigen

Medewerkers die op het moment dat zij de leeftijd van 21 jaar bereiken ten minste twee jaar ervaring in hun functie bij het bedrijf hebben, ontvangen het schaalloon van een 22-jarige.
Medewerkers die op het moment dat zij de leeftijd van 22 jaar bereiken ten minste twee jaar ervaring in hun functie bij het bedrijf hebben, ontvangen het schaalloon van een 23-jarige.

Plaatsing in andere functie

Indien de medewerker wordt geplaatst in een andere functie, wordt hij per datum van aanstelling in die functie ingedeeld in de functiegroep die behoort bij die functie. Vanaf die dag ontvangt hij het daarbij behorende loon, tenzij een functionele proeftijd is afgesproken. Bij plaatsing in een hogere functiegroep heeft de medewerker recht op tenminste hetzelfde loon.

Loon naar rato

De medewerker, die korter dan gemiddeld 38 uur per week werkt, ontvangt een evenredig lager loon.

Loon over feestdag

De medewerker heeft op een feestdag (voor definitie zie art. 2 van deze cao) recht op doorbetaling van het loon als hij normaal gesproken op die dag arbeid verricht. Bij een onregelmatig arbeidspatroon kan dit worden vastgesteld als de medewerker van de afgelopen 13 weken in tenminste 8 weken op de bewuste dag arbeid heeft verricht. Bij de bepaling hiervan tellen alle gerealiseerde uren (zie artikel 2) mee als gewerkte dagen. Is aan het criterium 8 uit 13 voldaan, dan wordt het loon doorbetaald op basis van het gemiddeld op die dagen gewerkt aantal uren. Als de medewerker op de feestdag arbeid verricht, dan geldt bovendien de toeslagregeling van artikel 7.4.

Artikel 7 Toeslagen

7.1 Algemeen

Voor het werken op bepaalde uren wordt een toeslag toegekend. De medewerker ontvangt de toeslag alleen als hij daadwerkelijk op deze uren heeft gewerkt. Ook wordt een toeslag toegekend bij overwerk.
Toeslagen kunnen worden uitgekeerd in geld of gecompenseerd in vrije tijd. De werkgever beslist na overleg met de medewerker over de keuze.
De toeslagen in geld worden gegeven boven op het normale uurloon.
10

7.2 Toeslag voor bepaalde uren op maandag tot en met vrijdag

De toeslagpercentages zijn voor het werk op maandag tot en met vrijdag:

 • van 00.00 uur tot 07.00 uur: 50%;
 • van 21.00 tot 24.00 uur: 50%.

7.3 Toeslag voor bepaalde uren op zaterdag

De toeslagpercentages zijn voor het werk op zaterdag:

 • van 00.00 tot 07.00 uur: 50%;
 • van 18.00 tot 24.00 uur: 100%.

   7.4 Toeslag voor bepaalde uren op zon- en feestdagen

   Werken op zon- en feestdagen gebeurt in beginsel vrijwillig. De werkgever kan de medewerker op zondag arbeid laten verrichten als de medewerker daarmee instemt (conform de Arbeidstijdenwet). Lukt het de werkgever niet om op feestdagen die niet op een zondag vallen met vrijwilligers de bezetting rond te krijgen, dan kan hij een medewerker tot werk verplichten, tenzij deze aantoonbare gewetensbezwaren heeft.
   De toeslagpercentages zijn voor het werk op zon- en feestdagen van 00.00 tot 24.00 uur: 100%.

   7.5 Toeslag voor overwerk

   De toeslagpercentages voor overwerk zijn:

   • op meer dan 10 uur per dag: 25%;
   • op ieder uur boven de 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneensluitende weken: 50%.

       7.6 Samenloop van toeslagen

       Als meerdere toeslagregelingen voor het werk op bepaalde uren (zie de artikelen 7.2 tot en met 7.5 van deze cao) gelijktijdig van toepassing zijn, dan geldt alleen de regeling die voor de medewerker het gunstigst is.

       7.7 Diplomatoeslag

       Medewerkers die na 1 november 2009 tijdens hun dienstverband van één of meer van de volgende opleidingen een diploma behalen, hebben recht op een bruto toeslag per maand, zoals staat vermeld in de navolgende staffel, bovenop het voor hem geldende garantieloon. De staffel geldt ook voor medewerkers die vóór 1 november 2009 een diplomatoeslag ontvingen.

       • Textielbrevet, MDGO-MK en MMO/MDS/MCO met branchedifferentiatie textiel: € 22,70 per maand.
       • MTS-MK (diploma voor 2001) en MBO-handel niveau 2 (diploma voor 2001) met branchedifferentiatie Mode, Textiel of Sport: € 28,70 per maand.
       • Technische commerciële textielkunde en retailmanagement aan de Saxion Hogeschool (v/h MTS/HTS ’De Maere’), TMO, Hogeschool voor modemanagement en Amsterdam Fashion Institute (Mr. Koetsier): € 31,70 per maand.
       • Mode adviseur Detex, Mode Specialist Detex, Sportvak-adviseur Detex en Sportvak-specialist Detex: € 33,70 per maand.
       • Mode Manager Detex en Sportvak Manager Detex: € 35,70 per maand.

       Als het fulltime loon van de medewerker op het moment dat hij het diploma behaalt hoger is dan de som van het voor hem geldende garantieloon en de bruto toeslag in deze staffel, dan heeft hij geen recht op deze toeslag. De medewerker ontvangt deze toeslag naast eventueel andere toeslagen van artikel 7 van deze cao. Deze toeslag geldt ongeacht het aantal uren dat hij werkt.

       Artikel 8 Avondmaaltijden

       Recht op een maaltijdverstrekking of -vergoeding

       De medewerker die zijn werk begint vóór 13.30 uur, op die dag doorwerkt tot na 19.00 uur en niet thuis eet, heeft recht op verstrekking of vergoeding van een avondmaaltijd.

       Maaltijdverstrekking

       Van maaltijdverstrekking is sprake wanneer de medewerker een maaltijd in natura van de werkgever ontvangt of bij een door de werkgever aangewezen eetgelegenheid of eetgelegenheden op kosten van de werkgever een maaltijd kan nuttigen, zonder dat hij het bedrag van de maaltijd moet voorschieten.

       Maaltijdvergoeding

       Indien de werkgever geen maaltijd verstrekt, heeft de medewerker recht op een vergoeding. Deze vergoeding is ten minste € 4,20 (bedrag belastingdienst maaltijden bedrijfskantines 2010). Overlegt de medewerker een kassabon met een hoger bedrag, dan ontvangt hij het bonbedrag tot een maximum van € 8,48.


       Artikel 9 Vakantie

       9.1 Algemeen

       Vakantiejaar

       Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar, tenzij met het medezeggenschapsorgaan andere afspraken zijn gemaakt. Over deze periode bouwt de medewerker vakantierechten op.

       Vakantie-uren met behoud van loon

       De medewerker heeft per vakantiejaar recht op vakantie met behoud van loon gedurende 182,4 uur per jaar (gebaseerd op een werkweek van gemiddeld 38 uur ofwel een werkdag van gemiddeld 7,6 uur).
       De vakantierechten worden geacht evenredig over het jaar te worden opgebouwd.
       De medewerker die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van de werkgever is, heeft recht op een evenredig deel van de in dit artikel genoemde vakantie.


       Opbouw vakantie-uren

       Voor de opbouw van de vakantie-uren wordt in beginsel uitgegaan van het aantal overeengekomen contracturen (ofwel de basisuren). Als de medewerker op basis van een vakantiejaar meer werkt dan zijn basisuren, dan worden over het meerdere ook vakantie-uren opgebouwd.

       Bepaling op te nemen vakantie-uren

       Bij de bepaling van het aantal op te nemen uren bij (een) vakantie(dag), wordt in beginsel uitgegaan van het aantal uren dat de medewerker volgens zijn rooster zou werken.

       Is geen rooster vastgesteld, dan is het aantal op te nemen vakantie-uren in de betreffende week gelijk aan het aantal uren per week dat de medewerker gemiddeld in de laatste 13 weken, voorafgaand aan de vakantie, heeft gewerkt. Wanneer die referteperiode niet representatief is, wordt uitgegaan van de laatste 52 weken voorafgaande aan de dag van de vakantie.

       Vaststelling vakantie: De werkgever stelt de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de medewerker, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Indien de werkgever niet binnen twee weken nadat de medewerker zijn wensen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk aan de medewerker gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de medewerker. De medewerker heeft per kalenderjaar recht op twee weken aaneengesloten vakantie.

       Geen vakantie: De medewerker bouwt geen vakantie op over de tijd gedurende welke hij wegens het niet verrichten van zijn werkzaamheden (bijvoorbeeld bij onbetaald verlof) geen aanspraak op loon heeft.

       Vakantie tijdens ziekte: Als de medewerker toestemming heeft gekregen om tijdens de ziekteperiode op vakantie te gaan (zie ook het verzuimreglement in bijlage 2 van deze cao) dan worden deze dagen afgeboekt van het vakantietegoed.

       Verjaring wettelijke vakantiedagen: Wettelijke vakantiedagen verjaren zes maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn verworven, maar de werkgever mag in overleg met het medezeggenschapsorgaan afwijken van deze verjaringstermijn en dan de oude verjaringstermijn van vijf jaar hanteren. De dan afgesproken regeling geldt in dat geval voor alle medewerkers.

       Collectieve vakantiedagen

       De werkgever kan in overleg met het medezeggenschapsorgaan voor de onderneming ten hoogste twee dagen per jaar als verplichte collectieve vakantiedagen aanwijzen. Afwijkingen per vestiging en locatie zijn hierbij mogelijk.


       Afwijking via medezeggenschapsorgaan

       Verdere uitvoeringsregels kunnen door de werkgever in overleg met het medezeggenschapsorgaan worden vastgesteld.

       9.2 Extra vakantie-uren

       Vanwege leeftijd

       De medewerker met een leeftijd van:

       • 50 tot 55 jaar heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 1/5 van het aantal basisuren per week
       • 55 tot 60 jaar heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 2/5 van het aantal basisuren per week
       • 60 jaar of ouder heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 3/5 van het aantal basisuren per week, tenzij er sprake is van aanpassing arbeidsduur conform artikel 16. In dat geval vervallen deze extra vakantie-uren.

       De medewerker bouwt de extra vakantie-uren op per vakantiejaar.

       Vanwege lengte dienstverband

       De medewerker met een dienstverband van:

       • 25 tot 40 jaar heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 2/5 van het aantal basisuren per week;
       • 40 jaar of meer heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 4/5 van het aantal basisuren per week.

       De medewerker bouwt de extra vakantie-uren op per vakantiejaar.

       Samenloop extra vakantie-uren

       Als de extra vakantie-urenregeling wegens leeftijd samenloopt met de extra vakantie-urenregeling wegens de duur van het dienstverband, dan geldt alleen de regeling die voor de medewerker het gunstigst is.


       Behoud van loon

       Over de extra vakantie-uren, zoals genoemd in artikel 9.2 van deze cao, behoudt de medewerker het recht op zijn normale loon.

       9.3 Vakantietoeslag

       Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. De werkgever kan in overleg met het medezeggenschapsorgaan een ander vakantietoeslagjaar overeenkomen.
       De medewerker die het gehele vakantietoeslagjaar in dienst is geweest, ontvangt uiterlijk in de maand juni een bedrag aan vakantietoeslag van 8% over het in het vakantietoeslagjaar feitelijk genoten loon.


       Artikel 10 Buitengewoon verlof

       Buitengewoon verlof stelt een medewerker in staat om met name in de privésfeer gelegen bijzondere gebeurtenissen bij te wonen. Voor een parttimer geldt hier het recht op verlof voor de uren waarop hij normaal gesproken op de betreffende dag(en) werkt.
       Naast de wettelijke verlofregelingen uit de Wet arbeid en zorg heeft de medewerker in de volgende gevallen recht op buitengewoon verlof met behoud van loon:

       1. Huwelijk
        • bij zijn huwelijk: op de dag van het huwelijk en de dag ervoor of erna;
        • voor het bijwonen van het huwelijk van een van zijn kinderen (stief- en pleegkinderen daaronder begrepen), broers en zusters alsmede een der (schoon)ouders: de dag van het huwelijk;
        • bij zijn 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest en van zijn ouders en schoonouders: de dag van het jubileum of de dag waarop het feest plaatsvindt.
       2. Overlijden
        • bij het overlijden van de echtgenoot of van eigen inwonende kinderen: de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart;
        • bij overlijden van een der ouders, schoonouders, eigen niet inwonende kinderen, pleeg- of aangehuwde kinderen: de dag waarop de uitvaart plaatsvindt en de dag van overlijden of een dag tussen het overlijden en de uitvaart;
        • voor het bijwonen van de uitvaart van grootouders, grootouders van partner, kleinkinderen, broers, zusters, zwagers en schoonzusters: dag van de uitvaart.
       3. Dienstjubileum
       • bij het 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum van de medewerker: 1 dag.
      • Verhuizing
       • bij verhuizing: de dag van verhuizing.
      • Sollicitatie
       • indien de dienstbetrekking door de werkgever is opgezegd: gedurende redelijke tijd voor het solliciteren naar een nieuwe werkkring en het mondeling toelichten van de sollicitatie.
      • Medische reden
       Uitgangspunt is dat de medewerker afspraken maakt in zijn eigen tijd. Als dat niet mogelijk is, dan is er recht op buitengewoon verlof gedurende onderling vast te stellen redelijke tijd:
       • voor het ondergaan van een verplichte medische keuring; en
       • voor noodzakelijk bezoek van de medewerker aan de dokter, tandarts of specialist.
      • Duurzame samenlevingsvorm

       De medewerker die reeds een wettelijk geregistreerd partnerschap of een duurzame samenlevingsvorm is aangegaan, wordt gelijk gesteld met de gehuwde medewerker.

       Artikel 11 Arbeidsongeschiktheid

       Indien een medewerker ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen van artikel 7:629 BW (zie bijlage 5), de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA en (bij enige reeds bestaande gevallen van arbeidsongeschiktheid) de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO, voor zover op grond van deze cao niet anders is bepaald.


       Verzuimreglement

       Bij ziekte of ongeval waardoor de medewerker de arbeid niet kan verrichten wordt het in de onderneming vastgestelde verzuimreglement nageleefd. Ontbreekt een dergelijk reglement, dan is het standaard verzuimreglement Mode- en Sportdetailhandel (bijlage 2 van deze cao) van toepassing. Met het medezeggenschapsorgaan kunnen wijzigingen in dit reglement worden overeengekomen.

       Doorbetaling van loon

       De medewerker heeft bij arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 52 weken recht op loondoorbetaling van 100% van het brutoloon.
       In de daarop volgende periode van 52 weken geldt de wettelijke loondoorbetalingverplichting van 70% van het brutoloon.


       Aanspraak op doorbetaling loon

       De aanspraak op doorbetaling van het loon bestaat voor zover en zolang de medewerker recht heeft op de wettelijke loondoorbetaling en:

       1. de medewerker voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid, aan de voorschriften van het geldende verzuimreglement en de medewerker meewerkt aan re-integratie binnen of buiten de eigen onderneming;
       2. de arbeidsongeschiktheid geen gevolg is van een niet-medische noodzakelijke ingreep;
       3. de arbeidsongeschiktheid niet het gevolg is van opzet, grove schuld en/of verwijtbare nalatigheid van de medewerker.

       Wachtdagen

       Per ziektegeval kan één wachtdag worden ingehouden. Perioden van ziekte worden samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.
       Over een wachtdag hoeft de werkgever geen loon te betalen. Het is de werkgever toegestaan om de wachtdag te verrekenen met vakantie-uren, die aan de medewerker bovenwettelijk zijn toegekend, met het loon of met compensatiedagen/-uren, tenzij anders met het medezeggenschapsorgaan is overeengekomen. Er kunnen per jaar maximaal vier wachtdagen met vakantie-uren worden verrekend.

       Indien de Arboarts/ Bedrijfsarts (zijnde een arts van de Arbodienst van de onderneming) een chronische ziekte bij werknemer heeft vastgesteld, zal de werkgever uiterst terughoudend zijn bij het inhouden van wachtdagen. Werkgever kan bij de betreffende werknemer maximaal vier wachtdagen per kalenderjaar inhouden.


       Bepaling loondoorbetaling bij ziekte en wachtdag

       Bij de bepaling van het aantal doorbetaalde ziekte-uren per dag en het aantal uren voor de wachtdag wordt uitgegaan van het aantal uren dat de medewerker volgens zijn rooster zou hebben gewerkt. Indien de medewerker niet werkzaam is in een winkel en de werktijden kunnen vooraf niet worden vastgesteld, veroorzaakt door externe omstandigheden (bijv. bij chauffeurs), dan kan in plaats van de ingeroosterde uren het aantal contracturen per week worden gehanteerd.

       Als geen rooster is vastgesteld, dan wordt uitgegaan van het aantal uren dat de medewerker gemiddeld in de Iaatste 13 weken voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid, per dag heeft gewerkt. Als die referteperiode naar de mening van de werkgever niet representatief is, wordt uitgegaan van de laatste 52 weken voorafgaande aan de dag van ziekte.

       Opvolgende ziektegevallen

       Ziektegevallen die elkaar binnen een periode van vier weken opvolgen worden als één ziektegeval gerekend, ongeacht de oorzaak van de ziekte.


       Verrekening

       Op de loonbetalingen worden in mindering gebracht de eventuele uitkeringen krachtens sociale verzekeringswetten, die via de werkgever betaalbaar zullen worden gesteld.

       Einde loondoorbetaling

       De loondoorbetalingen genoemd in dit artikel eindigen bij het einde van de arbeidsovereenkomst van de betrokken medewerker.

       Overdracht van rechten:

       Als de werkgever verplicht is om het loon tijdens de arbeidsongeschiktheid door te betalen, dan dient de medewerker zijn rechten jegens derden (inclusief die van de UWV) wegens loonderving door arbeidsongeschiktheid aan de werkgever over te dragen.

       Kostenvergoeding en arbeidsongeschiktheid:

       Als de arbeidsongeschiktheid aaneengesloten langer duurt dan één maand, dan hoeft de werkgever na die maand kostenvergoedingen die direct verband houden met het werk niet uit te betalen.

       Artikel 12 Arbeidsomstandigheden

       12.1 Arbobeleid

       De werkgever kan bij de vormgeving van het Arbobeleid in de onderneming met het medezeggenschapsorgaan een maatwerkregeling als bedoeld in artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet overeenkomen.

       12.2 Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

       De werkgever is verplicht voor de onderneming over een RI&E te beschikken.
       Werkgevers die door de wetgever in staat worden gesteld om te volstaan met een lichtere, dan wel geen toets, hoeven de risico-inventarisatie en evaluatie niet verplicht te laten toetsen (zie hiervoor ook www.rie.nl en www.arboportaal.nl).

       12.3 Veiligheid

       BOL-leerlingen, medewerkers jonger dan 20 jaar en medewerkers vallend in functiegroep A mogen niet alleen in het winkelpand werken, met uitzondering van pauzes.


       Artikel 13 Overlijden

       Uitkering bij overlijden

       Als de medewerker overlijdt, dan ontvangen de nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering. Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan:

       • de langstlevende partner, tenzij die duurzaam van de overledene gescheiden leefde, of bij afwezigheid daarvan;
       • de minderjarige, wettige of erkende natuurlijke kinderen en/of de meerderjarige, wettige of erkende natuurlijke kinderen tussen de 18 en 21 jaar, waarvoor volgens de wet een onderhoudsplicht bestaat, of bij afwezigheid daarvan;
       • degene voor wie de overledene grotendeels in de kosten van het onderhoud voorzag en met wie hij of zij in gezinsverband leefde.

       De hoogte van de uitkering

       De hoogte van de uitkering is gelijk aan het loon over de volledige maand waarin het overlijden van de medewerker heeft plaatsgevonden, plus het loon over de twee daaropvolgende maanden.


       Artikel 14 Levensfasebewust personeelsbeleid

       Scholing

       Medewerkers die ten minste één jaar in dienst zijn, worden op hun verzoek in de gelegenheid gesteld zich te scholen tot op het niveau dat past bij het functieniveau. Werkgevers kunnen deze scholing op hun eigen wijze faciliteren. Hierbij past het aanbieden van interne trainingen of het ondersteunen van deelname aan het MBO- onderwijs of een mix van deze twee mogelijkheden.


       Vaste roostervrije dag

       Als medewerkers met één of meer kinderen in het basisonderwijs en/of jonger dan 12 jaar een vaste roostervrije dag op maandag t/m vrijdag wensen, zal de werkgever bij de vaststelling van de werkroosters zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de medewerker.

       Recht op aanpassing arbeidsduur

       Werkgevers passen op verzoek van werknemers met een leeftijd van 60 jaar en ouder de arbeidsduur aan. Heeft de werknemer een fulltime dienstverband, en heeft men de wens 7,6 uur minder te gaan werken, dan compenseert de werkgever als volgt het verlies aan inkomsten:

       • De werknemer werkt 80% van de initiële contracturen;
       • De werkgever betaalt 85% van het fulltime salaris; alle andere bepalingen van de cao gelden naar rato, dus voor het 80% dienstverband.

       De werkgever houdt op het salaris 100% werknemerspremie in en draagt 100% werknemers- en werkgeverspremie aan het Bedrijfspensioenfonds af.
       De werknemer levert de extra vakantiedagen vanwege leeftijd en lengte van het dienstverband in om voor deze regeling in aanmerking te komen.

       Recht op één roostervrije zaterdag per maand

       Werknemers van 55 jaar en ouder komen op hun verzoek in aanmerking voor één roostervrije zaterdag per maand. In overleg tussen werknemer en werkgever worden de roostervrije zaterdagen, rekening houdend met de overige werknemers en de bezettingen, gepland.

       Recht op preventief spreekuur bedrijfsarts

       Medewerkers met een leeftijd van 46 jaar en ouder hebben het recht jaarlijks één maal gebruik te maken van het preventief spreekuur van de bedrijfsarts.


       Recht op aanpassing ploegendienst/nachtritten

       Werknemers met een leeftijd van 55 jaar en ouder en met aantoonbare gezondheidsklachten, welke door de bedrijfsarts worden vastgesteld, hebben het recht te verzoeken om niet langer in de ploegendienst werkzaam te zijn of nachtritten te rijden. Individueel en/of in overleg met het medezeggenschapsorgaan, dat zich kan laten adviseren door de sociale partners, maakt werkgever afspraken over de voorwaarden.

       Artikel 15 Vaste Commissie

       Bij interpretatieverschillen over correcte naleving uit uitvoering van een aspect/artikel in de cao kan een werknemer en/of een werkgever, of diens gemachtigde(n), een beroep doen op de Vaste Commissie.

       Samenstelling Vaste Commissie

       De Vaste Commissie telt drie leden uit ondernemingen die de VGT-cao hanteren. De VGT wijst een secretaris aan die ten dienste staat van de Vaste Commissie, echter geen lid van de commissie is. De secretaris houdt kantoor aan de Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam.

       Taken Vaste Commissie

       • Het geven van een advies bij een interpretatieverschil over de uitleg en/of toepassing van deze cao, wanneer werkgever en werknemer op voorhand verklaren dat advies te accepteren;
       • Het geven van advies bij een onduidelijkheid over de toepassing van een artikel.

       Werkwijze Vaste Commissie bij interpretatieverschillen
       Na schriftelijke indiening van een eenzijdig verzoek door een werknemer of een werkgever wordt aan verzoeker en wederpartij schriftelijke instemming met het ontvangen van een bindend advies gevraagd. Na beider instemming wordt wederpartij gevraagd zijn inhoudelijke zienswijze op het verzoek te geven. Aan verzoeker en wederpartij kan, indien wenselijk voor de beeldvorming van de commissieleden, gevraagd worden aan de hand van beider standpunten aanvulling op het verzoek of de zienswijze te geven.

       De Vaste Commissie zal via intern overleg en eventueel een hoorzitting komen tot beeld-, mening- en besluitvorming. Verzoeker en wederpartij worden beide op uniforme schriftelijke wijze op de hoogte gesteld van het bindend advies.

       Verklaren werkgever en/of werknemer op voorhand niet in te stemmen met bindend advies, dan geeft de Vaste Commissie een schriftelijk advies aan de verzoeker en stuurt een afschrift aan de wederpartij. Gedurende de procedure zijn partijen, zijnde werkgever en werknemer, gebonden aan een reactietijd van maximaal vier weken.

       Artikel 16 Fiscale verrekening vakbondscontributie

       Binnen de geldende wet- en regelgeving werkt de werkgever op verzoek van de medewerker mee aan fiscale verrekening van de door de medewerker betaalde vakbondscontributie.

       Artikel 17 Arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in dienst bij de werkgever vóór 1 september 2013

       Behoud van rechten

       Voor medewerkers in dienst bij de werkgever vóór 1 september 2013 gelden de bepalingen van de VGT-cao met de looptijd 1 januari 2008 tot en met 31 maart 2008 (“VGT-cao 2008”), tenzij nadien tussen werkgever en werknemer in overleg anders is overeengekomen.
       Wanneer op grond van de VGT-cao 2008 voor bepaalde categorieën medewerkers andere regelingen zijn overeengekomen, behouden die regelingen eveneens hun werking.

       III. COLLECTIEVE BEDRIJFSTAKREGELINGEN

       Pensioen:

       De werkgever is op grond van een verplichtstellingbeschikking van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verplicht aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel, tenzij hij gedispenseerd is of vrijgesteld is. Aan de vrijstelling kunnen voorwaarden zijn verbonden.

       De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel heeft het beheer en de administratie van de pensioenregeling opgedragen aan TKP Pensioen BV te Groningen.
       Deze instantie verzorgt ook de premie-inning van het pensioenfonds.

       Verdere inlichtingen over de pensioenregeling zijn te verkrijgen bij TKP Pensioen BV, Europaweg 27, te Groningen, telefoon 050-5821990. Het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel heeft ook een internetsite: www.pensioendetailhandel.nl.


       IV Protocollaire bepalingen

       Protocol I

       Partijen zullen een traject starten om te komen tot harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die nu onder de VGT cao 2008 vallen.

       Protocol II

       Partijen zullen overleg opstarten over de uitwerking van de afspraken rond het 3e WW-jaar conform het Sociaal Akkoord en de aanbevelingen van de SER.

       Protocol III

       Bij de totstandkoming van een volgende cao zullen de werkgevers meewerken aan het oprichten van een A&O fonds voor de sector waarbij besteding van de gelden onder meer ingezet kan worden voor het doen van onderzoek naar de protocolafspraken in deze cao.

       Protocol IV

       Partijen doen gezamenlijk onderzoek naar de wensen over en de behoeften van medewerkers en werkgevers over te toekenning van toeslagen als compensatie voor incoveniëntie en de toeslag voor het werken op zon- en feestdagen in het bijzonder. Hierbij worden afspraken gemaakt waarmee de toeslag op zondag wordt verlaagd in samenhang met de verhoging van het loon van jongeren.

       BIJLAGEN

       Bijlage 1a Invoeringsafspraken en systematiek loongebouw

       Situatie Beoordelingsafhankelijk belonen 1 Niet beoordelingsafhankelijk belonen
       Het werkelijke loon bevindt zich binnen het basis loongebouw
       • Invoering op naast hogere trede op een nader vast te stellen datum die kan afwijken van de invoeringsdatum van het nieuwe loongebouw.
       • Verhogingen van toepassing op de loontabel.
        Alleen een medewerker die na een onvoldoende beoordeling opnieuw een onvoldoende beoordeling krijgt, heeft geen recht op de verhoging.
       • Een zeer goed of uitmuntend functionerende medewerker heeft recht op een verhoging van 1 of 2 treden.
       • Een voldoende functionerende medewerker heeft recht opeen tredeverhoging.
       • een matig of onvoldoende functionerende medewerker heeft geen recht op een tredeverhoging. Er is flankerend beleid om functioneren te verbeteren.
       • Invoering op naast hogeren trede op een nader vast te stellen datum die kan afwijken van de invoeringsdatum van het nieuwe loongebouw.
       • Verhogingen van toepassing op de loontabel.
       • Medewerkers hebben na elk volgend ervaringsjaar recht op een tredeverhoging, onafhankelijk van de mate van functioneren, tot het maximum van de basistrede van de loonschaal.
       Het werkelijke loon van de medewerker bevindt zich binnen het extra loonge­bouw (zie ook aan­vullingen hieronder)
       • Invoering op feitelijke loon
       • Een zeer goed of uitmuntend functionerende medewerker heeft recht op de verhoging en een verhoging van 1 of 2 treden van 2%.
       • Een voldoende functionerende medewerker heeft recht een de verhoging , maar niet op een tredeverhoging.
       • Een matig of onvoldoende functionerende medewerker heeft geen recht op de verhoging en ook niet op een tredeverhoging. Er is flankerend beleid om functioneren te verbeteren.
       • Verhogingen van toepassing op het feitelijke loon.
       • Medewerkers hebben geen recht op een tredeverhoging.
       Het werkelijke loon van de medewerker bevindt zich boven de hoogste trede van zijn schaal van het extra loonge­bouw
       • Geen standaard verhoging van toepassing.
       • Individuele afspraken tussen werkgever en werknemer.
       • Geen verhoging van toepassing.

       1 Medewerkers jonger dan 23 jaar worden niet beoordelingsafhankelijk beloond, maar ontvangen alleen hun leeftijdsverhoging

       Bijlage 1b Loonschalen Mode en Sport met ingang van 1 september 2013

       Maandlonen mode in euro met ingang van 1 september 2013

       functiegroep/ schaaltrede
       A
       B
       C
       D
       E
       F
       G
       H
       I
       15 jr.
       WML
       449,01
       464,21
       479,40
       504,72
       536,79
       573,93
       621,20
       673,52
       16 jr.
       WML
       514,85
       533,42
       551,99
       580,68
       617,82
       660,02
       714,03
       774,81
       17 jr.
       WML
       590,82
       609,38
       631,33
       665,08
       707,29
       756,24
       818,70
       887,90
       18 jr.
       WML
       680,28
       702,22
       727,54
       766,36
       815,32
       871,03
       941,92
       1.022,95
       19 jr.
       WML
       784,94
       810,26
       838,95
       882,84
       940,23
       1.004,38
       1.087,09
       1.179,93
       20 jr.
       WML
       918,28
       950,36
       982,44
       1.034,77
       1.102,29
       1.176,56
       1.274,47
       1.382,50
       21 jr.
       WML
       1.083,72
       1.119,16
       1.159,68
       1.220,44
       1.298,09
       1.387,57
       1.502,35
       1.628,96
       22 jr.
       WML
       1.269,40
       1.313,29
       1.358,86
       1.429,76
       1.522,60
       1.627,26
       1.760,62
       1.909,17
       23 jr./0
       WML
       1.493,91
       1.544,55
       1.598,56
       1.682,97
       1.791,00
       1.914,23
       2.071,21
       2.246,77
       1
       1.513,50
       1.534,42
       1.568,18
       1.628,96
       1.720,11
       1.845,02
       1.968,24
       2.128,61
       2.307,54
       2
       1.543,89
       1.574,93
       1.591,82
       1.659,34
       1.758,93
       1.899,04
       2.020,57
       2.186,01
       2.368,31
       3
       2%
       2%
       1.615,44
       1.689,72
       1.796,07
       1.953,05
       2.074,59
       2.243,39
       2.429,08
       4
       1.606,52
       2%
       2%
       1.720,11
       1.833,21
       2.005,38
       2.126,92
       2.302,48
       2.491,54
       5
       1.669,43
       2%
       2%
       1.872,03
       2.059,40
       2.180,94
       2.359,87
       2.552,30
       6
       1.712,38
       2%
       1.909,17
       2.113,42
       2.233,26
       2.417,26
       2.613,07
       7
       2%
       2%
       2%
       2.287,29
       2.474,65
       2.673,84
       8
       1.857,72
       2%
       2%
       2%
       2%
       2%
       9
       2%
       2%
       2%
       2%
       2%
       10
       2%
       2%
       2%
       2%
       2%
       11
       2.100,08
       2.324,76
       2%
       2%
       2%
       12
       2.516,02
       2.722,12
       2.941,23

       Uurlonen mode in euro met ingang van 1 september 2013

       functiegroep/
       schaaltrede
       A
       B
       C
       D
       E
       F
       G
       H
       I
       15 jr.
       WML
       2,73
       2,82
       2,91
       3,07
       3,26
       3,49
       3,77
       4,09
       16 jr.
       WML
       3,13
       3,24
       3,35
       3,53
       3,75
       4,01
       4,34
       4,71
       17 jr.
       WML
       3,59
       3,70
       3,83
       4,04
       4,30
       4,59
       4,97
       5,39
       18 jr.
       WML
       4,13
       4,26
       4,42
       4,65
       4,95
       5,29
       5,72
       6,21
       19 jr.
       WML
       4,77
       4,92
       5,09
       5,36
       5,71
       6,10
       6,60
       7,17
       20 jr.
       WML
       5,58
       5,77
       5,97
       6,28
       6,69
       7,14
       7,74
       8,40
       21 jr.
       WML
       6,58
       6,80
       7,04
       7,41
       7,88
       8,43
       9,12
       9,89
       22 jr.
       WML
       7,71
       7,98
       8,25
       8,68
       9,25
       9,88
       10,69
       11,59
       23 jr./0
       WML
       9,07
       9,38
       9,71
       10,22
       10,88
       11,62
       12,58
       13,64
       1
       9,19
       9,32
       9,52
       9,89
       10,45
       11,20
       11,95
       12,93
       14,01
       2
       9,38
       9,56
       9,67
       10,08
       10,68
       11,53
       12,27
       13,28
       14,38
       3
       2%
       2%
       9,81
       10,26
       10,91
       11,86
       12,60
       13,62
       14,75
       4
       9,76
       2%
       2%
       10,45
       11,13
       12,18
       12,92
       13,98
       15,13
       5
       10,14
       2%
       2%
       11,37
       12,51
       13,24
       14,33
       15,50
       6
       10,40
       2%
       11,59
       12,83
       13,56
       14,68
       15,87
       7
       2%
       2%
       2%
       13,89
       15,03
       16,24
       8
       11,28
       2%
       2%
       2%
       2%
       2%
       9
       2%
       2%
       2%
       2%
       2%
       10
       2%
       2%
       2%
       2%
       2%
       11
       12,75
       14,12
       2%
       2%
       2%
       12
       15,28
       16,53
       17,86

       Maandlonen sport in euro met ingang van 1 september 2013

       functiegroep/
       schaaltrede
       A
       B
       C
       D
       E
       F
       G
       H
       I
       15 jr.
       WML
       443,35
       443,95
       449,01
       454,08
       462,53
       494,59
       535,10
       579,00
       16 jr.
       WML
       509,85
       509,85
       514,85
       521,60
       531,73
       567,18
       614,44
       666,78
       17 jr.
       WML
       583,75
       584,06
       590,82
       597,56
       607,69
       649,89
       703,91
       762,99
       18 jr.
       WML
       672,40
       673,52
       680,28
       688,71
       700,53
       749,48
       810,26
       879,46
       19 jr.
       WML
       775,85
       776,49
       784,94
       793,38
       808,57
       864,27
       935,17
       1.014,51
       20 jr.
       WML
       908,85
       909,85
       918,28
       930,10
       946,99
       1.012,82
       1.095,53
       1.188,38
       21 jr.
       WML
       1.071,40
       1.071,90
       1.083,72
       1.097,23
       1.115,79
       1.193,44
       1.291,35
       1.399,37
       22 jr.
       WML
       1.256,15
       1.257,58
       1.269,40
       1.286,29
       1.308,22
       1.399,37
       1.514,16
       1.640,76
       23 jr./0
       WML
       1.477,80
       1.478,72
       1.493,91
       1.512,47
       1.539,48
       1.645,83
       1.780,88
       1.931,10
       1
       1.477,83
       1.487,15
       1.505,73
       1.524,29
       1.547,92
       1.580,00
       1.681,28
       1.819,70
       1.971,63
       2
       1.499,24
       1.509,10
       1.531,05
       1.556,37
       1.583,37
       1.622,20
       1.718,42
       1.858,53
       2.013,82
       3
       2%
       2%
       1.558,05
       1.586,75
       1.620,51
       1.662,71
       1.753,86
       1.897,35
       2.054,33
       4
       1.559,18
       2%
       2%
       1.617,14
       1.655,96
       1.703,22
       1.789,31
       1.936,17
       2.094,84
       5
       1.599,65
       2%
       2%
       1.691,40
       1.745,43
       1.824,76
       1.975,00
       2.135,37
       6
       1.651,54
       2%
       2%
       1.785,94
       1.861,90
       2.013,82
       2.177,56
       7
       2%
       2%
       2%
       1.897,35
       2.052,65
       2.218,07
       8
       1.746,50
       2%
       2%
       2%
       2%
       2%
       9
       2%
       2%
       2%
       2%
       2%
       10
       1.860,55
       2%
       2%
       2%
       2%
       11
       1.964,53
       2%
       2%
       2%
       12
       2.087,08
       2.257,92
       2.439,88

       Uurlonen sport in euro met ingang van 1 september 2013

       functiegroep/
       schaaltrede
       A
       B
       C
       D
       E
       F
       G
       H
       I
       15 jr.
       WML
       2,69
       2,70
       2,73
       2,76
       2,81
       3,00
       3,25
       3,52
       16 jr.
       WML
       3,10
       3,10
       3,13
       3,17
       3,23
       3,44
       3,73
       4,05
       17 jr.
       WML
       3,54
       3,55
       3,59
       3,63
       3,69
       3,95
       4,27
       4,63
       18 jr.
       WML
       4,08
       4,09
       4,13
       4,18
       4,25
       4,55
       4,92
       5,34
       19 jr.
       WML
       4,71
       4,72
       4,77
       4,82
       4,91
       5,25
       5,68
       6,16
       20 jr.
       WML
       5,52
       5,53
       5,58
       5,65
       5,75
       6,15
       6,65
       7,22
       21 jr.
       WML
       6,51
       6,51
       6,58
       6,66
       6,78
       7,25
       7,84
       8,50
       22 jr.
       WML
       7,63
       7,64
       7,71
       7,81
       7,94
       8,50
       9,20
       9,96
       23 jr./0
       WML
       9,98
       8,98
       9,07
       9,18
       9,35
       9,99
       10,81
       11,73
       1
       8,98
       9,03
       9,14
       9,26
       9,40
       9,59
       10,21
       11,05
       11,97
       2
       9,10
       9,16
       9,30
       9,45
       9,62
       9,85
       10,44
       11,29
       12,23
       3
       2%
       2%
       9,46
       9,64
       9,84
       10,10
       10,65
       11,52
       12,48
       4
       9,47
       2%
       2%
       9,82
       10,06
       10,34
       10,87
       11,76
       12,72
       5
       9,71
       2%
       2%
       10,27
       10,60
       11,08
       11,99
       12,97
       6
       10,03
       2%
       0,02
       10,85
       11,31
       12,23
       13,22
       7
       2%
       2%
       2%
       11,52
       12,47
       13,47
       8
       10,61
       2%
       2%
       2%
       2%
       2%
       9
       2%
       2%
       2%
       2%
       2%
       10
       11,30
       2%
       2%
       2%
       2%
       11
       11,93
       2%
       2%
       2%
       12
       12,67
       13,71
       14,82

       Bijlage 1C Functiebeschrijvingen FUWAM

       Handboek Mode Sport Populaire versie Niveaublad Functiefamilie Automatisering

        

       Functieniveau E

       Functieniveau F

       Functieniveau G

       Aard van de functie

       Ondersteunen van gebruikers en beheren van hard- en software. Dit omvat o.a.eerste lijnsondersteuning aan de winkels en magazijn(en) bij een optimaal gebruik van kassa's, overige geautomatiseerde apparatuur en software. Daarnaast verrichten van helpdesk activiteiten, hierbij gaat het soms om het oplossen van niet vaak voorkomende problemen.

       Ontwerpen en ontwikkelen van applicaties en beheren van hard- en software. Dit omvat o.a. begeleiden van automatiseringsprojecten, inventariseren van wensen/problemen van gebruikers. Hierbij gaat het om oplossen van redelijk tot moeilijke en erg verschillende problemen.

       Optimaliseren van ontworpen en ontwikkelde applicaties en ondersteunen van het management bij aanschaf van hard- en software. Dit omvat o.a. begeleiden van automatiseringsprojecten, inventariseert wensen/-problemen van gebruikers. Hierbij gaat het om oplossen van redelijk moeilijke en erg verschillende problemen. Is betrokken bij beleidskeuzes.

        

       Kennis op HAVO/MBO-niveau, aangevuld met een oriëntatie op de interne automatiseringsinfrastructuur en enkele vakgerichte cursussen. Bijblijven op het vakgebied.

       Kennis op MBO-niveau, aangevuld met enkele AMB-Imodules, systeemgerichte cursussen en kennis van de interne automatiseringsinfrastructuur. Bijblijven op het vakgebied.

       Kennis op HBO-niveau, aangevuld met enkele AMBI-modules, systeemgerichte cursussen en diepgaande kennis van de interne automatiseringsinfrastructuur. Bijblijven op het vakgebied.

       Werkwijze

       Is binnen zich aandienende zaken en eventuele deadlines vrij om de eigen tijd in te delen. Bepaalt overige prioriteiten veelal zelf. Enige creativiteit is vereist bij het verhelpen van storingen. De te nemen beslissingen kunnen meestal op basis van enige ervaring worden genomen, en vereisen technisch inzicht en specialistische kennis.

       Is binnen zich aandienende zaken en eventuele deadlines vrij om de eigen tijd in te delen. Bepaalt overige prioriteiten veelal zelf. Analyseert en adviseert op het gebied van probleemoplossingen, systeemaanpassingen en nieuwe ontwikkelingen. Inventiviteit en creativiteit zijn vereist bij het oplossen van systeemtechnische problemen. De te nemen beslissingen kunnen meestal op basis van ervaring worden genomen, en vereisen aanmerkelijk technisch inzicht en redelijk vergaande specialistische kennis.

       Is vrij om de eigen tijd in te delen, houdt hierbij rekening met acute problemen/ storingen. Analyseert en adviseert op het gebied van beleidsbeslissingen, probleem oplossingen,systeemaanpassingen en nieuwe ontwikkelingen. Inventiviteit en creativiteit zijn vereist bij het oplossen van systeemtechnische problemen. De te nemen beslissingen kunnen meestal op basis van minimaal 1 jaar ervaring worden genomen en vereisen aanmerkelijk tech­nisch inzicht en nogal vergaande specialistische kennis. Dient het effect op korte en lange termijn te overzien voor het hele bedrijf.

        

       Heeft contacten met gebruikers op verschillende niveaus in de winkels en magazijn(en) en op het hoofdkantoor, gericht op het verhelpen van storingen en een vlotte voortgang.

       Heeft contacten met gebruikers op verschillende niveaus, vooral op het hoofdkantoor, gericht op een optimale werking en gebruikmaking van de systemen en het oplossen van storingen en problemen.

       Heeft contacten met gebruikers op verschillende niveaus (inclusief management), vooral op het hoofdkantoor, gericht op een optimale werking en gebruikmaking van de systemen en het oplossen van storingen en problemen. Geeft leiding aan een medewerker.

       Zakelijk
       risico

       Heeft contacten met leveranciers over bestellingen, technisch onderhoud en het oplossen van storingen, van belang voor een zo optimaal mogelijke dienstverlening naar de gebruikers.

       Heeft contacten met leveranciers en automatiseringsbureaus over bestellingen, technische ondersteuning en het oplossen van storingen, van belang voor een optimale configuratie en functionaliteit van systemen.

       Heeft regelmatig contacten met leveranciers en automatiseringsbureaus over technische aspecten met betrekking tot bestellingen, onderhoud en het oplossen van storingen, van belang voor een optimale werking en gebruikmaking van de infrastructuur/computersystemen.

        

       Fouten tijdens de werkzaamheden leiden tot vertraging met als gevolg irritatie bij winkel-, magazijn-personeel en klanten. Enige discretie is vereist ten aanzien van vertrouwelijke bedrijfs­gegevens.

       Fouten tijdens de werkzaamheden leiden tot een niet optimale werking van de systemen, verkeerde aanpassingen in software/applicaties, vertragingen en financiële schade. Discretie is vereist ten aanzien van vertrouwelijke bedrijfsgegevens.

       Fouten tijdens de werkzaamheden leiden tot een niet optimale werking van de infrastructuur/computersystemen, verkeerde aanpassingen in software/ applicaties, vertragingen en aanzienlijk rendementsverlies en financiële schade. Discretie is vereist ten aanzien van vertrouwelijke bedrijfsgegevens.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Verkoopleiding

        

       Functieniveau A

       Functieniveau B

       Functieniveau C

       Aard van de functie

       Af en toe helpen van klanten en uit­voeren van ondersteunende werkzaam­heden bij de winkelverkoop, zoals o.a. het onder toezicht afrekenen van artikelen, prijzen en labelen van artike­len, aanvullen en ordenen van vakken en opvouwen van kleding en textiel.

       Helpen van klanten en het uitvoeren van diverse voorkomende werkzaamheden bij de winkelverkoop, zoals o.a. afreke­nen van artikelen, voorraad-beheer en etaleren en presenteren van artikelen.

       Adviseren en verkopen aan klanten en het uitvoeren van alle voorkomende werk­zaamheden bij de winkelverkoop, zoals o.a. afrekenen van artikelen, afhandelen van klachten, etaleren, presenteren en herindelen van het assortiment en bewaken van de voorraad.

        

       Kennis op VMBO-C niveau, aangevuld met enige oriëntatie op het werk

       Kennis op VMBO-C/HAVO-niveau, aangevuld met assortimentskennis en kennis van de werking van de kassa.

       Kennis op HAVO-niveau, aangevuld met Detex Mode Adviseur of MBO-mode. Materiaalkennis is gewenst. Daarnaast kennis van het gehele assortiment en van de werking van de kassa. Enige mate van bijblijven op het gebied van ontwikkelingen en modetrends is noodzakelijk.

       Werkwijze

       Werkt volgens gekende routines en/of instructies van de leidinggevenden en is bij klantencontact gebonden aan strikte procedures en richtlijnen.
       Het toezicht is direct.

       Werkt volgens procedures en gegeven richtlijnen ten aanzien van klantbena- dering, kassa-afhandeling en presentatie van artikelen.
       Toezicht is veelal direct.

       Werkt volgens procedures en gegeven richtlijnen ten aanzien van klantbenadering en kassa-afhandeling. Kan binnen bepaalde kaders beslissingen nemen ten aanzien van bijvoorbeeld aanpassingen in de presentatie, het verlenen van korting etc. Voor het oplossen van voorkomende problemen is tenminste 3 jaar ervaring in de functie vereist.

        

       Heeft contacten met collega's binnen de winkel, gericht op informatie-uitwisseling over de dagelijkse gang van zaken.

       Heeft contacten met collega's binnen de winkel en soms met collega's van andere afdelingen, gericht op soepel en efficiënt verloop van de werkzaamheden en informatie-uitwisseling over de dagelijkse gang van zaken.

       Heeft contacten met collega's binnen de winkel en soms met collega's van andere afdelingen, gericht op afstemming en een soepel en efficiënt verloop van de werkzaamheden en informatie-uitwisseling over de dagelijkse gang van zaken.

       Zakelijk
       risico

       Heeft klantcontacten gericht op serviceverlening. Men dient te reageren op signalen van de klant.

       Heeft klantcontacten gericht op serviceverlening en verkoop. Men moet zich kunnen inleven in de klant.

       Heeft intensieve klantcontacten gericht op serviceverlening, advisering en verkoop. Onderzoekt wat de klant wil.

        

       Het eigen handelen mag niet leiden tot irritatie bij klanten. De kans op tijdig ontdekken van fouten is groot door toepassing van procedures en controle door anderen.

       Onjuist benaderen van klanten en fouten bij het afrekenen, kunnen leiden tot ontevreden klanten en tot gemiste verkoop en imagoverlies. De kans op tijdig ontdekken van fouten is groot door de toepassing van procedures en controle door anderen.

       Onjuist benaderen en adviseren van klanten en fouten bij het afrekenen, kunnen leiden tot ontevreden klanten en tot omzet- en imagoverlies. De kans op tijdig ontdekken van fouten is redelijk groot door voornamelijk zelfcontrole.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Verkoop

        

       Functieniveau D

       Functieniveau E

       Aard van de functie

       Adviseren en verkopen aan klanten en uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden bij de winkel-verkoop, zoals afrekenen van verkochte artikelen, afhandelen van klachten, bewaken van de voorraad, opsporen van kasverschillen en begeleiden van verkoopmedewerkers. De functie kent elementen van organiseren en controleren.

       Adviseren en verkopen aan klanten, geven van inkoopad- viezen met betrekking tot het assortiment en uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden bij winkelverkoop, zoals o.a. afrekenen van artikelen, afhandelen van klachten, plaatsen van (na)bestellingen, organiseren van shows en personele taken. De functie kent elementen van organiseren en controleren.

        

       Kennis op HAVO-niveau, aangevuld met Detex Mode Adviseur of MBOmode. Daarnaast kennis van het gehele assortiment, de werking van de kassa en diverse procedures. Bijblijven op het gebied van ontwikkelingen en modetrends is noodzakelijk.

       Kennis op MBO-niveau, aangevuld met Detex Mode Specialist. Daarnaast kennis van het gehele assortiment, de werking van de kassa en diverse procedures. Bijblijven op het gebied van ontwikkelingen en modetrends is noodzakelijk.

       Werkwijze

       Werkt volgens bepaalde procedures.
       Neemt initiatieven ten aanzien van klantbenadering. Signaleert verbetermogelijkheden ten aanzien van bijvoorbeeld de samenstelling van het assortiment, de presentatie van artikelen en/of de werkwijze.
       Kan beslissingen nemen ten aanzien van bijvoorbeeld de presentatie van artikelen of het verlenen van korting.

       Werkt volgens bepaalde procedures. Geeft zelf vorm aan de klantbenadering. Signaleert verbetermogelijkheden ten aanzien van de samenstelling van het assortiment, de presentatie van artikelen en/of de werkwijze. Kan in voorkomende gevallen beslissingen nemen ten aanzien van de inkoop en het nabestellen van artikelen, de keuze van artikelen voor shows, artikelen die in de opruiming gaan en de mate van afprijzing voor de opruiming.

        

       Heeft contacten met collega's binnen de organisatie, gericht op het signaleren van afwijkingen in interne routines en procedures.

       Heeft regelmatig contacten met collega's en leidinggevenden binnen de organisatie, gericht op het signaleren van afwij­kingen in interne routines en procedures.

       Zakelijk
       risico

       Heeft intensieve klantcontacten gericht op serviceverlening, advisering, verkoop en klachtenafhandeling. Komt tegemoet aan wensen en behoeften van de klant, ook wanneer deze niet rechtstreeks door de klant worden aangegeven.

       Heeft intensieve contacten met vaste en/of veeleisende klanten gericht op serviceverlening, advisering, verkoop en klachten­afhandeling. Houdt zich op de hoogte van klantenwensen en behoeften en creëert in de winkel een klantvriendelijke sfeer en omgeving.

        

       Onjuist benaderen en adviseren van klanten en fouten bij het afrekenen kunnen leiden tot ontevreden klanten en tot omzet- en imagoverlies. De kans op tijdig ontdekken van fouten is redelijk groot door voornamelijk zelfcontrole.

       Onjuist benaderen en adviseren van klanten, fouten bij het afrekenen en niet nakomen van gemaakte afspraken (over bestellingen en reparaties) kunnen leiden tot ontevreden klanten en tot omzet- en imagoverlies. De kans op tijdig ont­dekken van fouten is redelijk groot door voornamelijk zelfcontrole.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Verkoop

        

       Functieniveau A (Warenhuis)

       Functieniveau B (Warenhuis)

       Functieniveau C (Warenhuis)

       Aard van de functie

       Af en toe helpen van klanten en uit­voeren van ondersteunende werkzaam­heden bij de winkelverkoop, zoals o.a. het onder toezicht afrekenen van artikelen, prijzen en labelen van artike­len, aanvullen en ordenen van vakken en opvouwen van kleding en textiel.

       Helpen van klanten en het uitvoeren van diverse voorkomende werkzaamheden bij de winkelverkoop, zoals o.a. afreke­nen van artikelen, voorraad-beheer en etaleren en presenteren van artikelen.

       Adviseren en verkopen aan klanten en het uitvoeren van alle voorkomende werk­zaamheden bij de winkelverkoop, zoals o.a. zo snel mogelijk presenteren van binnengekomen artikelen, aanvullen van de collectie uit het magazijn en verrichten van paskamerwerkzaamheden.

        

       Kennis op VMBO-C niveau, aangevuld met enige oriëntatie op het werk

       Kennis op VMBO-C/HAVO-niveau, aangevuld met assortimentskennis en kennis van de werking van de kassa.

       Kennis op HAVO-niveau, aangevuld met Detex Mode Adviseur of MBO-mode. Materiaalkennis is gewenst. Daarnaast kennis van het gehele assortiment en van de werking van de kassa. Ontwikkelingen worden bijgehouden via informatie vanuit het hoofdkantoor.

       Werkwijze

       Werkt volgens gekende routines en/of instructies van de leidinggevenden en is bij klantencontact gebonden aan strikte procedures en richtlijnen.
       Het toezicht is direct.

       Werkt volgens procedures en gegeven richtlijnen ten aanzien van klantbena- dering, kassa-afhandeling en presentatie van artikelen.
       Toezicht is veelal direct.

       Werkt volgens procedures en gegeven richtlijnen ten aanzien van klantbenade­ring, kassa-afhandeling en presentatie van artikelen. Kan binnen bepaalde kaders beslissingen nemen ten aanzien van bijvoorbeeld aanpassingen in de presentatie en het retour nemen van artikelen. Voor het oplossen van voorkomende problemen is tenminste 3 jaar ervaring in de functie vereist.

        

       Heeft contacten met collega's binnen de winkel, gericht op informatie-uitwisseling over de dagelijkse gang van zaken.

       Heeft contacten met collega's binnen de winkel en soms met collega's van andere afdelingen, gericht op soepel en efficiënt verloop van de werkzaamheden en informatie-uitwisseling over de dagelijkse gang van zaken.

       Heeft contacten met collega's binnen de winkel en soms met collega's van andere afdelingen, gericht op afstemming en een soepel en efficiënt verloop van de werkzaamheden en informatie-uitwisseling over de dagelijkse gang van zaken.

       Zakelijk
       risico

       Heeft klantcontacten gericht op serviceverlening. Men dient te reageren op signalen van de klant.

       Heeft klantcontacten gericht op serviceverlening en verkoop. Men moet zich kunnen inleven in de klant.

       Heeft intensieve klantcontacten gericht op beantwoording van vragen, servicever­lening, advisering en verkoop. Onderzoekt wat de klant wil.

        

       Het eigen handelen mag niet leiden tot irritatie bij klanten. De kans op tijdig ontdekken van fouten is groot door toepassing van procedures en controle door anderen.

       Onjuist benaderen van klanten en fouten bij het afrekenen, kunnen leiden tot ontevreden klanten en tot gemiste verkoop en imagoverlies. De kans op tijdig ontdekken van fouten is groot door de toepassing van procedures en controle door anderen.

       Onjuist benaderen en adviseren van klanten en fouten bij het afrekenen, kunnen leiden tot ontevreden klanten en tot omzet- en imagoverlies. De kans op tijdig ontdekken van fouten is redelijk groot door voornamelijk zelfcontrole.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Verkoop

        

       Functieniveau C (Sport)

       Functieniveau D (Sport)

       Functieniveau E (Sport)

       Aard van de functie

       Adviseren en verkopen aan klanten en het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden bij de winkelverkoop in het betreffende sportvak, zoals o.a. afrekenen van artikelen, afhandelen van klachten, etaleren, presenteren en herindelen van het assortiment en bewaken van de voorraad.

       Adviseren en verkopen aan klanten en uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden bij de winkelverkoop in het betreffende sportvak/meerdere sportvakken, zoals o.a. afrekenen van artikelen, afhandelen van klachten, bewaken van de voorraad en begeleiden van verkoopmedewerkers. De functie kent elementen van organiseren en controleren.

       Adviseren en verkopen aan klanten, geven van inkoopadviezen met betrekking tot het assortiment en uitvoeren van alle voor­komende werkzaam-heden bij de winkelverkoop in meerdere sportvakken, zoals o.a. afrekenen van artikelen, afhandelen van klachten, plaatsen van (na)bestellingen, organiseren van shows en personele taken. De functie kent ele­menten van organiseren en controleren.

        

       Kennis op HAVO-niveau, aangevuld met Detex Sportvak Adviseur of MBO Handel. Kennis van de sporten is van essentieel belang. Enige mate van bij blijven op het gebied van ontwik­kelingen en modetrends in de sport is noodzakelijk.

       Kennis op HAVO-niveau, aangevuld met Detex Sportvak Specialist. Kennis van minimaal 2 assortimentsspeciali- saties (Wintersport, Skaten, Outdoor, Racketsport, Sportschoenen, Sport- kleding). Kennis van de sporten is van essentieel belang. Bijblijven op gebied van ontwikkelingen en modetrends in de sport is noodzakelijk.

       Kennis op MBO-niveau, aangevuld met Detex Sportvak Specialist. Kennis van meerdere assortimentsspecialisaties (Wintersport, Skaten, Outdoor, Racket­sport, Sportschoenen, Sportkleding). Kennis van sporten is van essentieel belang. Bijblijven op het gebied van ontwikkelingen en modetrends in sport is noodzakelijk

       Werkwijze

       Werkt volgens procedures en gegeven richtlijnen ten aanzien van klantbena- dering en kassa-afhandeling. Kan binnen bepaalde kaders beslissingen nemen ten aanzien van bijvoorbeeld aanpassingen in de presentatie, het verlenen van kortingen, etc. Voor het oplossen van voorkomende problemen is tenminste 3 jaar ervaring in de functie vereist.

       Werkt volgens bepaalde procedures. Neemt initiatieven ten aanzien van klantbenadering. Signaleert verbeter­mogelijkheden ten aanzien van bijvoor­beeld de samenstelling van het assor­timent, de presentatie van artikelen en/of de werkwijze.
       Kan beslissingen nemen ten aanzien van bijvoorbeeld de presentatie van artikelen of het verlenen van korting.

       Werkt volgens bepaalde procedures. Geeft zelf vorm aan de klantbenadering. Signaleert verbetermogelijkheden ten aanzien van de samenstelling van het assortiment, de presentatie van artikelen en/of de werkwijze. Kan in voorkomende gevallen beslissingen nemen ten aanzien van de inkoop en het nabestellen van artikelen, de keuze van artikelen voor shows en artikelen en mate van afprijzing voor de opruiming.

        

       Heeft contacten met collega's binnen de winkel en soms met collega's van andere afdelingen, gericht op afstem­ming en een soepel en efficiënt verloop van de werkzaamheden en informatie- uitwisseling over de dagelijkse gang van zaken.

       Heeft contacten met collega's binnen de organisatie, gericht op het signaleren van afwijkingen in interne routines en procedures.

       Heeft regelmatig contacten met collega's en leidinggevenden binnen de organisatie, gericht op het signaleren van afwijkingen in interne routines en procedures.

       Zakelijk
       risico

       Heeft intensieve klantcontacten gericht op serviceverlening, advisering en verkoop.
       Onderzoekt wat de klant wil.

       Heeft intensieve klantcontacten gericht op serviceverlening, advisering, verkoop en klachtenafhandeling. Komt tegemoet aan wensen en behoeften van de klant, ook wanneer deze niet rechtstreeks door de klant worden aangegeven

       Heeft intensieve contacten met vaste en/of veeleisende klanten gericht op service­verlening, advisering, verkoop en klachtenafhandeling. Houdt zich op de hoogte van klantenwensen en behoeften en creëert in de winkel een klantvrien­delijke sfeer en omgeving.

        

       Onjuist benaderen en adviseren van klanten en fouten bij het afrekenen, kunnen leiden tot ontevreden klanten en tot omzet- en imagoverlies.
       De kans op tijdig ontdekken van fouten is redelijk groot door voornamelijk zelfcontrole.

       Onjuist benaderen en adviseren van klanten en fouten bij het afrekenen kunnen leiden tot ontevreden klanten en tot omzet- en imagoverlies.
       De kans op tijdig ontdekken van fouten is redelijk groot door voornamelijk zelfcontrole.

       Onjuist benaderen en adviseren van klanten, fouten bij het afrekenen en niet nakomen van gemaakte afspraken (over bestellingen en reparaties) kunnen leiden tot ontevreden klanten en tot omzet- en imagoverlies. De kans op tijdig ontdekken van fouten is groot door voornamelijk zelfcontrole.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Verkoopleiding

        

       Functieniveau C

       Functieniveau D

       Functieniveau E

       Aard van de functie

       Uitvoeren en gedeeltelijke coördinatie van alle werkzaamheden binnen een afdeling van een winkel of binnen een kleine winkel. Daarnaast uitvoeren van diverse personele taken, zoals inwerken van medewerkers en plannen van de bezetting.

       Uitvoeren en coördineren van alle werkzaamheden binnen een afdeling van een winkel, of assisteren bij het leiden van alle werkzaamheden binnen een kleine winkel. Daarnaast uitvoeren van diverse personele taken, zoals inwerken en motiveren van mede­werkers en plannen van de bezetting.

       Coördineren van alle werkzaamheden binnen een winkel. Daarnaast uitvoeren van diverse personele taken, zoals selectie, aanname en ontslag van mede­werkers, inwerken, opleiden en motiveren van medewerkers en het voeren van functioneringsgesprekken.

        

       Kennis op HAVO-niveau, aangevuld met Detex Mode Adviseur of MBO- mode. Daarnaast kennis van het gehele assortiment en van de werking van de kassa.

       Kennis op MBO-niveau (b.v. MBO-mode of Detex Mode Adviseur en Detex Mode Specialist). Daarnaast kennis van het gehele assortiment, van de werking van de kassa en van diverse procedures.

       Kennis op MBO-niveau (b.v. MBO-mode of Detex Mode Adviseur en Detex Mode Specialist). Daarnaast kennis van het gehele assortiment, van de werking van de kassa en van diverse procedures

       Werkwijze

       Werkt volgens bepaalde presentatie- procedures maar mag eigen ideeën naar voren brengen. Signaleert verbetermogelijkheden ten aanzien van de werkwijze. Leidinggevende is gewoonlijk bereikbaar.
       Kan beslissingen nemen ten aanzien van de presentatie van artikelen of het verlenen van korting.
       De te nemen beslissingen zijn vooral van praktische aard en kunnen zelf­standig genomen worden na de inwerktijd.

       Werkt volgens bepaalde procedures maar mag hierbij eigen ideeën naar voren brengen. Neemt initiatieven ten aanzien van klantbenadering en klachtenbehandeling. Signaleert verbe­termogelijkheden ten aanzien van bijvoorbeeld de samenstelling van het assortiment, de presentatie van artikelen en/of de werkwijze. Toezicht is niet permanent, leidinggevende is gewoonlijk bereikbaar.
       De te nemen beslissingen kunnen meestal zelfstandig worden genomen na de inwerktijd.

       Werkt volgens bepaalde procedures maar mag hierbij eigen ideeën naar voren brengen. Neemt initiatieven ten aanzien van klantbenadering, klachtenafhandeling, slecht verkopende artikelen en ten aanzien van het opleiden van medewerkers. Signaleert verbetermogelijkheden ten aanzien van bijvoorbeeld de samenstelling van het assortiment, de presentatie van artikelen en/of de werkwijze. De te nemen beslissingen kunnen op basis van enige ervaring meestal zelfstandig worden genomen.

        

       Heeft contacten met collega's binnen de eigen afdeling en in mindere mate binnen de organisatie, gericht op afstemming en een soepel en efficiënt verloop van de werkzaamheden en informatieuitwisseling over de dagelijkse gang van zaken.
       Stuurt een enkele medewerker aan.

       Heeft contacten met collega's, ook van andere afdelingen, binnen de organi­satie, gericht op afstemming en informatie-uitwisseling en behoeve van een logische voortgang van werk­processen.
       Assisteert de leidinggevende en vervangt deze bij diens afwezigheid.

       Heeft voornamelijk contacten met collega's, ook van andere afdelingen en af en toe met leidinggevenden, gericht op afstemming en informatie-uitwisseling ten behoeve van een logische voortgang van de werkprocessen. Geeft leiding aan circa 5 medewerkers (fte).

       Zakelijk
       risico

       Heeft intensieve klantcontacten, gericht op serviceverlening advisering en verkoop. Daarnaast contacten met leveranciers

       Heeft intensieve klantcontacten, gericht op serviceverlening advisering, verkoop en klachtenafhandeling. Daarnaast contacten met leveranciers.

       Heeft klantcontacten, ook veeleisende klanten of klanten met klachten, gericht op serviceverlening, advisering, verkoop en klachtenafhandeling.
       Daarnaast contacten met leveranciers en dienstverleners.

        

       Fouten bij het niet goed uitvoeren van administratieve taken en controles, het onjuist benaderen en adviseren van klanten en fouten bij het afrekenen kunnen leiden tot ontevreden klanten en omzet- en imagoverlies.

       Fouten bij het leidinggeven, het niet goed uitvoeren van administratieve taken en controles en het onjuist bena­deren en adviseren van klanten en fouten bij het afrekenen leiden tot ontevreden klanten en omzet- en imagoverlies.

       Fouten bij het leidinggeven, het niet goed uitvoeren van administratieve taken en controles, het onjuist benaderen en advisering van klanten en fouten bij het afrekenen kunnen leiden tot financiële schade, bezettingsproblemen, ontevreden klanten en omzet- en imagoverlies.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Verkoopleiding

        

       Functieniveau F

       Functieniveau G

       Functieniveau H

       Aard van de functie

       Coördineren van alle werkzaamheden binnen een middelgrote winkel met een breed assortiment.
       Daarnaast uitvoeren van diverse personele taken, zoals selectie, aanna­me en ontslag van medewerkers, inwerken, opleiden en motiveren van medewerkers en het voeren van functioneringsgesprekken.

       Begeleiden van alle werkzaamheden binnen één of van enkele (3-7) winkels, bewaken van gestelde doelen voor omzet en resultaat en (mede) initiëren van het verkoopbeleid. Daarnaast worden vele personele taken uitge­voerd, zoals selectie, aanname en ontslag van medewerkers, begeleiden en opleiden van medewerkers en het voeren van functioneringsgesprekken.

       Begeleiden van alle werkzaamheden binnen een aantal (5-12) winkels, bewaken van gestelde doelen voor omzet en resultaat en initiëren van het verkoop­beleid. Daarnaast uitvoeren van vele personele taken, zoals selectie, aanname en ontslag van medewerkers, begeleiden van filiaalmanagers en het voeren van functioneringsgesprekken.

        

       Kennis op MBO-niveau (b.v. MBO-mode of Detex Mode Adviseur en Detex Mode Specialist). Daarnaast een manage­mentopleiding en kennis van het gehele assortiment, van de werking van de kassa en van diverse procedures.

       Kennis op minimaal MBO-niveau. Daarnaast Detex-cursussen, een managementopleiding en kennis van het gehele assortiment, systemen etc.

       Kennis op MBO/HBO-niveau. Daarnaast Detex-cursussen, een anagementopleiding en kennis van het gehele assortiment, systemen etc.

       Werkwijze

       Werkt volgens bepaalde procedures maar mag hierbij eigen ideeën naar voren brengen. Neemt initiatieven ten aanzien van klantbenadering, klachtenafhandeling, slecht verkopende artikelen en ten aanzien van het opleiden van medewerkers. Signaleert verbetermogelijkheden ten aanzien van bijvoorbeeld de samenstelling van het assortiment, de presentatie van arti­kelen en/of de werkwijze. De te nemen beslissingen kunnen veelal op basis van minimaal 1 jaar ervaring in een leidinggevende functie zelfstandig worden genomen.

       Werkt volgens bepaalde procedures maar mag hierbij eigen ideeën naar voren brengen. Neemt initiatieven ten aanzien van klachtenafhandeling, slecht verkopende artikelen en ten aanzien van het opleiden van mede­werkers. Signaleert verbetermogelijk­heden ten aanzien van bijvoorbeeld de samenstelling van het assortiment, de winkelpresentatie, de werkwijze en bepaalde procedures. De te nemen beslissingen kunnen veelal op basis van minimaal 1 jaar als filiaalmanager zelfstandig worden genomen.

       Werkt volgens bepaalde procedures maar mag hierbij eigen ideeën naar voren brengen. Neemt initiatieven ten aanzien van beleidsvraagstukken en personele vraagstukken. Signaleert verbetermoge­lijkheden ten aanzien van bijvoorbeeld de samenstelling van het assortiment, de winkel-uitstraling en bepaalde procedures en/of systemen. De te nemen beslissingen kunnen veelal op basis van enkele jaren ervaring als junior regiomanager zelfstandig worden genomen.

        

       Heeft contacten met leidinggevenden en andere afdelingen binnen de orga­nisatie, gericht op afstemming en informatie-uitwisseling ten behoeve van een logische voortgang van de werk­processen. Geeft leiding aan circa 10 medewerkers (fte).

       Heeft contacten met leidinggevenden binnen de organisatie en met filiaal- managers en medewerkers in de winkel(s), gericht op afstemming en informatieuitwisseling ten behoeve van een logische voortgang van de werkprocessen. Tact en overtuigings­kracht zijn vereist. Geeft leiding aan circa 30 medewerkers (fte).

       Heeft contacten met bijna alle leiding­gevenden binnen de organisatie, met filiaalmanagers en medewerkers in de winkels, gericht op een efficiënte voortgang, bijsturing, informatieuit- wisseling en beleidsvoorbereiding. Tact en overtuigingskracht zijn vereist. Geeft leiding aan circa 50 medewerkers (fte), die geografisch zijn verspreid.

       Zakelijk
       risico

       Heeft klantcontacten, ook veeleisende klanten of klanten met klachten, gericht op serviceverlening, advisering, verkoop en klachtenafhandeling. Daarnaast contacten met leveranciers en dienstverleners.

       Heeft contacten met dienstverleners en instanties gericht op informatie- inwinning, voorraadbeheersing en het invullen van vacatures. Daarnaast, indien nodig, klantcontacten.

       Heeft indien nodig contacten met dienstverleners en instanties gericht op informatie-inwinning, voorraadbeheersing en het invullen van vacatures.
       Daarnaast incidenteel klantcontacten.

        

       Fouten bij het leidinggeven, het niet goed uitvoeren van administratieve taken en controles en het onjuist benaderen en adviseren van klanten en fouten bij het afrekenen kunnen leiden tot financiële schade, bezettings- problemen, ontevreden klanten en omzet- en imagoverlies.

       Fouten bij het leidinggeven, het niet goed uitvoeren van administratieve taken en controles, een onjuiste klant- benadering en een verkeerde winkel- uitstraling kunnen leiden tot financiële schade, ontevreden klanten, omzet- en imagoverlies en een negatief effect op het rendement.

       Fouten bij het leidinggeven, foutieve prognoses, een onjuiste klant-benadering en een verkeerde winkel-uitstraling kunnen leiden tot financiële schade, ontevreden klanten, omzet- en imagoverlies en een negatief effect op het rendement.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Verkoopleiding

        

       Functieniveau I

       Aard van de functie

       Begeleiden van alle werkzaamheden binnen een groot aantal (10-18) winkels, realiseren van gestelde doelen voor omzet en resultaat en het bepalen van het verkoopbeleid. Daarnaast worden personele taken uitgevoerd en in samenwerking met de afdeling P&O een goed personeelsbeleid gewaarborgd.

        

       Kennis op HBO-niveau. Daarnaast Detex cursussen, een management-opleiding en NIMA-A opleiding en kennis van het gehele assortiment, systemen etc.

       Werkwijze

       Werkt volgens bepaalde procedures maar mag hierbij eigen ideeën naar voren brengen. Neemt initiatieven ten aanzien van beleidsvraagstukken en personele vraagstukken. Signaleert verbetermogelijkheden ten aanzien van bijvoorbeeld de samenstelling van het assortiment, de winkeluitstraling en bepaalde procedures en/of systemen. De te nemen beslissingen kunnen veelal op basis van een aantal jaren ervaring in een leidinggevende functie zelfstandig worden genomen.

        

       Heeft contacten met directie, management en met filiaalmanagers en medewerkers in de winkels, gericht op een efficiënte voortgang, bijsturing, informatieuitwisseling en beleidsvoorbereiding. Tact en overtuigingskracht zijn vereist. Geeft leiding aan circa 110 medewerkers (fte), die geografisch zijn verspreid.

       Zakelijk
       risico

       Heeft indien nodig contacten met dienstverleners en instanties gericht op informatie-inwinning, voorraadbeheersing en het invullen van vacatures. Daarnaast incidenteel klantcontacten.

        

       Fouten bij het leidinggeven, foutieve prognoses, een onjuiste klant-benadering en een verkeerde winkel-uitstraling kunnen leiden tot financiële schade, ontevreden klanten, omzet- en imagoverlies en een negatief effect op het rendement.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Etaleren

        

       Functieniveau A

       Functieniveau B

       Functieniveau C

       Aard van de functie

       Uitvoeren van eenvoudige display werkzaamheden, o.a. kleding correct inhangen voor schappen. Daarnaast opdoen van kennis en ervaring bij het ondersteunen van de etaleurs bij het inrichten van winkels en etalages.

       Uitvoeren van eenvoudige display werkzaamheden, o.a. presentaties maken in de winkel. Daarnaast onder­steunen van de etaleurs bij het inrichten van winkels en etalages.

       Zorgdragen voor het voorbereiden, mede plannen, inrichten en uitvoeren van de winkelpresentatie door o.a. winkelbe­zoeken, daarbij rekening houdend met collectie/stijl, merk en kleur. Daarnaast begeleiden van medewerkers.

        

       Kennis op VMBO-C niveau, in opleiding NIMETO, CIBAP of St. Lucas.

       Kennis op VMBO-C niveau, bij voorkeur NIMETO, CIBAP of St. Lucas, aange­vuld met de cursus visual merchandising. Is op de hoogte van magazines over trends en mode- detailhandel.

       Kennis op MBO-niveau, bij voorkeur NIMETO, CIBAP of St. Lucas, aangevuld met de cursus visual merchandising. Bijblijven door het bezoeken van een enkele vakbeurs en het observeren van trends.

       Werkwijze

       De tijd wordt ingedeeld door de etaleur/ leidinggevende, die een week- en dagplanning opstelt. Is gebonden aan de vormgeving en aanpak die door de leidinggevende is bepaald. Toezicht aan de hand van dagelijks overleg met leidinggevende. De te nemen eenvou­dige, met name creatieve, beslissingen zijn eenvoudig van aard en kunnen na een korte inwerktijd zelfstandig worden genomen.

       De tijd wordt ingedeeld door de leiding­gevende, die een week- en dagplanning opstelt. Daarbinnen kan zelf de volgorde worden bepaald. Is gebonden aan (presentatie) richtlijnen en procedures. Draagt zorg voor de uitvoering, rekening houdend met specifieke winkelken- merken.
       Toezicht aan de hand van regelmatig overleg met leidinggevende. De te nemen creatieve beslissingen kunnen na enige inwerktijd zelfstandig worden genomen.

       De tijd wordt gedeeltelijk zelf ingedeeld, rekening houdend met de seizoenen en acties. De bezoeken aan de winkels lopen via een vast patroon. Draagt zorg voor de uitvoering en kiest de optimale mogelijkheden per winkel, rekening houdend met specifieke winkelkenmerken. Is gebonden aan (presentatie) richtlijnen en procedures. De te nemen creatieve beslissingen kunnen op basis van enige ervaring in het vakgebied doorgaans zelfstandig worden genomen.

        

       Heeft contacten met collega's binnen de etaleerafdeling en op de winkelvloer, gericht op een soepel en efficiënt verloop van de werkzaamheden.

       Heeft contacten met collega's binnen de etaleerafdeling en op de winkelvloer, gericht op een optimale winkelpre- sentatie, een soepel en efficiënt verloop van de werkzaamheden en informatieuitwisseling.

       Heeft contacten met directie en collega's binnen de etaleerafdeling en op de winkelvloer, gericht op een optimale winkelpresentatie, een soepel en efficiënt verloop van de werkzaamheden en informatie-uitwisseling. Instrueert, coördineert en controleert de werkzaam­heden van enkele etaleurs (2 a 3).

       Zakelijk
       risico

       Heeft terloops klantcontacten; verwijst hen door.

       Heeft incidenteel klantcontacten wanneer zij zich tot de functionaris wenden met vragen.

       Heeft klantcontacten wanneer zij zich tot de functionaris wenden met vragen.

        

       Niet juist opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot beschadiging van kleding en/of decoratiemateriaal en onjuiste uitvoering van de richtlijnen voor winkel- en artikelpresentatie.

       Onzorgvuldig handelen kan leiden tot beschadiging van kleding en/of decoratiemateriaal en onjuiste uit­voering van de richtlijnen voor winkel­en artikelpresentatie.

       Onzorgvuldig handelen kan leiden tot beschadiging van kleding en/of decora­tiemateriaal en een slechte winkel- en artikelpresentatie.

       Werkom-
       standig-
       heden

       De etalageruimten zijn soms klein en ontoegankelijk. Er moet veelvuldig zwaar decoratiemateriaal en kleding verplaatst worden. Veel staan lopen, tillen en bukken.

       De etalageruimten zijn soms klein en ontoegankelijk. Er moet veelvuldig zwaar decoratiemateriaal en kleding verplaatst worden. Veel staan lopen, tillen en bukken.

       De etalageruimten zijn soms klein en ontoegankelijk. Er moet veelvuldig zwaar decoratiemateriaal en kleding verplaatst worden. Veel staan, lopen, tillen en bukken.Neemt deel aan het verkeer.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Etaleren

        

       Functieniveau D

       Functieniveau E

       Functieniveau F

       Aard van de functie

       Zorgdragen voor een optimale winkelpresentatie in enkele filialen door o.a. voorbereiden, mede plannen, bezoeken van winkels, inrichten (daarbij rekening houdend met collectie/stijl, merk en kleur) en controleren.
       Daarnaast begeleiden en instrueren van medewerkers.

       Coördineren en bewaken van etaleerwerkzaamheden in diverse filialen door o.a. het aandragen voor onderdelen van een presentatie- en etaleerplan, het overdragen van dit plan aan het etaleer- en verkoopteam, maken van week- en dagplanningen voor de uitvoering van werkzaamheden en mede uitvoeren van de activiteiten. Daarnaast leidinggeven aan een Etaleerteam.

       Coördineren en bewaken van etaleerwerkzaamheden in diverse filialen door o.a. het mede opstellen van een presentatie- en etaleerplan, het over­dragen van dit plan aan het etaleer- en verkoopteam, maken van week- en dag­planningen voor de uitvoering van werk­zaamheden, (soms uitvoeren van de activiteiten), organiseren van modeshows en inkopen van decoratiemateriaal. Daarnaast leidinggeven aan een Etaleerteam.

        

       Kennis op MBO-niveau met een gericht vakkenpakket, bij voorkeur NIMETO, CIBAP of St. Lucas, aangevuld met de cursus visual merchandising. Bijblijven door het bezoeken van een enkele vakbeurs en het observeren van trends.

       Kennis minimaal op MBO-niveau, daarnaast NIMETO of CIBAP en de cursus visual merchandising. Bijblijven door het bezoeken van beurzen op het gebied van etaleren en winkelinterieur.

       Kennis op HBO-niveau, daarnaast NIMETO of CIBAP en de cursus visual merchandising.
       Bijblijven door het bezoeken van beurzen op het terrein van etaleren en winkel­interieur.

       Werkwijze

       De tijd wordt hoofdzakelijk zelf ingedeeld, rekening houdend met de seizoenen, acties, klantenpatronen en winkelsituaties. Kiest de optimale mogelijkheden per winkel, rekening houdend met specifieke winkelken- merken en esthetische inrichting. Ontplooit zelf initiatieven binnen de richtlijnen en procedures. De te nemen creatieve beslissingen kunnen op basis van enige interpretaties en ervaring in de organisatie zelfstandig worden genomen.

       De tijd wordt hoofdzakelijk zelf ingedeeld, rekening houdend met de seizoenen, acties en winkelprogramma. Bepaalt in de meeste gevallen zelf de aanpak en vormgeving, na overleg over de grote lijnen van het presentatie-plan met de Verkoopmanager. De te nemen creatieve beslissingen kunnen op basis van een jaar ervaring in het vakgebied of in een leidinggevende functie zelfstandig worden genomen.

       De tijd wordt zelf ingedeeld, rekening houdend met de seizoenen, acties en winkelprogramma.
       Bepaalt zelf de aanpak en vormgeving, na overleg over de grote lijnen van het presentatieplan met Inkoop- en Verkoop- management en Directie. De te nemen beslissingen kunnen op basis op enkele jaren ervaring in het vakgebied en in een leidinggevende functie zelfstandig worden genomen.

        

       Heeft contacten met directie, leiding van het filiaal en collega's binnen de etaleerafdeling en op de winkelvloer, gericht op een optimale presentatie van de winkels, een effectief en efficiënt verloop van de werkzaamheden en goede informatie-uitwisseling.
       Instrueert, coördineert en controleert de werkzaamheden van enkele etaleurs.

       Heeft contacten met directie, leiding en medewerkers binnen de etaleerafdeling en met verschillende niveaus binnen de afdelingen Inkoop, Verkoop, Logistiek en Technische Dienst, gericht op een optimale presentaties van de winkels, een goed functioneren van de eigen afdeling en informatieuitwisseling.
       Geeft leiding aan circa 8 medewerkers (fte). De medewerkers zijn enigszins geografisch verspreid.

       Heeft contacten met directie en medewer­kers binnen de etaleerafdeling en met afdelingen Inkoop, Verkoop, Logistiek en Technische Dienst, gericht op een optimale presentatie van de winkels, een goed functioneren van de eigen afdeling en informatie-uitwisseling. Overtuigingskracht is hierbij vereist. Geeft leiding aan de afdeling circa 8 medewer­kers (fte). De medewerkers zijn geografisch verspreid.

       Zakelijk
       risico

       Heeft klantcontacten wanneer zij zich tot de functionaris wenden met vragen. Daarnaast contacten met leveranciers van decoratiemateriaal (afname).

       Heeft contacten met leveranciers van decoratiemateriaal en incidenteel met modellenbureaus voor de modeshows.

       Heeft contacten met leveranciers van decoratiemateriaal en af en toe met modellenbureaus voor modeshows.

        

       Onzorgvuldig handelen kan leiden tot beschadiging van kleding en/of decoratiemateriaal en een slechte winkel- en artikelpresentatie.

       Een slechte winkel- en artikelpresentatie kan leiden tot slechte verkoopresultaten en imagoverlies. Een verkeerde planning kan leiden tot het niet uitvoeren van activiteiten. Als er niet goed leiding wordt gegeven kan dit leiden tot een slechte sfeer op de afdeling. Geheimhouding ten aanzien van kennis over het beleid, merken, prijzen, formule etc. is vereist.

       Een slechte winkel- en artikelpresentatie kan leiden tot slechte verkoopresultaten en imagoverlies. Een verkeerde planning kan leiden tot het niet uitvoeren van activi­teiten. Als er niet goed leiding wordt gegeven kan dit leiden tot een slechte sfeer op de afdeling. Geheimhouding ten aanzien van kennis over voorgenomen beleid, merken, prijzen, formule etc. is vereist.

       Werkom-
       standig-
       heden

       De etalageruimten zijn soms klein en ontoegankelijk.
       Er moet veelvuldig zwaar decoratiemateriaal en kleding verplaatst worden. Veel staan lopen, tillen en
       bukken. Neemt deel aan het verkeer.

       Werkt afwisselend op kantoor en in de winkels.
       Neemt deel aan het verkeer.

       Werkt afwisselend op kantoor en in de winkels.
       Neemt deel aan het verkeer.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Coupeurs

        

       Functieniveau B

       Functieniveau C

       Functieniveau D

       Aard van de functie

       Passend maken en veranderen van kleding conform de wensen van de klant door o.a. afspelden, knippen, naaien en zomen van kledingstukken en strijken en persen van veranderde kledingstukken.

       Passend maken en veranderen van kleding van moeilijk verwerkbare stoffen conform de wensen van de klant door o.a. luisteren en meedenken met de klant, afspelden, knippen, naaien en zomen van kledingstukken en strijken en persen van veranderende kleding­stukken. Daarnaast plannen van de werkzaamheden, rekening houdend met de gestelde deadline en het inschatten van het benodigde aantal uren per te veranderen kledingstuk.

       Passend maken en veranderen van kleding, patronen maken op basis van maten, stof snijden en voorbewerken en delen naaien en tot kledingstuk samen­stellen. Daarnaast plannen van de werkzaamheden, rekening houdend met de gestelde deadline en het benodigde aantal uren per te veranderen kledingstuk.

        

       Kennis op VMBO-C niveau, richting naaldvakken/textielopleiding.

       Kennis op MBO-niveau textiel. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van stoffen en het volgen van modetrends.

       Kennis op MBO-niveau textiel. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van stoffen en het volgen van modetrends is vereist.

       Werkwijze

       Tijdsindeling wordt bepaald door het werkaanbod, de daaraan verbonden deadlines en verder in overleg met de winkelleiding. Houdt bij de vormgeving rekening met het figuur en de wensen van de klant.
       Bij de aanpak speelt vakmanschap een grote rol.

       Tijdsindeling wordt bepaald door het werkaanbod, de daaraan verbonden deadlines en verder in overleg met de winkelleiding. Houdt bij de vorm­geving rekening met het figuur en de wensen van de klant. Bij de aanpak speelt vakmanschap en inzicht een grote rol.

       Tijdsindeling wordt bepaald door het werkaanbod, de daaraan verbonden deadlines en verder in overleg met de winkelleiding. Houdt bij de vormgeving rekening met het figuur en wensen van de klant. Bij de aanpak speelt vakmanschap en inzicht een grote rol. Het overzicht van de gevolgen van elke ingreep voor het gehele kledingstuk moet worden overzien.

        

       Heeft voornamelijk contacten met winkelleiding en collega's binnen de winkel, gericht op het volgens planning en conform de wensen van de klant laten verlopen van de werkzaamheden.

       Heeft voornamelijk contacten met winkelleiding en collega's binnen de winkel, gericht op afstemming van de werkzaamheden (planning) en de wensen van de klant.

       Heeft contacten met winkelleiding, collega's binnen de winkel en eventueel directie, gericht op afstemming van de werkzaamheden (planning) en de wensen van de klant.

       Zakelijk
       risico

       Heeft op verzoek en in aanwezigheid van verkoopmedewerkers klantcon­tacten, gericht op het veranderen van kledingstukken. Komt tegemoet aan wensen en behoeften van de klant, ook wanneer deze niet rechtstreeks door de klant worden aangegeven.
       Een klantgerichte houding en commu­nicatieve vaardigheden zijn vereist. Servicebereidheid is gewenst.

       Heeft rechtstreekse klantcontacten, gericht op het veranderen van kleding­stukken. Komt tegemoet aan wensen en behoeften van de klant, ook wanneer deze niet rechtstreeks door de klant worden aangegeven. Een klantgerichte houding en communicatieve vaardig­heden zijn vereist.
       Servicebereidheid is gewenst.

       Heeft rechtstreeks klantcontacten, gericht op het maken en veranderen van kledingstukken. Komt tegemoet aan wensen en behoeften van de klant, ook wanneer deze niet rechtstreeks door de klant worden aangegeven.
       Een klantgerichte houding en communi­catieve vaardigheden zijn vereist. Servicebereidheid is gewenst.

        

       Fouten kunnen worden gemaakt bij het niet goed passend maken of veranderen van kledingstukken en/of door niet goed te luisteren naar de klant. Deze fouten kunnen leiden tot boze klanten, imago- en omzetverlies.

       Fouten kunnen worden gemaakt bij het niet goed passend maken of veranderen van kledingstukken en/of door niet goed te luisteren naar de klant of een klant niet goed te behandelen. Deze fouten kunnen leiden tot boze klanten, imago- en omzetverlies (dure feest- en merkkleding).

       Fouten kunnen worden gemaakt bij het niet goed (passend) maken of veranderen van kledingstukken en/of door niet goed te luisteren naar de klant of een klant niet goed te behandelen. Deze fouten kunnen leiden tot boze klanten, imago- en omzet­verlies (dure feest- en merkkleding).

       Werkom­
       standig­
       heden

       Werkt in het naaiatelier en voor een gedeelte in de winkel. Zit langdurig achter een naaimachine.

       Werkt in het naai atelier en voor een gedeelte in de winkel. Zit langdurig achter een naaimachine. Het gewicht van zware trouwjurken is extra hinderlijk bij het lokken, naaien en strijken/persen.

       Werkt in het naai atelier en voor een gedeelte in de winkel. Zit langdurig achter een naaimachine.
       Het gewicht van zware trouwjurken is extra hinderlijk bij het lokken, naaien en strijken/persen.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Logistiek (Magazijn)

        

       Functieniveau A

       Functieniveau B

       Functieniveau C

       Aard van de functie

       Verrichten van eenvoudige magazijn- werkzaamheden, die verband houden met de ontvangst, opslag, behandeling en distributie van goederen, prijzen van artikelen etc. en zich volgens een vast patroon herhalen.

       Verrichten van enkele verschillende magazijnwerkzaamheden, die verband houden met de ontvangst, opslag, behandeling en distributie van goede­ren, prijzen van artikelen etc. en over­heersend routinematig van aard zijn.

       Verrichten van verschillende magazijn­werkzaamheden, die verband houden met de ontvangst, opslag, behandeling en distributie of laden/lossen van goederen etc. waarbij een meerderheid van de taken routinematig van aard is.

        

       Kennis op VMBO-B niveau. Daarnaast kennis van het logistieke, geautomati­seerde proces op de betreffende afdeling.

       Kennis op VMBO-C niveau. Daarnaast kennis van het gehele logistieke, geautomatiseerde proces.

       Kennis op VMBO-D niveau. Daarnaast kennis van het gehele logistieke, geautomatiseerde proces.

       Werkwijze

       De tijdsindeling wordt volledig bepaald door de goederenstroom en het geautomatiseerde proces. Het magazijn- en automatiseringssysteem en de voorschriften bepalen de vorm­geving en aanpak voor het werk. Bij voorkomende problemen moet een een­voudige keuze worden gemaakt uit een aantal concrete standaardoplossingen.

       De tijdsindeling wordt nagenoeg volledig bepaald door de goederenstroom en het geautomatiseerde proces. Het magazijn- en automatiseringssysteem en de voorschriften bepalen voorna­melijk de vormgeving en aanpak voor het werk. Dient zelf zo efficiënt mogelijk om te gaan met de magazijnmiddelen.
       Bij voorkomende problemen moet een keuze worden gemaakt uit enkele mogelijkheden vanuit de voorschriften of werkinstructies.

       De tijdsindeling wordt in hoge mate bepaald door de goederenstroom en het geautomatiseerde proces. Het magazijn­en automatiseringssysteem en de voor­schriften bepalen voor een deel de vorm­geving en aanpak van het werk. Dient zelf zo efficiënt mogelijk om te gaan met de magazijnmiddelen. De te nemen beslissingen zijn praktisch van aard en kunnen meestal zelfstandig worden genomen.

        

       Heeft contacten met collega's binnen de afdeling en soms met andere fdelingen, gericht op afstemming en een soepel en efficiënt verloop van de werkzaamheden en verplaatsing van goederen.

       Heeft contacten met collega's binnen de afdeling en soms met andere afde­lingen, gericht op afstemming en een soepel en efficiënt verloop van de werkzaamheden en verplaatsing van goederen.

       Heeft contacten met collega's binnen de afdeling en met andere afdelingen, gericht op afstemming en een soepel en efficiënt verloop van de werkzaamheden en verplaatsing van goederen.

       Zakelijk
       risico

       Heeft contacten met chauffeurs bij overdracht van goederen.

       Heeft contacten met chauffeurs bij overdracht van goederen.

       Heeft contacten met chauffeurs met betrekking tot goederenontvangst.

        

       Fouten kunnen gemaakt worden in het verwerken of verplaatsen van goederen, wat kan leiden tot verkeerde aanleve­ringen in de filialen en hierdoor irritatie en mogelijk omzetverlies. Fouten in het prijzen van artikelen kunnen leiden tot irritatie en enige financiële schade.

       Fouten kunnen gemaakt worden in het verwerken of verplaatsen van goederen, wat kan leiden tot verkeerde aanleve­ringen in de filialen en hierdoor irritatie en mogelijk omzetverlies. Fouten in het prijzen van artikelen kunnen leiden tot irritatie en financiële schade.

       Fouten kunnen gemaakt worden in het verwerken of verplaatsen van goederen, wat kan leiden tot verkeerde aanleve­ringen in de filialen en hierdoor irritatie en mogelijk omzetverlies. Fouten in het prijzen van artikelen kunnen leiden tot irritatie en financiële schade.

       Werkom­
       standig­
       heden

       Werkt in magazijnruimten. Fysieke inspanning door lopen, tillen en het verplaatsen van goederen.

       Werkt in magazijnruimten. Fysieke inspanning door lopen, tillen en het verplaatsen van goederen.

       Werkt in magazijnruimten. Fysieke inspanning door lopen, tillen en het verplaatsen van goederen.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Logistiek (Magazijn)

        

       Functieniveau D

       Functieniveau E

       Functieniveau F

       Aard van de functie

       Coördineren en verrichten van alle voorkomende magazijnwerkzaam- heden, die verband houden met de ontvangst, opslag en distributie van goederen naar filialen. Bij vele taken speelt routine nog een rol.

       Assisteren bij leidinggeven aan een magazijn(onderdeel) en verrichten van alle voorkomende magazijnwerk- zaamheden, die verband houden met de ontvangst, opslag en distributie van goederen naar filialen. Routine speelt nog een rol.

       Leidinggeven aan een agazijn(onderdeel) door motiveren en stimuleren van mede­werkers, zorgen voor een adequate bezetting, registreren en controleren. Draagt er zorg voor dat alles volgens planning verloopt en dat het magazijn overzichtelijk en ordelijk blijft.

        

       Kennis op HAVO-niveau. Daarnaast een brede oriëntatie op het gehele magazijn en het geautomatiseerde proces.

       Kennis op MBO-niveau. Daarnaast een brede oriëntatie op het gehele magazijn en het geautomatiseerde proces.

       Kennis op minimaal MBO-niveau. Daarnaast managementvaardigheden, kennis van het gehele magazijn en het geautomatiseerde proces.

       Werkwijze

       De tijdsindeling wordt in hoge mate bepaald door de goederenstroom en het geautomatiseerde proces. Het maga­zijn- en automatiseringssysteem en de voorschriften bepalen voor een deel de vormgeving en aanpak van het werk. Is vrij zelf keuzes te maken in coördine­rende werkzaamheden. De te nemen beslissingen zijn over het algemeen praktisch van aard en kunnen na enige inwerktijd zelfstandig worden genomen.

       De tijdsindeling wordt een groot deel bepaald door de goederenstroom en het geautomatiseerde proces. Kan hier­binnen wel prioriteiten stellen. Het systeem en de voorschriften bepalen voor een deel de vormgeving en aanpak van het werk. Kan zelf in hoge mate de volgorde van de verdeling van de goederen bepalen. De te nemen beslissingen kunnen doorgaans op grond van enige ervaring zelfstandig worden genomen.

       De tijdsindeling wordt voor een deel bepaald door de goederenstroom. Stelt hierbinnen zelf prioriteiten. Het systeem en de voorschriften bepalen voor een deel de vormgeving en aanpak van het werk. Heeft een zekere mate van vrijheid ten aanzien van de volgorde van bepaalde activiteiten, de wijze van aansturen van medewerkers etc. De te nemen beslissingen kunnen doorgaans op grond van ervaring in een logistieke functie zelfstandig worden genomen.

        

       Heeft contacten met collega's van andere sectoren binnen de afdeling Logistiek, gericht op afstemming en informatie-uitwisseling ten behoeve van een logische voortgang van werkpro­cessen.
       Tact is hierbij vereist. Coacht eventueel enkele medewerkers.

       Heeft contacten met collega's, ook van andere afdelingen, gericht op afstem­ming en informatie-uitwisseling ten behoeve van een logische voortgang van werkprocessen. Tact en overtui­gingskracht zijn hierbij vereist. Assisteert de leidinggevende.

       Heeft contacten met collega's, ook van andere afdelingen binnen de organisatie en af en toe met leidinggevenden, gericht op afstemming en informatie-uitwisseling ten behoeve van een logische voortgang van werkprocessen. Tact en overtui­gingskracht zijn hierbij vereist. Geeft leiding aan circa 15 medewerkers (fte).

       Zakelijk
       risico

       Heeft contacten met leveranciers en chauffeurs met betrekking tot levering/­ontvangst van goederen.

       Heeft contacten met leveranciers (van magazijnmaterialen) en chauffeurs, gericht op levering/ontvangst van goederen en ten behoeve van onderhoud/reparaties.

       Heeft contacten met leveranciers (van magazijnmaterialen) en chauffeurs, gericht op levering/ontvangst van goederen en met uitzendbureaus voor de werving van personeel.

        

       Fouten kunnen gemaakt worden in het verwerken of verplaatsen van goederen, wat kan leiden tot verkeerde aanleve­ringen in de filialen en hierdoor irritatie en mogelijk omzetverlies. Fouten in de omgang met technische voorzieningen kunnen leiden tot persoonlijk isico/- ongelukken en schade aan middelen.

       Fouten in het leidinggeven kunnen leiden tot gedemotiveerde medewerkers of ziekteverzuim waardoor de afdeling niet naar behoren functioneert. Fouten in de omgang met technische voorzie­ningen kunnen leiden tot persoonlijk risico/ongelukken en schade aan middelen. Geheimhouding is vereist ten aanzien van persoonsgegevens.

       Fouten in het leidinggeven kunnen leiden tot gedemotiveerde medewerkers of ziekteverzuim waardoor de afdeling niet naar behoren functioneert. Fouten in de omgang met technische voorzieningen kunnen leiden tot persoonlijk risico/­ongelukken en schade aan middelen. Geheimhouding is vereist ten aanzien van zeer beperkte vertrouwelijke bedrijfs­informatie en persoonsgegevens.

       Werkom­
       standig­
       heden

       Werkt in magazijnruimten. Fysieke inspanning door lopen, tillen en het verplaatsen van goederen.

       Werkt in magazijnruimten. Fysieke inspanning door lopen, tillen en het verplaatsen van goederen.

       Werkt in magazijnruimten. Werkt af en toe tot regelmatig achter een beeldscherm.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Logistiek (Magazijn)

        

       Functieniveau G

       Functieniveau H

       Functieniveau I

       Aard van de functie

       Leidinggeven aan een magazijn- (onderdeel), door plannen, organiseren, controleren en diverse personele en administratieve taken. Draagt zorg voor een optimale ontvangst, opslag en distributie van goederen naar filialen.

       Leidinggeven aan een magazijn en organiseren van een optimale goede­renstroom en opslagbeheersing, door plannen, organiseren, controleren en diverse personele en administratieve taken. Draagt zorg voor een optimale ontvangt, opslag en distributie naar een groot aantal filialen.

       Leidinggeven aan een magazijn en organiseren en bewaken van het optimaal functioneren van de afdeling Logistiek, door opstellen en bewaken van beleids­plannen en budgetten, het doen van investeringsvoorstellen, het vertalen van beleid in concrete activiteiten en maatre­gelen. Draagt zorg voor een optimale ontvangst, opslag en distributie van goederen naar een groot aantal filialen (eventueel ook in het buitenland).

        

       Kennis op HBO-niveau. Daarnaast aanvullende cursussen logistiek, mana­gementvaardigheden en kennis van het gehele magazijn en het geautomati­seerde proces.

       Kennis op HBO-niveau. Daarnaast aanvullende cursussen logistiek, een cursus middle management en kennis van het gehele magazijn en het geau­tomatiseerde proces. Bijblijven door het volgen van ontwikkelingen op logistiek- en managementterrein.

       Kennis op HBO-niveau, richting logistiek. Daarnaast een cursus hoger management en kennis van het gehele magazijn en het geautomatiseerde proces. Eventueel ervaring in een leidinggevende functie. Bijblijven door het volgen van ontwik­kelingen op logistiek- en management- terrein.

       Werkwijze

       De tijdsindeling wordt voor een deel bepaald door de goederenstroom. Kan hiermee rekening houdend zelf de tijdsindeling bepalen voor eigen werk­zaamheden. Het systeem en de voor­schriften bepalen voor een deel de vormgeving en aanpak van het werk. Heeft de vrijheid om eigen werkzaam­heden zelf vorm te geven en doet voor­stellen ter verbetering van de werkwijze. De te nemen beslissingen kunnen vaak op basis van 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie zelfstandig worden genomen.

       Bepaalt grotendeels zelf de tijdsindeling van eigen werkzaamheden, hierbij rekening houdend met planningen. Bepaalt zelf in hoge mate de vormge­ving en aanpak van zijn werkzaam­heden en doet voorstellen ten aanzien van efficiency- en ergonomische verbeteringen. De te nemen eslissingen kunnen vaak op basis van enkele jaren ervaring in een leidinggevende logis­tieke functie worden genomen.

       Bepaalt zelf de tijdsindeling van eigen werkzaamheden, hierbij rekening houdend met planningen en vergaderingen. Bepaalt zelf het kader van magazijnorganisatie en de decentrale verantwoordelijkheden en doet voorstellen ten aanzien van efficiency- en ergonomische verbete­ringen. De te nemen beslissingen kunnen op basis van een aantal jaren ervaring in een leidinggevende logistieke functie worden genomen.

        

       Heeft contacten met collega's en leidinggevenden binnen de organisatie, gericht op afstemming en informatie uitwisseling ten behoeve van een logische voortgang van werkprocessen. Tact en overtuigingskracht zijn hierbij vereist. Geeft leiding aan circa 35 medewerkers (fte).

       Heeft contacten met leidinggevenden binnen de organisatie en met filiaal- managers, gericht op een efficiënte voortgang, bijsturing en informatie- uitwisseling.
       Tact en overtuigingskracht zijn hierbij vereist. Geeft leiding aan circa 70 medewerkers (fte).

       Heeft contacten met leidinggevenden binnen de organisatie en met filiaal- managers, gericht op een efficiënte voortgang, bijsturing, nformatie- uitwisseling en beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling. Tact en overtuigings­kracht zijn hierbij vereist. Geeft leiding aan circa 150 medewerkers (fte).

       Zakelijk
       risico

       Heeft contacten met leveranciers (van magazijnmaterialen) en chauffeurs, gericht op levering/ontvangst van goederen en met uitzendbureaus voor de werving van personeel.

       Heeft contacten met leveranciers van goederen, materialen en transport­middelen, gericht op een efficiënt en effectief functioneren van de afdeling Logistiek.

       Heeft contacten met leveranciers van materialen, installaties en transport­middelen en met transportondernemingen, gericht op een efficiënt en effectief functioneren van de afdeling Logistiek

        

       Fouten in het leidinggeven kunnen leiden tot gedemotiveerde medewerkers of ziekteverzuim waardoor de afdeling niet meer naar behoren functioneert. Fouten in de omgang met technische voorzieningen kunnen leiden tot per­soonlijk risico/ongelukken en schade aan middelen.
       Geheimhouding is vereist ten aanzien van beperkte vertrouwelijke bedrijfs­informatie en persoonsgegevens.

       Een verkeerde planning kan ertoe leiden dat goederen te laat in de filialen komen, wat kan leiden tot omzetverlies. Fouten in het leidinggeven kunnen leiden tot gedemotiveerde medewerkers waardoor de afdeling niet naar behoren functioneert. Fouten in de omgang met technische voorzieningen kunnen leiden tot persoonlijk risico/ongelukken en schade aan middelen. Geheimhouding is vereist ten aanzien van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en persoonsgegevens.

       Een verkeerde investeringskeuze kan leiden tot financiële schade. Een verkeerde planning kan ertoe leiden dat goederen te laat in de filialen komen, wat kan leiden tot omzetverlies. Fouten in het leidinggeven kunnen leiden tot gedemo­tiveerde medewerkers waardoor de afdeling niet naar behoren functioneert. Fouten in de omgang met technische voorzieningen kunnen leiden tot persoon­lijk risico/ongelukken en schade aan middelen. Geheimhouding is vereist ten aanzien van beleidszaken, vertrouwelijke bedrijfsinformatie en persoonsgegevens.

       Werkom­
       standig­
       heden

       Werkt in magazijnruimten. Werkt af en toe tot regelmatig achter een beeldscherm.

       Werkt gedeeltelijk op kantoor en gedeeltelijk in het
       magazijn. Afwisselend zitten, lopen en af en toe tot
       regelmatig achter een beeldscherm.

       Werkt hoofdzakelijk op kantoor. Loopt dagelijks door de magazijnruimten. Afwisselend zitten, lopen en af en toe tot regelmatig achter een beeldscherm.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Logistiek (Transport)

        

       Functieniveau B

       Functieniveau C

       Functieniveau D

       Aard van de functie

       Uitvoeren van enkele verschillende transporthandelingen binnen het magazijn, die verband houden met de ontvangst, opslag, behandeling en distributie van goederen. De werkzaam­heden zijn overheersend routinematig van aard.

       Transporteren van goederen van en naar (eigen)
       filialen in vaste regio's in Nederland en het laden en
       lossen van goederen. Daarnaast afhandelen van de bijbehorende registratie. De werkzaamheden zijn grotendeels routinematig van aard.

       Transporteren van goederen van en naar eigen filialen in het binnen- en buitenland en het laden en lossen van goederen. Daarnaast afhandelen van de bijbeho­rende registratie. De werkzaamheden zijn voor een deel routinematig van aard.

        

       Kennis op VMBO-C niveau. Daarnaast kennis van het logistieke, geautoma­tiseerde proces en een afgeronde opleiding tot heftruckchauffeur.

       Kennis op minimaal VMBO-C niveau. Daarnaast een
       chauffeursdiploma en goede kennis van het
       Nederlandse wegennet.

       Kennis op HAVO-niveau. Daarnaast een chauffeursdiploma, goede kennis van het wegennet, ook in het buitenland, en een praktische kennis van vreemde talen.

       Werkwijze

       De tijdsindeling wordt volledig bepaald door de goederenstroom en het geauto­matiseerde proces. Het magazijn- en automatiseringssysteem en de voor­schriften bepalen voornamelijk de vorm­geving en aanpak van het werk. Dient zelf zo efficiënt mogelijk om te gaan met de transportmiddelen. Bij voorkomende problemen moet een keuze worden gemaakt uit enkele mogelijkheden van­uit de voorschriften of werkinstructies.

       De tijdsindeling wordt bepaald door de routeplanning en zich aandienende zaken. De vormgeving en aanpak wordt bepaald door zich aandienende zaken. Houdt steeds rekening met het rijgedrag van anderen, (verkeers)voorschriften en is inventief bij het oplossen van pro­blemen (o.a. alternatieve route kiezen bij belemmeringen, oplossen van eenvoudige technisch problemen, garage inschakelen). De te nemen beslissingen zijn praktisch van aard.

       De tijdsindeling wordt bepaald door de routeplanning en zich aandienende zaken. De vormgeving en aanpak wordt bepaald door zich aandienende zaken.
       Houdt steeds rekening met het rijgedrag van anderen, (verkeers)voorschriften (die per land kunnen verschillen) en is inventief bij het oplossen van problemen (o.a. alter­natieve route kiezen bij belemmeringen, oplossen van eenvoudige technisch problemen, garage inschakelen). De te nemen beslissingen kunnen na enige ervaring worden genomen.

        

       Heeft contacten met collega's binnen de afdeling en soms met andere afde­lingen, gericht op afstemming en een soepel en efficiënt verloop van de werkzaamheden en verplaatsing van goederen.

       Heeft contacten met collega's binnen de eigen afdeling en met filiaalmedewer- kers, gericht op een vlotte overdracht van goederen aan de filialen.

       Heeft contacten met collega's binnen de eigen afdeling en met filiaalmedewerkers in het buitenland, gericht op een vlotte overdracht van goederen aan filialen.

       Zakelijk
       risico

       Heeft contacten met chauffeurs bij aanlevering van goederen.

       Heeft contacten met leveranciers en garages over de overdracht van goederen of reparaties.

       Heeft contacten met (soms buitenlandse) leveranciers en garages over de over­dracht van goederen of reparaties.

        

       Fouten kunnen gemaakt worden bij het verplaatsen van goederen, wat kan leiden tot verkeerde aanleveringen in de filialen en hierdoor irritatie en mogelijk omzetverlies. Onzorgvuldig handelen bij het gebruik van de heftruck kan leiden tot onveilige situaties en materiële schade.

       Onzorgvuldig handelen kan leiden tot verlies of diefstal van goederen en eventuele schade.

       Onzorgvuldig handelen kan leiden tot verlies of diefstal van goederen en eventuele schade.

       Werkom-
       standig-
       heden

       Werkt in magazijnruimten. Fysieke inspanning door lopen, tillen en het ver­plaatsen van goederen en het bedienen van de heftruck. Kan persoonlijk risico lopen bij het niet in acht nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de heftruck.

       Werkt in de vrachtauto gedurende het transport en in magazijnruimten tijdens het laden en lossen.
       Deelname aan het verkeer vergt inspanning en een eenzijdige houding. Fysieke inspanning tijdens het laden en lossen door lopen, tillen en verplaatsen van goederen. Kans op fysiek letsel als gevolg van deelname aan het verkeer.

       Werkt in de vrachtauto gedurende het transport en in magazijnruimten tijdens het laden en lossen.
       Deelname aan het verkeer vergt inspanning en een eenzijdige houding. Fysieke inspanning tijdens het laden en lossen door lopen, tillen en verplaatsen van goederen. Kans op fysiek letsel als gevolg van deelname aan het verkeer.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Administratie (Financieel)

        

       Functieniveau A

       Functieniveau B

       Functieniveau C

       Aard van de functie

       Assisteren bij en uitvoeren van eenvou­dige registratieve taken, zoals data- invoer, controleren van mutaties en het archiveren van gegevens.
       De werkzaamheden zijn tamelijk homogeen en overheersend routinematig van aard.

       Uitvoeren van een aantal verschillende eenvoudige (financieel) administratieve deeltaken, z oals tellen van lijsten, coderen van facturen, archiveren en boeken en invoeren van gegevens in het geautomatiseerde systeem.
       De werkzaamheden zijn overheersend routinematig van aard.

       Uitvoeren van een aantal verschillende, soms samenhangende (financieel) administratieve deeltaken, zoals coderen en inboeken van facturen, boeken van journaalposten/memorialen, verzorgen en controleren van betalingen, archiveren, boeken van gegevens in het geautoma­tiseerde systeem en bijwerken van kas-, giro- en bankboeken. De werkzaamheden zijn voor het belangrijkste deel nog routinematig van aard.

        

       Kennis op VMBO-B niveau, aangevuld met een korte oriëntatie op het werk.

       Kennis op HAVO-niveau (zonder pakketeisen), aangevuld met een oriëntatie op het werk en de admini­stratieve processen.

       Kennis op MBO-niveau (bijvoorbeeld MEAO), aangevuld met een oriëntatie op het werk en de administratieve processen.

       Werkwijze

       De tijdsindeling wordt bepaald door ver­kregen opdrachten van de leidingge­vende. Het administratieve systeem en interne administratieve procedures bepalen de aanpak en vormgeving.
       De leidinggevende is permanent ter plaatse. De voorkomende eenvoudige problemen zijn praktisch van aard en kunnen met behulp van de werk­instructies worden genomen.

       De tijdsindeling wordt bepaald door verkregen opdrachten van de leiding­gevende. Kan hierbinnen zelf de volgorde van de deelwerkzaamheden bepalen. Het administratieve systeem en interne administratieve procedures bepalen de aanpak en vormgeving. Kan zelf initiatief ontplooien met betrekking tot het uitzoeken van niet sluitende zaken. Er is sprake van regelmatig overleg met de leidinggevende. De te nemen eenvoudige beslissingen kunnen na enige inwerktijd en bedrijfsoriëntatie worden genomen.

       De tijdsindeling wordt bepaald door richt­lijnen en opdrachten. Kan hierbinnen voor een deel zelf de prioriteiten bepalen. Het administratieve systeem en interne admi­nistratieve procedures bepalen de aanpak en vormgeving. Ontplooit zelf initiatieven met betrekking tot het uitzoeken van zaken die niet duidelijk zijn of het achter­halen van fouten. Slechts ongewone problemen worden aan de leidinggevende voorgelegd. De te nemen beslissingen kunnen op basis van enige praktische ervaring en enige interpretatie worden genomen.

        

       Heeft contacten met collega's binnen de eigen afdeling, gericht op een tijdige en juiste verwerking van de gegevens.

       Heeft contacten met collega's binnen de eigen afdeling en met filiaalmedewer- kers, gericht op een juiste verwerking van gegevens en een onbelemmerde voortgang van het werk.

       Heeft contacten met collega's binnen de eigen afdeling en met filiaalmedewerkers, gericht op een juiste verwerking van gegevens en een onbelemmerde voort­gang van het werk.

       Zakelijk
       risico

       Heeft geen contacten buiten de organisatie.

       Heeft oppervlakkige contacten met relaties en instanties, gericht op eenvoudige informatieoverdracht.

       Heeft contacten met relaties en instanties, gericht op informatieoverdracht.

        

       Fouten bij het invoeren van gegevens kosten enige tijd om te herstellen. De schade is gering.

       Fouten in de werkzaamheden kunnen leiden tot irritaties en vertraging in de voortgang.

       Fouten in de werkzaamheden kunnen leiden tot irritaties en vertraging in de voortgang. Discretie is vereist ten aanzien van beperkte vertrouwelijke financiële gegevens.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Administratie (Financieel)

        

       Functieniveau D

       Functieniveau E

       Functieniveau F

       Aard van de functie

       Uitvoeren van meerdere verschillende samenhangende (financieel-) admini­stratieve deeltaken en/of het verzorgen van onderdelen van de financiële verslaglegging. Dit omvat o.a. boekingen, gegevensverwerking en controles. De werkzaamheden zijn voor de meerderheid nog routinematig van aard.

       Uitvoeren en coördineren van het financieel-administratief beleid van een deel van de organisatie en onder­steunen van de beleidsbepaling. Dit omvat o.a. boekingen, gegevensver­werking, rapportages, controles, analy­seren van tussenrekeningen en verzorgen van diverse aangiftes. Routinematige zaken komen nog wel voor.

       Uitvoeren en coördineren van het financieeladministratief beleid van de organisatie en het adviseren over/­ondersteunen van de beleidsbepaling. Dit omvat o.a. boekingen, gegevensver­werking, rapportages en controles, opstellen en delen van de financiële jaar­stukken, bewaken van budgetten en prognoses en maken van diverse bedrijfseconomische analyses. Routine­matige zaken komen af en toe nog voor.

        

       Kennis op MBO-niveau (bijvoorbeeld MEAO), aangevuld met enkele op de functie toegespitste cursussen en automatiseringscursussen.

       Kennis op minimaal MBO-niveau, aangevuld met enkele op de functie toegespitste cursussen en automatise­ringscursussen. Enigermate bijblijven in het vakgebied.

       Kennis op minimaal MBO-niveau, aange­vuld met verschillende op de functie toegespi tste cursussen en een cursus middle management. Bijblijven in het vakgebied.

       Werkwijze

       Deelt de tijd in op basis van overleg en/­of (tijd)schema's. Bepaalt zelf de prioriteiten. Het administratieve systeem en interne administratieve procedures bepalen de aanpak en vormgeving. Bepaalt zelf de aanpak van probleem­situaties en het patroon van werken. Ontplooit zelf initiatieven. Het toezicht beperkt zich tot controles op het resul­taat en overleg met de leidinggevende. De te nemen beslissingen kunnen op basis van enige interpretaties en erva­ring in de organisatie worden genomen.

       Deelt de tijd in op basis van overleg en/of (tijd)schema's. Bepaalt zelf de prioriteiten. Het administratieve systeem en interne administratieve procedures bepalen de aanpak en vormgeving. Bepaalt zelf de aanpak van probleem­situaties en het patroon van werken. Ontplooit zelf initiatieven. De te nemen beslissingen kunnen op basis van minimaal 1 jaar ervaring worden genomen, waarbij interpretaties gewenst zijn.

       Deelt de tijd zelf in, rekening houdend met vaste rapportagemomenten. Bepaalt zelf de prioriteiten. Het administratieve systeem en interne administratieve proce­dures bepalen de aanpak en vormgeving, maar kan hier zelf verbeteringen in aan­brengen. Initiatief is vereist ten aanzien van het signaleren van knelpunten. De te nemen beslissingen kunnen op basis van enkele jaren ervaring en inzicht in de bedrijfsactiviteiten worden genomen, waarbij interpretaties gewenst zijn.

        

       Heeft contacten met collega's binnen de eigen afdeling, van andere afdelingen en met filiaalmedewerkers, gericht op informatie-uitwisseling, een tijdige verwerking van gegevens en efficiënte voortgang van het werk.

       Heeft contacten binnen de eigen afdeling en met (hoofden van) andere afdelingen, gericht op informatie- uitwisseling en een tijdige verwerking van gegevens ten behoeve van een juiste verslaglegging. Stuurt één of enkele medewerkers aan.

       Heeft contacten binnen de eigen afdeling, met (hoofden van) andere afdelingen en incidenteel met directie en/of manage­ment, gericht op tijdige en juiste verslag­legging en afstemming van zaken.
       Geeft leiding aan enkele medewerkers.

       Zakelijk
       risico

       Heeft vrij regelmatig contacten met relaties en instanties, gericht op informatieoverdracht en administratieve afhandeling.

       Heeft regelmatig contacten met relaties en instanties, gericht op informatie­overdracht, financiële en/of administratieve afhandeling.

       Heeft zeer regelmatig contacten met relaties en instanties, gericht op informa­tieoverdracht, financiële en/of admini­stratieve afhandeling en aandragen van oplossingen.

        

       Fouten in de werkzaamheden kunnen leiden tot irritaties, verkeerde interpre­taties en belemmering van de voortgang.
       Discretie is vereist ten aanzien van vertrouwelijk financiële gegevens.

       Fouten in rapportages kunnen leiden tot in- en externe irritaties, verkeerde interpretaties, financiële schade en belemmering van de voortgang. Discretie is vereist ten aanzien van vertrouwelijke financiële gegevens.

       Fouten in rapportages kunnen leiden tot in- en externe irritaties, verkeerde inter­pretaties, financiële schade en belemme­ringen van de voortgang. Interpretatiefouten kunnen leiden tot onjuiste beslissingen. Discretie is vereist ten aanzien van vertrouwelijke bedrijfs­informatie, financiële gegevens en privacygevoelige informatie.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Administratie (Financieel)

        

       Functieniveau G

       Functieniveau H

       Functieniveau I

       Aard van de functie

       (Laten) uitvoeren en coördineren van het financieel-administratief beleid van de organisatie en het mede-initiëren van beleid. Dit omvat o.a. boekingen, gegevensverwerking, rapportages en controles, opstellen van de financiële jaarstukken, budgetten en prognoses en maken van diverse bedrijfsecono­mische analyses.

       (Laten) uitvoeren en coördineren van alle werkzaamheden met betrekking tot het financieeladministratief beleid van de organisatie en het initiëren van beleid. Dit omvat o.a. boekingen, gegevensverwerking, rapportages en controles, controleren en tekenen van betaalopdrachten, opstellen van finan­ciële jaarstukken, budgetten en progno­ses, laten uitvoeren en verwerken van inventarisaties in filialen, het beheren van assurantieportefeuille, huur- en leasecontracten en verzorgen van fiscale aangelegenheden.

       Laten uitvoeren en coördineren van alle werkzaamheden met betrekking tot het financieel-economisch beheer en beleid van de organisatie en het nitiëren/- ontwikkelen van dit beleid. Dit omvat o.a. stroomlijnen van de administratieve organisatie en bewaken van de interne controle, analyseren van procedures en methodes, beheer van de geldstroom, formuleren en implementeren van het financieel- en economisch beleid, zorg­dragen voor een managementinformatie­systeem, verrichten van haalbaarheids­onderzoeken

        

       Kennis op HBO-niveau, aangevuld met verschillende cursussen gericht op het vakgebied en een cursus middle management. Bijblijven op het vakgebied.

       Kennis op HBO-niveau (gelijkwaardig aan HEAO of SPD I + II), aangevuld met verschillende cursussen gericht op het vakgebied en een cursus hoger mana­gement. Bijblijven op het vakgebied.

       Kennis op HBO-niveau (gelijkwaardig aan HEAO of SPD I + II), aangevuld met verschillende cursussen gericht op het vakgebied en een cursus hoger manage­ment. Bijblijven ook buiten het vakgebied.

       Werkwijze

       Deelt de tijd zelf in, rekening houdend met vaste rapportagemomenten. Speelt in op zich aandienende zaken. Bepaalt zelf de prioriteiten. Het mede zelf ontworpen administratieve proces bepaalt de aanpak en vormgeving.
       Eigen inbreng is nodig voor verfijning en initiatief inzake controles, attenderingen en nader onderzoek. De te nemen beslissingen kunnen slechts op basis van een aantal jaar ervaring, inzicht in de organisatie, analyserend vermogen en interpretatie worden genomen.

       Deelt de tijd zelf in, rekening houdend met vaste rapportagemomenten. Speelt in op zich aandienende zaken. Bepaalt zelf de prioriteiten. Het mede zelf ont­worpen administratieve proces bepaalt de aanpak en vormgeving. Eigen inbreng is nodig voor verfijning en initiatief inzake controles, attenderingen en nader onderzoek. De te nemen beslissingen kunnen slechts op basis van jarenlange ervaring, inzicht in de organisatie, analyserend vermogen en interpretatie worden genomen.

       Deelt de tijd zelf in, rekening houdend met vaste rapportagemomenten. Bepaalt zelf de prioriteiten. Het mede zelf ontworpen administratieve proces bepaalt de aanpak en de vormgeving. Eigen inbreng is nodig voor verfijning en initiatief inzake controles, attenderingen en nader onder­zoek. Neemt initiatieven omtrent aanpak: moet zich conformeren aan afspraken (b.v. met externe accountants). De te nemen beslissingen kunnen slechts op basis van jarenlange ervaring in een leidinggevende functie, inzicht in de organisatie, analyserend vermogen en interpretatie worden genomen.

        

       Heeft contacten met alle afdelingen en met directie en/of management, gericht op een tijdige en juiste verslaglegging en analyse van de financiële stand van zaken. Geeft leiding aan meerdere medewerkers.

       Heeft zeer regelmatig contacten met alle afdelingen en met directie en/of management, gericht op een tijdige en juiste verslaglegging, onderbouwing en afstemming van het beleid. Geeft leiding aan meerdere medewerkers.

       Heeft zeer regelmatig contacten met alle afdelingen en intensieve contacten met directie en/of management, gericht op een tijdige en juiste verslaglegging, beleids­bepaling en optimale exploitatie. Geeft leiding aan de afdeling Financiële Administratie .

       Zakelijk
       risico

       Heeft vrij frequent contacten met relaties en instanties, gericht op probleemop­lossing en financiële afwikkeling.

       Heeft frequent contacten met relaties, banken en instanties, gericht op een optimaal financieel beheer, probleem­oplossing en een financieel juiste wijze handelen van de organisatie.

       Heeft veelvuldig contacten met relaties, banken en instanties, gericht op een optimaal financieel beheer en rendement en een goed imago bij belangrijke relaties.

        

       Fouten in rapportages kunnen leiden tot financiële schade, in- en externe irritaties, verkeerde interpretaties en belemmeringen van de voortgang. Fouten in analyses, interpretaties en adviezen kunnen leiden tot onjuiste beleidsbeslissingen. Discretie is vereist ten aanzien van vertrouwelijke bedrijfs­informatie, financiële gegevens en privacygevoelige informatie.

       Fouten in rapportages kunnen leiden tot behoorlijke financiële schade, in- en externe irritaties, verkeerde inter­pretaties, imagoverlies en belemme­ringen van de voortgang. Fouten in analyses, interpretaties en adviezen kunnen leiden tot onjuiste beleidsbe­slissingen. Discretie is vereist ten aan­zien van vertrouwelijke bedrijfsin­formatie, financiële gegevens en enige beleidsinformatie.

       Fouten in budgetten, prognoses, jaar­stukken en fouten in het cash manage­ment kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de bedrijfsresultaten. Discretie is vereist ten aanzien van de financiële gang van zaken, beleidszaken en overige vertrouwelijke zaken.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Administratie (Goederen)

        

       Functieniveau B

       Functieniveau C

       Functieniveau D

       Aard van de functie

       Uitvoeren van enkele verschillende eenvoudige deeltaken op het gebied van goederenbeheer en het order- en ontvangstregistratietraject. Dit omvat o.a. goederen voorzien van een toe­gekende code, printen van prijsetiketten, verzamelen/invoeren van (lever)ge- gevens in computer, muteren van gege­vens en archiveren. Daarnaast diverse controle werkzaamheden (o.a. levertijd, pakbonnen, prijsinformatie). De werkzaamheden zijn overheersend routinematig van aard.

       Uitvoeren van een aantal verschillende, soms samenhangende deeltaken, die betrekking hebben op de in- en uitgaan­de goederenstroom en het order- en ontvangstregistratietraject. Dit omvat o.a. het boeken van ontvangsten, voorraadmutaties en prijscorrecties, invoeren en nakijken van orders, invullen en verspreiden van diverse lijsten, muteren van gegevens en archiveren. Daarnaast diverse controle werkzaamheden (o.a. levertijden, pak­bonnen, prijsinformatie). De werkzaam­heden zijn veel het belangrijkste deel nog routinematig van aard.

       Uitvoeren van meerdere verschillende samenhangende administratieve deel­taken en/of het verzorgen van onderdelen van de verslaglegging. Dit omvat o.a. gegevensverwerking, nakijken van facturen, produceren van verdelingslijsten, boeken van o.a. ontvangsten, maken van eenvoudige analyses en diverse controles. Bewaakt de kwaliteit van het order- en ontvangstregistratietraject. De werkzaamheden zijn voor de meerderheid nog routinematig van aard.

        

       Kennis op VMBO-C niveau, aangevuld met een oriëntatie op het werk en de processen aangaande de goederen­stroom.

       Kennis op HAVO/MBO-niveau, aange­vuld met een korte cursus logistiek, enkele gebruikerscursussen automati­sering en enige kennis van Engels/­Duits.

       Kennis op MBO-niveau (bijvoorbeeld Logistiek), aangevuld met enkele gebruikerscursussen automatisering en een cursus Engels/Duits.

       Werkwijze

       De tijdsindeling wordt bepaald door ver­kregen richtlijnen en opdrachten van de leidinggevende of afgedwongen door de vaststaande stroom goederen en het systeem. Het administratieve systeem en interne administratieve procedures bepalen de aanpak en vormgeving. Ontplooit zelf initiatieven met betrekking tot het uitzoeken van afwijkingen. De voorkomende eenvoudige problemen kunnen na enige inwerktijd en bedrijfsoriëntatie worden opgelost.

       De tijdsindeling wordt bepaald door bekende richtlijnen en opdrachten. Bepaalt voor een deel zelf de prioriteiten binnen het eenduidige voortschrijdende proces van de goederenstroom. Het verloop van het proces, het administra­tieve systeem en interne procedures bepalen de aanpak en vormgeving. Ontplooit zelf initiatieven met betrekking tot mutaties of het achterhalen van afwijkingen. De te nemen beslissingen kunnen met enige praktische ervaring en enige interpretatie worden genomen.

       De tijdsindeling wordt bepaald door periodieke handelingen. Bepaalt hier­binnen zelf de prioriteiten. Het admini­stratieve systeem en interne procedures bepalen de aanpak en vormgeving. Bepaalt zelf de aanpak van probleem­situaties en het patroon van werken. Ontplooit initiatieven.
       De te nemen beslissingen kunnen op basis van enige interpretaties en grondig inzicht in de bedrijfsprocessen worden genomen.

        

       Heeft contacten met collega's binnen de eigen afdeling, magazijn, inkoop en met filiaalmedewerkers, gericht op een juiste verwerking van gegevens en een onbelemmerde voortgang van het werk.

       Heeft contacten met collega's binnen de eigen afdeling, magazijn, inkoop en met filiaalmedewerkers, gericht op een onbelemmerde voortgang van het orderproces, het werk en een juiste verwerking van gegevens.

       Heeft contacten met collega's binnen de eigen afdeling, van andere afdelingen binnen het hoofdkantoor en met filiaal­medewerkers, gericht op tijdige informatie­uitwisseling, een tijdige verwerking van gegevens en efficiënte voortgang van het orderproces en het werk. Enige tact is gewenst bij het afwikkelen van zaken.

       Zakelijk
       risico

       Heeft oppervlakkige contacten met leveranciers, chauffeurs en af en toe met instanties, gericht op eenvoudige informatieoverdracht.

       Heeft contacten met leveranciers en soms met expediteurs, gericht op het uitzoeken van afwijkingen, informatie­overdracht en eenvoudige administra­tieve afhandeling.

       Heeft vrij regelmatig contacten met leveranciers, expediteurs en douane­kantoren, gericht op het uitzoeken van afwijkingen, informatieoverdracht en administratieve afhandeling. Hierbij is soms tact vereist.

        

       Fouten in de werkzaamheden kunnen leiden tot irritaties en vertraging in de voortgang. Enige financiële schade is niet altijd te vermijden. Enige terug­houdendheid met betrekking tot bedrijfsgegevens.

       Fouten in de werkzaamheden kunnen leiden tot irritaties en vertraging in de voortgang. Enige financiële schade kan optreden. Discretie is vereist ten aan­zien van beperkte financiële (o.a. inkoop) gegevens.

       Fouten in het afwikkelen van zaken kunnen leiden tot vertragingen, irritaties, verkeerde interpretaties en belemmering van de voortgang. Financiële schade kan optreden. Discretie is vereist ten aanzien van financiële (inkoop) gegevens.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Secretariaat

        

       Functieniveau B

       Functieniveau C

       Functieniveau C1

       Aard van de functie

       Ontvangen van gasten, bedienen van de telefooncentrale en af en toe licht administratieve taken, zoals typen, kopiëren, post verspreiden en archiveren.

       Vervullen van representatieve taken, zoals ontvangen van gasten, regelen van allerlei zaken (reis- en verblijf van gasten, directie of medewerkers). Daarnaast bedienen van de telefoon­centrale en uitvoeren van ondersteu­nende administratieve werkzaamheden, zoals typen van standaardrapporten, maken van cijfermatige overzichten, uitvoeren van correspondentie, bijhou­den van archief, maken van afspraken e.d.

       Bieden van algemene secretariële en administratieve ondersteuning aan een afdeling/medewerkers, zoals typen van standaardrapporten, maken van cijfer­matige overzichten, uitvoeren van correspondentie, bijhouden van archief, maken van afspraken e.d.

        

       Kennis op VMBO-niveau (pakketeis o.a. vreemde talen), aangevuld met enkele cursussen (kennis van telefooncentrale, tekstverwerkingsprogramma etc.).

       Kennis op HAVO-niveau met talen- pakket, aangevuld met cursussen.

       Kennis op HAVO-niveau, aangevuld met cursussen.

       Werkwijze

       De tijd wordt ingedeeld door zich aandienende zaken, duidelijke voor­schriften en opdrachten, de telefoon gaat altijd voor. De voorkomende problemen zijn praktisch van aard en kunnen na een korte inwerktijd zelfstandig worden opgelost.

       De tijd wordt ingedeeld door gasten die zich aandienen, duidelijke voorschriften en opdrachten. Kan inspelen op wensen van gasten. De te nemen beslissingen kunnen doorgaans na enige inwerktijd zelfstandig worden genomen.

       De tijd wordt ingedeeld door duidelijke voorschriften en opdrachten. De te nemen beslissingen kunnen doorgaans na enige inwerktijd zelfstandig worden genomen.

        

       Heeft contacten binnen de eigen afdeling en af en toe met andere afdelingen, gericht op het doorverbinden van telefoontjes, het doorverwijzen van bezoekers en de aanvullende werkzaamheden.

       Heeft contacten met medewerkers van de eigen en andere afdelingen, af en toe van ongelijke functiesoort, gericht op het uitwisselen van informatie.

       Heeft contacten met medewerkers van de eigen en van andere afdelingen, af en toe van ongelijke functiesoort, gericht op het uitwisselen van informatie.

       Zakelijk
       risico

       Heeft (telefonisch) contacten met klanten, gericht op het doorverbinden en doorverwijzen.

       Heeft contacten met externe relaties (klanten en leveranciers), gericht op het doorgeven van informatie.

       Heeft contacten met externe relaties (klanten en leveranciers), gericht op het doorgeven van informatie.

        

       Fouten tijdens de werkzaamheden kunnen leiden tot tijdverlies, onduide­lijkheid, irritatie (intern en extern), en mogelijk tot imagoverlies.

       Fouten tijdens de werkzaamheden verstoren de voortgang op de afdeling, leiden tot tijdverlies, irritatie (intern en extern) en kunnen leiden tot imago­verlies. Geheimhouding is vereist bij zaken met een vertrouwelijk karakter.

       Fouten tijdens de werkzaamheden verstoren de voortgang op de afdeling, leiden tot tijdverlies, irritatie (intern en extern).
       Geheimhouding is vereist bij zaken met een vertrouwelijk karakter.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Secretariaat

        

       Functieniveau D

       Aard van de functie

       Bieden van secretariële en administratieve ondersteuning aan een afdeling en mogelijk aan directie, zoals bijhouden van de agenda, maken van afspraken, voorbereiden stukken voor vergaderingen, afhandelen en uitvoeren van correspondentie, beantwoorden van vragen uit de organisatie e.d. Daarnaast (eventueel) vervullen van representatieve taken met betrekking tot bezoekers.

        

       Kennis op HAVO-niveau, aangevuld met een secretaressenopleiding.

       Werkwijze

       De tijd wordt ingedeeld door richtlijnen en tijdschema's. Neemt initiatieven in overleg met betrokken medewerkers of met de leidinggevende. De te nemen beslissingen vergen naast enige ervaring, praktisch inzicht in de organisatie, procedures en administratieve gang van zaken.

        

       Heeft contacten met medewerkers van de eigen en van andere afdelingen en van ongelijke functiesoort en functieniveau, gericht op afstemming en informatieuitwisseling.

       Zakelijk
       risico

       Heeft contacten met externe relaties (klanten, leveranciers en instellingen), gericht op afstemming en informatie-uitwisseling.

        

       Fouten tijdens de werkzaamheden verstoren de voortgang, leiden tot tijdverlies en irritatie (intern en extern), maar kunnen ook schadelijke gevolgen hebben voor de organisatie en het imago. Geheimhouding is vereist bij zaken met een vertrouwelijk karakter.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Personeelszaken

        

       Functieniveau D

       Functieniveau E

       Functieniveau F

       Aard van de functie

       Administratief en communicatief onder­steunen van de personeelsafdeling of manager met de portefeuille personeels­zaken. Dit omvat o.a. doorgeven van mutaties voor een juiste verwerking in het personeelsinformatiesysteem en het salarissysteem, registreren van verzuim­en verloopcijfers, zorgdragen voor administratieve afhandeling rondom sollicitatieprocedures, vervaardigen van overzichten, uitvoeren van allerlei secretariaatswerkzaamheden ten behoeve van de afdeling.

       Praktisch uitvoeren van het personeels­beleid en ondersteunen van het mana­gement personeelszaken. Dit omvat o.a. assisteren bij sollicitatieprocedures, bewaken van het ziekteverzuim, signa­leren van zaken die aandacht vergen, maken van overzichten, helpen oplossen van problemen etc.

       Uitvoeren van het personeelsbeleid en mede ondersteuning geven in het formu­leren hiervan. Dit omvat o.a. uitvoeren van werving- en selectieprocedures, opzetten van deelactiviteiten zoals ziekte­verzuimregistratie en -bewaking, opstellen van regelingen, mede oplossen van bezettingsproblemen, coördineren van opleidings-activiteiten etc.

        

       Kennis op HAVO-niveau, aangevuld met kennis van sociale wetten, voorschriften en regelingen. Deze kennis moet worden bijgehouden.

       Kennis op MBO-niveau (sociaalago- gische richting), aangevuld met kennis van voorschriften en regelingen.
       Deze kennis moet worden bijgehouden.

       Kennis op MBO-niveau (sociaal-agogische richting), aangevuld met op de functie gerichte cursussen. Kennis van voorschriften en regelingen moet worden bijgehouden.

       Werkwijze

       Is binnen zich aandienende zaken en routinematige handelingen vrij om de eigen tijd in te delen. Ontvangt instructies en richtlijnen. Neemt initia­tieven in overleg met leidinggevende. De te nemen beslissingen betreffen vooral het toepassen van voorschriften.

       Is binnen zich aandienende zaken en routinematige handelingen vrij om de eigen tijd in te delen. Voor de uitvoering van personeelsregelingen zijn eigen interpretatie, inzicht en initiatief vereist, binnen gestelde kaders. De te nemen beslissingen betreffen vooral het toepassen van voorschriften en kunnen na een korte inwerktijd worden genomen.

       Is binnen globaal aangegeven kaders vrij om de eigen tijd in te delen, speelt hierbij in op zich aandiende zaken. Voor de uitvoering van personeelsregelingen zijn eigen interpretatie, inzicht en initiatief vereist, binnen gestelde kaders. De te nemen beslissingen betreffen het toepassen van voorschriften en sociale problemen en kunnen met enige ervaring worden genomen.

        

       Heeft contacten met leidinggevende en medewerkers PZ en salarisadmini­stratie, gericht op afstemming betreffende mutaties en voortgang van de werkzaamheden. Daarnaast organi­satiebrede contacten in verband met het verstrekken van administratieve standaard informatie. Communicatieve vaardigheden zijn hierbij vereist.

       Heeft contacten met leidinggevende en medewerkers PZ en salarisadmini­stratie, gericht op afstemming betref­fende mutaties en voortgang van de werkzaamheden. Daarnaast organisa­tiebrede contacten in verband met het verstrekken van informatie, uitleg over cao, bedrijfsregelingen e.d. De contacten zijn gericht op de afwikkeling van zaken. Communicatieve vaardigheden zijn hierbij vereist.

       Heeft contacten met alle leidinggevende niveaus, de medewerkers en de salaris­administratie, gericht op een goede afwikkeling van alle personeelsaange­legenheden en dienen de productiviteit en arbeidsrust.
       Communicatieve vaardigheden zijn hierbij vereist.

       Zakelijk
       risico

       Heeft contacten met instanties, dienst­verlenende bedrijven, uitzendbureaus en sollicitanten, gericht op het verstrekken van informatie.

       Heeft contacten met instanties, dienst­verlenende bedrijven, uitzendbureaus en sollicitanten, gericht op het verstrek­ken van informatie en het in stand houden van de relatie.

       Heeft contacten met diverse instanties binnen en buiten de bedrijfstak, dienst­verlenende bedrijven en sollicitanten, gericht op informatie-uitwisseling. Contacten beïnvloeden ook het imago van de onderneming.

        

       Fouten tijdens de werkzaamheden kunnen leiden tot irritatie en verkeerde uitgangspunten voor anderen (zoals salarisadministratie en leiding). Geheimhouding is vereist ten aanzien van persoonlijke gegevens.

       Fouten tijdens de werkzaamheden beïnvloeden de relaties negatief, leiden tot verkeerde uitgangspunten voor anderen (zoals salarisadministratie en leiding) of hebben een negatief effect op stemming en sfeer in het bedrijf. Geheimhouding is vereist ten aanzien van persoonlijke gegevens.

       Fouten tijdens de werkzaamheden kunnen leiden tot onrust, in- en externe irritatie en kunnen de werving bemoeilijken. Geheimhouding is vereist ten aanzien van persoonlijke gegevens.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Staf en Ondersteuning

        

       Functieniveau D

       Functieniveau E

       Functieniveau F

       Aard van de functie

       Ondersteunende functie, gericht op het uitvoeren van voornamelijk registre­rende en administrerende taken ten aanzien van één bepaald werkgebied zoals Inkoop, Vastgoed, Marketing of E- commerce. De werkzaamheden kennen enige variatie.

       Management ondersteunende functie, gericht op het uitvoeren van onder meer administrerende of organisatorische taken ten aanzien van één of meerdere werkgebieden zoals Inkoop, Vastgoed, Marketing of E-commerce. De werk­zaamheden omvatten wisselende onderwerpen, die regelmatig terug­komen.

       Management ondersteunende functie, gericht op het uitvoeren van administre­rende, organisatorische, coördinerende taken en het opstellen van rapportages ten aanzien van één of meerdere werkge­bieden zoals Inkoop, Vastgoed, Marketing of E-commerce. De werkzaamheden zijn van redelijk complexe aard.

        

       Kennis op MBO-niveau, aangevuld met een vakgerichte cursus.

       Kennis op MBO-niveau, aangevuld met vakgerichte cursussen. Bijblijven op vakgebied.

       Kennis op ruim MBO-niveau, aangevuld met een aantal specifieke cursussen. Bijblijven op vakgebied.

       Werkwijze

       Is bij het indelen van de tijd gebonden aan opdrachten en vaste rapportage- momenten. De vormgeving en aanpak van het werk is deels vastgelegd in voorschriften, afdelingsprocedures en - doelstellingen. Praktisch inzicht bij het organiseren van het werk is vereist. De te nemen beslissingen zijn overwegend van uitvoerende en organisatorische aard en kunnen op basis van richtlijnen en enige ervaring meestal zelfstandig worden genomen.
       Kan altijd terugvallen op leidinggevende.

       Is bij het indelen van de tijd gebonden aan de kaders van opdrachten, dead­lines en rapportagemomenten. Is voor de vormgeving en aanpak van het werk gebonden aan afdelingsprocedures en - doelstellingen. Bij het inhoud geven aan de werkzaamheden wordt initiatief verwacht. De te nemen beslissingen zijn overwegend van organisatorische aard en kunnen op basis van enige kennis en ervaring meestal zelfstandig worden genomen. De leidinggevende kan worden geraadpleegd.

       De tijd wordt grotendeels zelfstandig ingedeeld, houdt hierbij rekening met deadlines en rapportagemomenten.
       Geeft, binnen de afdelingsprocedures en - doelstellingen, meestal zelf inhoud aan de werkzaamheden. Initiatieven worden hierbij verwacht. De te nemen beslissingen zijn organisatorisch van aard en kunnen op basis van kennis en ervaring meestal zelfstandig worden genomen. De leidinggevende kan bij problemen worden geraadpleegd. Stuurt eventueel enkele medewerkers aan.

        

       Heeft contacten met medewerkers van verschillende afdelingen, gericht op informatieoverdracht en op de voort­gang van de werkzaamheden.

       Heeft regelmatig contacten met mede­werkers van verschillende afdelingen, gericht op een vlotte en correcte afwikkeling van lopende zaken.

       Heeft regelmatig contacten met mede­werkers van verschillende afdelingen op meerdere niveaus, gericht op een vlotte en correcte afwikkeling van lopende zaken.

       Zakelijk
       risico

       Heeft nu en dan contacten met klanten, leveranciers, instanties of dienstver­lenende organisaties, gericht op informatie-uitwisseling en afstemming over lopende zaken.

       Heeft contacten met klanten, leveran­ciers, instanties of dienstverlenende organisaties, gericht op informatie- uitwisseling, afstemming en controle.

       Heeft regelmatig contacten met klanten, leveranciers, instanties of ienstverlenende organisaties, gericht op samenwerking, afstemming en controle op kwaliteit.

        

       Fouten in de registratie of administratieve afhandeling van zaken kunnen leiden tot onder meer irritaties en tijdverlies.
       Kan geconfronteerd worden met gegevens van
       vertrouwelijke aard. Dient hierover te zwijgen.

       Fouten in de afhandeling van zaken kunnen leiden tot irritaties, communi- catieverstoringen, imagoverlies en vertraging in het werkverloop.
       Discretie is vereist inzake gegevens van vertrouwelijke aard.

       Fouten in de afhandeling van zaken kunnen leiden tot in- en externe commu- nicatieverstoringen, irritaties, vertragingen en imagoverlies.
       Discretie is vereist bij vertrouwelijke bedrijfsgegevens en management informatie.

       Handboek Mode Sport Populaire versie
       Niveaublad Functiefamilie Staf en Ondersteuning

        

       Functieniveau G

       Functieniveau H

       Functieniveau I

       Aard van de functie

       Management ondersteunende functie, gericht op het verrichten van coördi­nerende, (beleids)voorbereidende taken, het opstellen van analyses en rapportages ten behoeve van manage- mentadvies op het gebied van PZ, Inkoop, Vastgoed, Marketing of E- commerce.
       De werkzaamheden zijn van complexe aard. De functie kent administratieve en commerciële aspecten.

       Management ondersteunende functie, gericht op het verrichten van coördi­nerende, beleidsvoorbereidende taken, het doen van (markt)onderzoek en het opstellen van prognoses, analyses en rapportage ten behoeve van manage- mentadvies op het gebied van PZ, ICT, Inkoop, Vastgoed, Marketing of E- commerce. De werkzaamheden zijn van specialistische en complexe aard. De functie kent administratieve, commer­ciële en bedrijfskundige aspecten.

       Management ondersteunende functie, gericht op het verrichten van coördi­nerende, beleidsmatige taken ten aanzien van een onderdeel van de bedrijfsvoering, het laten uitvoeren van (markt)onderzoek en het genereren of laten opstellen van stuurinformatie op het gebied van PZ, ICT, Inkoop, Vastgoed, Marketing of E- commerce. De werkzaamheden zijn van specialistische en complexe aard.
       De functie kent bedrijfseconomische, technische, organisatorische en/of beleidsadviserende aspecten.

        

       Kennis op MBO/HBO-niveau, aangevuld met een aantal specifieke cursussen. Bijblijven op vakgebied.

       Kennis op HBO-niveau, aangevuld met één of meerdere cursussen of oplei­dingen op het vakgebied. Bijblijven op het vakgebied is noodzakelijk.

       Kennis op HBO-niveau, aangevuld met vakspecifieke cursussen of opleidingen en (management) opleidingen.
       Bijblijven op het vakgebied is noodzakelijk.

       Werkwijze

       De tijd wordt zelf ingedeeld, houdt hier­bij rekening met deadlines en rapporta- gemomenten. Stelt prioriteiten in overleg met leidinggevende. Geeft, binnen afdelingsprocedures en -doelstellingen, zelf inhoud aan de werkzaamheden. Initiatief en creativiteit worden hierbij verwacht. De te nemen beslissingen zijn overwegend van operationele aard en kunnen op basis van kennis en ervaring meestal zelfstandig worden genomen.
       De leidinggevende is niet altijd bereik­baar. Geeft eventueel leiding aan enkele medewerkers.

       De tijd wordt zelf ingedeeld rond de voor een deel zelf ingevulde agenda en planning. Stelt zelf prioriteiten. Geeft, binnen afdelingsprocedures en -doel­stellingen, zelf inhoud aan de werk­zaamheden. Initieert ontwikkelingen. Speelt creatief in op nieuwe situaties.
       De te nemen beslissingen zijn van operationele aard en kunnen op basis van ruime ervaring zelfstandig worden genomen. Adviseert ten aanzien van het te voeren beleid.
       Geeft eventueel leiding aan (projecten bestaande uit) meerdere medewerkers.

       De tijd wordt zelf ingedeeld, rond de grotendeels zelf ingevulde agenda en vaste rapportage- en overlegmomenten. Stelt zelf prioriteiten, ook voor anderen. Geeft, binnen de gegeven beleidskaders, zelf inhoud aan de werkzaamheden. Initiatief, creativiteit en inzicht zijn in grote mate vereist. De te nemen beslissingen zijn operationeel-tactisch van aard en kunnen op basis van ruime ervaring zelfstandig worden genomen. Beslist ten aanzien van (delen van) het beleid. Geeft eventueel leiding aan (projecten bestaande uit) meerdere medewerkers.

        

       Heeft regelmatig contacten met mede­werkers van verschillende afdelingen op meerdere niveaus, gericht op afstem­ming, advies en afwikkeling van lopende zaken.

       Heeft wisselend intensieve contacten met het Management en andere afdelingen, gericht op een optimale taakuitoefening, beleidsvoorbereiding en informatievoorziening.

       Heeft wisselend intensieve contacten met Directie en het Management van alle afdelingen, gericht op advies over beleid en organisatie, oplossen van problemen en realisering van (afdelings)doelstellingen.

       Zakelijk
       risico

       Heeft soms zeer intensieve contacten met klanten, leveranciers, instanties of dienstverlenende organisaties, gericht op de voortgang van processen, afstemming en samenwerking.

       Heeft soms zeer intensieve contacten met klanten, leveranciers, instanties of dienstverlenende organisaties, gericht op de voortgang van processen, beïnvloeding en onderhandeling.

       Heeft contacten van aanzienlijk belang met klanten, leveranciers, instanties of dienstverlenende organisaties, gericht op bijsturing van processen, beïnvloeding en onderhandeling. Tact en overtuigings­kracht zijn van belang bij het onderhouden van relaties.

        

       Fouten bij initiëring of afhandeling van zaken kunnen leiden tot verkeerde beslisingen bij het management, aan­zienlijke in- en externe communicatie- verstoringen, vertragingen, irritaties en imagoverlies. Geheimhouding is vereist bij vertrouwelijke bedrijfs-, persoons- of klantgegevens.

       Fouten bij initiëring of afhandeling van zaken kunnen leiden tot in- en externe communicatieverstoringen, irritaties, ernstige vertragingen en verkeerde managementbeslissingen wat financiële schade tot gevolg kan hebben. Geheimhouding is vereist bij vertrouwe­lijke bedrijfs-, persoons- of klantge­gevens en beleidsinformatie.

       Fouten en onzorgvuldigheden bij analy­seren van gegevens en beleidsadvisering kunnen leiden tot verkeerde management­beslissingen wat aanzienlijke financiële schade en imagoverlies tot gevolg kan hebben.
       Geheimhouding is vereist bij vertrouwelijke bedrijfs-, persoons-, of klantgegevens, beleidsvoornemens en prijsinformatie. Kan eventueel morele druk ervaren van buitenaf.

       Bijlage 1d Bezwaar- en beroepsprocedure functie-indeling

       Bezwaar- en beroepsprocedure functiewaardering Mode- en Sportdetailhandel

       Het behandelen van Bezwaar en Beroep:

       De functies van een onderneming die valt onder de werkingssfeer van de VGT-cao zijn ingedeeld in een functiefamilie en een functieniveau, zoals dat is vastgelegd in het functiewaarderingssysteem Mode- en Sportdetailhandel, tenzij die functies op grond van art 1 van de regeling zijn uitgezonderd.
       Hoewel deze waardering van functies over het algemeen probleemloos zal verlopen, kan het in een enkel geval vóórkomen dat werkgever en werknemer het niet eens kunnen worden over het uiteindelijke functieniveau. Voor dergelijke situaties is een bezwaar en beroepsprocedure ontwikkeld.
       Een eventueel bezwaar moet worden gemaakt bij de direct leidinggevende dan wel, bij het ontbreken daarvan, de werkgever. De procedure verschilt bij ondernemingen met of zonder een medezeggenschapsorgaan.

       De bezwaarprocedure:

       Onderneming zonder medezeggenschapsorgaan:

       1. De werknemer dient binnen de onderneming waar hij werkt bij zijn direct leidinggevende dan wel, bij het ontbreken daarvan, de werkgever schriftelijk en met redenen omkleed bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure en/of de uiteindelijke vaststelling van het functieniveau van zijn functie.
       2. De werknemer die het niet eens is met het functieniveau van zijn functie en/of de gevolgde procedure streeft ernaar eerst een oplossing te vinden door goed overleg met zijn direct-leidinggevende dan wel, bij het ontbreken daarvan, de werkgever. Aan de periode van dit goed overleg is een termijn verbonden van ten hoogste 30 dagen, nadat de vaststelling van het functieniveau door of namens de werkgever aan de werknemer bekend is gemaakt. Van deze termijn kan uitsluitend worden afgeweken indien beide partijen daarmee instemmen en een nieuwe en/of andere termijn wordt afgesproken en vastgelegd.
       3. Na de periode van het ‘goed overleg' dient binnen een termijn van 14 dagen de werkgever zijn eerder genomen beslissing, waartegen bezwaar gemaakt is, schriftelijk te herzien dan wel te handhaven.
       4. lndien de werkgever zijn oorspronkelijke beslissing niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen heeft herzien dan wel gehandhaafd, wordt de werknemer geacht te hebben voldaan aan het doorlopen van de bezwaarprocedure en kan hij een beroep doen op de beroepsprocedure.

       Onderneming met medezeggenschapsorgaan:

       1. Heeft de onderneming waar de werknemer werkt een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging dan wordt een Interne Paritaire Geschillencommissie ingesteld. In deze Interne Paritaire Geschillencommissie hebben vertegenwoordigers van werkgever en werknemers zitting. De leden van deze Interne Paritaire Geschillencommissie mogen niet direct betrokken zijn bij de vaststelling van het functieniveau van de werknemer, die bezwaar maakt.
       2. De werknemer dient binnen de onderneming waar hij werkt bij zijn direct-leidinggevende dan wel, bij het ontbreken daarvan, de werkgever schriftelijk en met redenen omkleed bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure en/of de uiteindelijke vaststelling van het functieniveau van zijn functie.
       3. De werknemer die het niet eens is met zijn functiewaardering en/of de gevolgde procedure streeft ernaar eerst een oplossing te vinden door goed overleg met zijn direct-leidinggevende dan wel, bij het ontbreken daarvan, de werkgever. Aan de periode van dit goed overleg is een termijn verbonden van ten hoogste 30 dagen nadat de vaststelling van het functieniveau door of namens de werkgever aan de werknemer bekend is gemaakt.
        Van deze termijn kan uitsluitend worden afgeweken indien beide partijen daarmee instemmen en een nieuwe en/of andere termijn wordt afgesproken en vastgelegd.
       4. Indien het goed overleg niet leidt tot een voor de werknemer bevredigende oplossing kan de werknemer zich wenden tot de Interne Paritaire Geschillencommissie.
       5. De Interne Paritaire Geschillencommissie doet uitspraak binnen 30 dagen na ontvangst van het bezwaar van de werknemer, in de vorm van een advies aan de werkgever. Van deze termijn kan uitsluitend worden afgeweken indien beide partijen daarmee instemmen en een nieuwe en/of andere termijn wordt afgesproken en vastgelegd.
       6. De werkgever dient zijn eerder genomen beslissing waartegen bezwaar gemaakt wordt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het advies van de Interne Paritaire Geschillencommissie schriftelijk te herzien dan wel te handhaven.
       7. lndien de werkgever zijn oorspronkelijke beslissing niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen heeft herzien dan wel gehandhaafd, wordt de werknemer geacht te hebben voldaan aan het doorlopen van de bezwaarprocedure en kan hij een beroep doen op de beroepsprocedure.

       De Beroepsprocedure:

       1. De werknemer dient beroep aan te tekenen binnen 6 weken nadat hij redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de beslissing van de werkgever.
       2. Het beroep wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een schriftelijk en met redenen omkleed, ondertekend en gedagtekend beroepschrift bij de Sociale Commissie.
       3. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld tegen de gevolgde procedure, de uiteindelijke keuze voor een functiefamilie en/of de vaststelling van het daarbij behorende functieniveau. Geschillen over de functiebeschrijving dienen te zijn beslecht door middel van het ‘goed' overleg en, indien de onderneming waar de werknemer werkt een medezeggenschapsorgaan heeft, de interne Paritaire Geschillencommissie.
       4. Het beroepschrift dient tenminste te omvatten:
        1. naam, voor(naam)(letters) en volledig adres van de werknemer;
        2. naam en adres van de werkgever;
        3. indien de werknemer zich wil laten bijstaan: naam/namen van de persoon/personen door wie de werknemer zich in de beroepsprocedure wil laten bijstaan;
        4. de functiebenaming, functieomschrijving en een kopie van de brief van de werkgever met de vaststelling van de waardering van de functie, met daarin de functiefamilie en het functieniveau van de functie van de werknemer;
        5. een kopie van het bezwaarschrift;
        6. de uitspraak van werkgever op het ‘goed overleg' en/of het advies van de interne geschillencommissie en de daarmee samenhangende stukken;
        7. een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het geschil en de hierop gebaseerde vordering.

       De behandeling van het beroepschrift:

       1. De Sociale Commissie (artikel 15 van de VGT-cao) beoordeelt het beroepschrift op ontvankelijkheid en compleetheid.
       2. Indien het beroepschrift compleet en ontvankelijk is, geeft de Sociale Commissie aan hoe de verdere procedure verloopt en stuurt de Sociale Commissie een bevestiging van ontvangst naar de indiener van het beroepschrift en diens werkgever. De Sociale Commissie bepaalt de verdere behandelingswijze.

       Criteria voor beoordelingsafhankelijk belonen

       Het is mogelijk voor ondernemers om beoordelingsafhankelijk te gaan belonen, nadat een beoordelingscyclus van een jaar is doorlopen. Als voorwaarde hiervoor geldt dat een onderneming een beoordelingssysteem dient te hebben dat voldoet aan een aantal criteria. Hierna volgen criteria die op bedrijfstakniveau kunnen worden gehanteerd bij het toetsen van door ondernemingen toegepaste beoordelingssystemen. Alleen wanneer een beoordelingssysteem voldoet aan deze criteria kan een ondernemer variabel (beoordelingsafhankelijk) belonen. In overige gevallen dient de ondernemer het automatische periodieken systeem te hanteren.
       De methode dient, ingeval van aanwezigheid van een medezeggenschapsorgaan, vooraf getoetst te zijn door dit orgaan aan de branchecriteria voor beoordelingsafhankelijk belonen, die hieronder vermeld staan.

       Criteria voor de beoordeling van beoordelingssystemen

       1. Functie-inhoud moet vast staan

       Toelichting: Er bestaat tussen leidinggevende en medewerker duidelijkheid en overeenstemming over de functie van de medewerker (taken en verantwoordelijkheden). Dit is schriftelijk vastgelegd in een functiebeschrijving.

       2. Minimaal eenmaal per jaar (wenselijk tweemaal per jaar) vindt een gesprek met de medewerker plaats over het functioneren

       Toelichting bij eenmaal per jaar: De direct leidinggevende voert over het functioneren minimaal één gesprek per jaar met de medewerker.

       Tijdens dit gesprek komen in ieder geval de volgende elementen aan bod:

       • Op basis van de functiebeschrijving maakt de leidinggevende afspraken met de medewerker over de verwachtingen voor het komend jaar (vooruit kijken).
       • Het huidige functioneren in relatie tot de gemaakte afspraken wordt besproken. Eventueel worden afspraken bijgesteld of besluit de leidinggevende meer sturing te geven om de resultaten te bereiken (heden).
       • De leidinggevende geeft een oordeel over het functioneren van de medewerker, mede op basis van de gemaakte afspraken (verleden). Het functioneren van de medewerker in de afgelopen periode wordt geëvalueerd en op basis hiervan worden de consequenties vastgesteld voor de beloning van het komende jaar.

       Het gesprek zal in de meeste gevallen starten met het geven van een oordeel over het functioneren van de medewerker over een voorafgaande periode. Naar aanleiding van dit oordeel kan het huidige functioneren besproken worden en kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt voor de volgende (beoordelings)periode.

       Toelichting bij tweemaal per jaar:

       De direct leidinggevende voert minimaal één functioneringsgesprek per jaar én minimaal tweemaal per jaar een beoordelingsgesprek met de medewerker. Tijdens het functioneringsgesprek komen in ieder geval de volgende elementen aan bod:

       • Op basis van de functiebeschrijving maken de leidinggevende en medewerker afspraken over de verwachtingen voor het komend jaar (vooruit kijken).
       • Het huidige functioneren en de gemaakte afspraken worden besproken. Eventueel worden afspraken bijgesteld of besluit de leidinggevende meer sturing te geven om de resultaten te bereiken (heden).

       In het functioneringsgesprek zijn medewerker en werkgever gelijkwaardige gesprekspartners. Functioneringsgesprekken kunnen al naar gelang de behoefte vaker in het jaar gevoerd worden. Tijdens het beoordelingsgesprek geeft de leidinggevende een oordeel over het functioneren van de medewerker op basis van de gemaakte afspraken (verleden). Het functioneren van de medewerker in de afgelopen periode wordt geëvalueerd en op basis hiervan worden de consequenties vastgesteld voor de beloning van het komende jaar. In het beoordelingsgesprek zijn de leidinggevende en medewerker ongelijkwaardige gesprekspartners, omdat de leidinggevende een oordeel over het functioneren van de medewerker uitspreekt. De inbreng van de medewerker is daarbij beperkt.

       3. De procedure van beoordelen staat op schrift en is bekend bij medewerkers

       Toelichting:

       • De procedure rondom het gesprek, het doel en de betekenis van het gesprek en de consequenties die ze voor de werknemer kunnen hebben, moeten op schrift staan en bij de medewerker bekend zijn en in geval van aanwezigheid van een medezeggenschapsorgaan ook het akkoord hebben van dit orgaan.
       • Het moet vooraf duidelijk zijn welke criteria gelden bij de beoordeling.
       • De mogelijke beoordelingsuitspraken (bijvoorbeeld onvoldoende, matig, normaal/goed, zeer goed en uitmuntend) zijn helder omschreven en op schrift gesteld en voor wat betreft de salarisconsequenties voor iedereen duidelijk.
       • Bij de beoordelingsuitspraken dient in ieder geval duidelijk vast te staan wanneer er een ‘voldoende' en wanneer er een ‘onvoldoende' beoordeling wordt gegeven. Dit in verband met mogelijke salarisconsequenties zoals beschreven in de bijlage 1c van deze regeling.
       • Het oordeel over het functioneren van medewerkers en andere afspraken, die tijdens beoordelingsgesprekken worden gemaakt, worden schriftelijk vastgelegd.
       • Het systeem van beoordelen wordt regelmatig geëvalueerd door directie/management (en vertegenwoordigend overleg).

       Bijlage 2 Standaard ziekteverzuimreglement

       Wat verstaan we onder ziekteverzuim?

       Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk dat we goed vastleggen wat we onder ziekteverzuim verstaan.
       Ziekteverzuim heeft betrekking op de afwezigheid van medewerkers op de werkplek als gevolg van ongeschiktheid
       voor het verrichten van (aangepast) werk vanwege ziekte of ongeval. Dit betekent dat ziekteverzuim alleen
       geaccepteerd wordt bij een medische oorzaak.

       1. Op tijd ziekmelden

       Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

       • Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 9.00 uur 's-ochtends telefonisch ziek bij je werkgever, namelijk bij de heer/mevrouw................................................................. , telefoon
        In geval van diens afwezigheid bij.......................... , telefoon...........................................................................
       • Wanneer je daar zelf niet toe in staat bent, laat je iemand anders bellen.
       • Als je in de loop van de dag ziek wordt en pas later hoeft te beginnen, bijvoorbeeld bij een middag- of avonddienst, dan meld jij je zo snel mogelijk ziek.
       • Als je tijdens werktijd ziek wordt, meld je dit, voordat je naar huis gaat, bij de bovengenoemde personen.
       • Let op: in verband met het recht op loondoorbetaling of een uitkering van de Ziektewet is het belangrijk dat jij je op de eerste ziektedag ziek meldt. Een voorbeeld: je staat ingeroosterd op donderdag, vrijdag en zaterdag. Op maandag word je ziek. Dan geef je uiterlijk dinsdag door dat je ziek bent.

       2. Informatie geven

       Bij de ziekmelding word je gevraagd de volgende informatie te verstrekken:

       • Sinds wanneer je ziek bent (eerste ziektedag);
       • Of je de huisarts al hebt geraadpleegd of wanneer je dat gaat doen*;
       • Welke gezondheidsklachten je hebt (*);
       • Of er mogelijk een verband is tussen de arbeidsongeschiktheid en de arbeidsomstandigheden (*);
       • Wanneer je denkt weer hersteld te zijn;
       • Op welk adres je tijdens de ziekte verblijft en onder welk telefoonnummer je bereikbaar bent;
       • Of er werkzaamheden zijn die je wel kunt uitvoeren;
       • Of er zakelijke afspraken met klanten, leveranciers, collega's en dergelijke zijn die moeten worden overgenomen of worden uitgesteld.

       Bij de ziekmelding kunnen afspraken worden gemaakt over de controle en over dag en tijdstip waarop wij wekelijks contact met je zullen hebben.
       (* = Voor deze vragen geldt het privacyrecht. Je hoeft daar dus geen informatie aan ons (werkgever of collega's) over te verstrekken. Aan de Arbodienst/bedrijfsarts moet je deze informatie wel verstrekken. Zonder jouw toestemming geeft de Arbodienst/bedrijfsarts/bedrijfsarts geen vertrouwelijke informatie aan ons door. Persoonlijke en vertrouwelijke informatie die je aan ons verstrekt, behandelen wij natuurlijk ook met gepaste vertrouwelijkheid en discretie.)

       Tijdens de verdere ziekteperiode geldt:

       • Je bent verplicht om een wijziging van het verpleegadres onmiddellijk aan ons door te geven. Wij berichten de Arbodienst/bedrijfsarts hierover;
       • Ook vragen we je telefonisch te melden wanneer je voor controle naar de Arbodienst/bedrijfsarts gaat. We willen ook dat je laat weten welke adviezen je gekregen hebt met betrekking tot een mogelijke werkhervatting.

       3. Controle

       1. Tijdens ziekte moet je tijdens werktijd bereikbaar zijn voor een controlebezoek door de werkgever en de Arbodienst/de bedrijfsarts (......................... naam Arbodienst/bedrijfsarts). Daarom is het nodig dat je hen
        in de gelegenheid stelt om je thuis of op het verpleegadres te bezoeken. Is er - terwijl je thuis bent - iets bijzonders aan de hand (bijvoorbeeld de bel is defect of er is niemand thuis die de deur kan opendoen), tref dan maatregelen waardoor werkgever of Arbodienst/bedrijfsarts toch toegang tot de woning kunnen krijgen;
       2. De controle kan ook telefonisch worden uitgevoerd. Daarom moet je thuis of op het verpleegadres telefonisch bereikbaar zijn op het nummer dat je tijdens je ziekmelding hebt doorgegeven;
       3. Je moet thuis (of op het verpleegadres) blijven totdat het eerste contact met de Arbodienst/bedrijfsarts heeft plaatsgevonden. Daarna mag je buitenshuis gaan, maar moet je de eerste zes weken thuis zijn op de volgende tijdstippen: 's morgens tot 10.00 uur en 's middags van 12:00 tot 14:30 uur;
       4. Na 6 weken worden nieuwe afspraken gemaakt over je bereikbaarheid thuis. Dit gebeurt in het plan van aanpak (zie onder);
       5. Tijdens de controle door de Arbodienst/bedrijfsarts moet je de informatie verstrekken over de aard en de oorzaken van de klachten, de inschakeling van de huisarts en de medische behandeling. Ook word je gevraagd of er een verband is tussen je ziekte en de werkomstandigheden;
       6. Tijdens het controlebezoek kan je gevraagd worden om een schriftelijke verklaring in te vullen;
       7. De Arbodienst/bedrijfsarts kan ook een schriftelijke controle uitvoeren. Dan krijg je een formulier toegestuurd. Dit formulier vul je in en zend je nog diezelfde dag terug naar de Arbodienst/bedrijfsarts.

       4. Begeleiding door de werkgever

       • Je werkgever zal regelmatig contact met je opnemen en informeren naar je situatie. Je wordt dan ook op de hoogte gebracht van eventuele belangrijke zaken die in het bedrijf spelen;
       • Wij maken van elk gesprek een kort schriftelijk verslag. Hiervan ontvang je een kopie;
       • Na 6 weken zullen nieuwe afspraken worden gemaakt over regelmaat en tijdstip van de begeleidingsgesprekken. Dit gebeurt in het plan van aanpak (zie onder punt 9).

       5. Controle en begeleiding door de Arbodienst/bedrijfsarts

       • Door de Arbodienst/bedrijfsarts kun je opgeroepen worden voor het spreekuur;
       • Je bent verplicht om op dit spreekuur te verschijnen. Ook indien je van plan bent de volgende dag weer aan het werk te gaan;
       • Als je inmiddels weer aan het werk bent, hoef je niet naar het spreekuur te komen. Wel moet je de afspraak telefonisch afzeggen bij de Arbodienst (uiterlijk 24 uur van tevoren);
       • Als je verhinderd bent (bijvoorbeeld omdat je bedlegerig bent), moet je dat direct zelf melden en een nieuwe afspraak maken;
       • Je reiskosten worden vergoed op basis van het openbaar vervoer tweede klasse, tenzij deze kosten normaal gesproken ook gemaakt worden voor woon-werkverkeer;
       • Je kunt ook zelf een afspraak bij de Arbodienst/bedrijfsarts maken. Dit is verstandig als je uitval ziet aankomen of als je jouw werkomstandigheden wil bespreken met een ARBO-deskundige.

       6. Vakantie of verblijf in het buitenland

       • Als je tijdens je vakantie ziek wordt, moet je dit zo spoedig mogelijk (dus telefonisch, telegrafisch, per fax of e-mail) aan de werkgever doorgeven onder vermelding van het vakantieadres. Na terugkeer moet je een medische verklaring (tijdens de ziekte opgesteld door een arts van een door werkgever aan te wijzen instantie (*) overleggen aan de Arbodienst/bedrijfsarts. In deze medische verklaring moet de duur, de aard en behandeling van de arbeidsongeschiktheid vermeld zijn. Op basis van deze verklaring adviseert de Arbodienst/bedrijfsarts aan de werkgever over teruggave van vakantiedagen.
       • Als je gedurende de ziekteperiode met vakantie wilt gaan, dan heb je daar een ‘verklaring van geen bezwaar' van de Arbodienst/bedrijfsarts voor nodig. Samen met die verklaring dien je vervolgens een verzoek in om op vakantie te mogen. Wij beslissen daarna of we de vakantie toekennen. Toestemming wordt gegeven als de Arbodienst/bedrijfsarts meent dat de vakantie geen belemmering oplevert voor de genezing.

       (* = Als de werkgever verlangt dat de medewerker een medische verklaring overlegt van een door de werkgever
       aangewezen instantie, dan dient dit tijdig en aantoonbaar aan de medewerker kenbaar zijn gemaakt.)

       7. Meewerken aan genezing en herstel

       • Je moet tijdens de periode van ziekte meewerken aan je genezing en herstel;
       • Je moet je houden aan de voorschriften van de arts(en);
       • Je moet je zo gedragen dat de genezing niet belemmerd of vertraagd wordt;
       • Je stelt je binnen redelijke termijn onder behandeling van je huisarts. De voorschriften van je huisarts moet je opvolgen, tenzij met de Arbodienst/bedrijfsarts andere afspraken worden gemaakt die tot sneller herstel kunnen leiden.

       8. (Tijdelijk) ander werk: passende arbeid

       Wanneer je door ziekte (gedeeltelijk) ongeschikt bent voor het werk dat je normaal doet, maar je wel geschikt
       ben om andere werkzaamheden uit te voeren, kan de werkgever je (tijdelijk) ander werk aanbieden:

       • Als dit passende arbeid is, ben je verplicht om dit te accepteren;
       • Als passende arbeid niet binnen het bedrijf beschikbaar is, gaan wij op zoek naar passende arbeid buiten het bedrijf;
       • Heeft de Arbodienst/bedrijfsarts verklaard dat je wel of niet in staat bent om je eigen werk of andere passende arbeid geheel of gedeeltelijk te hervatten, maar ben je het er niet mee eens, dan moet je jouw bezwaar direct aan de Arbodienst/bedrijfsarts meedelen. Ook moet je jouw bezwaar direct aan ons meedelen. Als de werkgever en de Arbodienst/bedrijfsarts het bezwaar niet delen, kun je een second opinion aanvragen bij het UWV (zie punt 15).

       9. Plan van aanpak

       • Bij langer durend ziekteverzuim zal de Arbodienst onderzoeken wat er aan gedaan kan worden om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan: geheel of gedeeltelijk, voor het eigen werk of ander werk. Deze probleemanalyse wordt uiterlijk in de 6e week van ziekte opgesteld. Je bent verplicht daaraan je medewerking te verlenen. Je ontvangt een kopie van deze probleemanalyse en het advies van de Arbodienst/bedrijfsarts;
       • Bij het opmaken van de probleemanalyse ontvang je informatie van de Arbodienst/bedrijfsarts over de wettelijke rechten en plichten in het kader van ziekteverzuim en re-integratie. Daarnaast verstrekt de Arbodienst/bedrijfsarts informatie over de klachtenprocedure van de Arbodienst/bedrijfsarts;
       • Op basis van de probleemanalyse moet een plan van aanpak worden gemaakt, tenzij de probleemanalyse uitwijst dat er geen re-integratiemogelijkheden zijn. Uiterlijk in de 8e week van ziekte word je door ons uitgenodigd voor een gesprek, waarin de inhoud van het plan van aanpak wordt besproken;
       • In het plan van aanpak wordt vastgelegd:
        • Wat de doelstelling is van het re-integratietraject (terugkeer naar je eigen functie, een andere functie in het bedrijf of uitplaatsing naar een ander bedrijf); en
        • Welke maatregelen worden getroffen om herstel en werkhervatting te bevorderen; en
        • Hoe vaak en op welke manier werkgever en medewerker contact hebben (minimaal eens in de 6 weken begeleidingsgesprekken); en
        • Hoe vaak en op welke manier medewerker en Arbodienst/bedrijfsarts contact hebben (minimaal eens in de 6 weken); en
        • Wie de uitvoering van het plan van aanpak coördineert en de vaste contactpersoon is voor de medewerker (ofwel: wie is de ‘casemanager').
       • Daarnaast worden schriftelijke afspraken gemaakt over:
        • Op welke tijdstippen je bereikbaar moet zijn voor werkgever en Arbodienst/bedrijfsarts; en
        • De informatie die je ontvangt om bij het werk betrokken te blijven (bijvoorbeeld verslagen van werkoverleg of bedrijfsmededelingen) en de manier waarop dit gebeurt.
       • Het definitieve plan van aanpak wordt door werkgever en medewerker ondertekend. De medewerker ontvangt een kopie van het ondertekende plan van aanpak.
       • Als op een later tijdstip de gezondheidssituatie van de medewerker wijzigt, zal op initiatief van de Arbodienst/bedrijfsarts het plan van aanpak worden herzien. Je wordt dan opnieuw uitgenodigd voor een gesprek, waarin de aanpassingen in het plan van aanpak worden besproken. Ook deze herziene versie wordt door werkgever en medewerker ondertekend. De medewerker ontvangt een kopie van het herziene plan.
       • Als je het niet eens bent met bepaalde onderdelen of afspraken in het plan van aanpak, moet je dit mondeling en schriftelijk mededelen. Ook kan je de Arbodienst/bedrijfsarts nogmaals vragen om een oordeel over het plan van aanpak. Vervolgens maak je een afspraak met ons om het plan van aanpak opnieuw te bespreken. Als dan nog geen overeenstemming wordt bereikt, kan een second opinion worden aangevraagd bij het UWV (zie punt 15).

       10. Verzuimdossier

       Wij houden voor iedere zieke medewerker een dossier bij met daarin alle documenten die relevant zijn in het kader van het ziekteverzuim.

       • Minimaal worden hierin opgenomen: de probleemanalyse, het plan van aanpak, de eerstejaars-evaluatie, niet-medische rapportages van de Arbodienst/bedrijfsarts en de schriftelijke vastgelegde afspraken uit het overleg tussen werkgever en medewerker;
       • Het verzuimdossier wordt vertrouwelijk behandeld en bewaard, conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Het verzuimdossier is alleen toegankelijk voor.............................................................................................. (invullen: de
        leidinggevende, de afdeling P&O, de casemanager);
       • Je hebt te allen tijde het recht om het verzuimdossier in te zien, na een afspraak te hebben gemaakt met.............. (naam of functionaris);
       • Je hebt het recht om ons te vragen onjuiste gegevens uit het dossier te verwijderen;
       • Je hebt recht op kopieën van documenten die in het verzuimdossier zijn opgenomen;
       • Medische informatie wordt bewaard in een apart verzuimdossier bij de Arbodienst/bedrijfsarts. Ook dit medische dossier mag je te allen tijde inzien, na een afspraak te hebben gemaakt met de Arbodienst/bedrijfsarts.

       11. Geheel of gedeeltelijk herstel

       Zodra je weer in staat bent om geheel of gedeeltelijk aan het werk te gaan:

       • Hoef je niet af te wachten op toestemming van de bedrijfsarts of de behandelend arts; en
       • Meld je dit direct bij je werkgever.

       Weet je niet zeker of je weer in staat bent om aan het werk te gaan, dan vraag je advies aan de
       Arbodienst/bedrijfsarts. Bel de Arbodienst/bedrijfsarts voor een afspraak. Bij een negatief advies van de
       Arbodienst/bedrijfsarts volgen wij het standpunt van de Arbodienst/bedrijfsarts. Je hoeft dan nog niet aan het
       werk.

       12. Re-integratieverslag en WIA-aanvraag

       • Tussen de 46e en 52e ziekteweek houden we met jou een evaluatiegesprek. In deze eerstejaarsevaluatie bespreken we wat er tot nu toe is gedaan, de actuele stand van zaken, of de afgesproken doelen in het (8e weeks) plan van aanpak zijn bereikt, of het plan van aanpak moet worden bijgesteld, wat de doelen en aanpak zijn voor het 2e ziektejaar, of er nieuwe afspraken moeten komen voor een periodieke evaluatie en afspraken met de Arbodienst/bedrijfsarts. Deze eerstejaarsevaluatie leggen we schriftelijk vast en wordt opgenomen in het re-integratiedossier en bij een eventuele WIA-aanvraag meegestuurd met het re- integratieverslag aan het einde van het 2e ziektejaar;
       • Uiterlijk de 85e week van ziekte word je opgeroepen voor een gesprek met de Arbodienst/bedrijfsarts. Op basis van dit gesprek stelt de Arbodienst/bedrijfsarts een zogenaamd actueel oordeel op. Je ontvangt van de Arbodienst/bedrijfsarts een kopie van dit actuele oordeel;
       • Uiterlijk in de 87e week van ziekte gaan we met jou in overleg over het re-integratieverslag, dat gemaakt moet worden voor je WIA-aanvraag. Op basis van dit gesprek en de informatie uit het verzuimdossier stellen wij dit re-integratieverslag op;
       • Uiterlijk in de 91e week ontvang je het re-integratieverslag en de medische informatie van de Arbodienst/bedrijfsarts en moet je deze aan het UWV sturen. UWV heeft dit verslag nodig om te kunnen beslissen of u en uw werkgever vanaf het begin van uw ziekte genoeg hebben gedaan om uw re-integratie de beste kansen te geven. Als je het niet eens bent met onderdelen in het re-integratieverslag en opmerkingen hebt over de re-integratie-inspanningen van de Arbodienst/bedrijfsarts en/of van de werkgever, kun je je eigen oordeel formuleren als onderdeel van het re-integratieverslag.

       13. Frequent verzuim

       Na een...... (vierde) ziekmelding binnen één jaar vindt er een gesprek plaats met........... (naam persoon of functienaam).

       14. Verplichting naleving reglement

       Het is belangrijk dat je de voorschriften uit dit verzuimreglement opvolgt. Bij het je niet houden aan dit reglement, dan hebben wij het recht om sancties op te leggen. Deze sancties kunnen bestaan uit:

       • Het gedeeltelijk of geheel stopzetten van de loonbetaling;
       • In ernstige gevallen, waaronder het weigeren mee te werken aan herstel of werkhervatting, kan je worden ontslagen.

       Voordat sancties worden toegepast, vragen wij advies aan de Arbodienst/bedrijfsarts.

       Let op: UWV kan daarnaast (achteraf) nog sancties opleggen, als je niet voldoende hebt meegewerkt aan je herstel of werkhervatting. Dan bestaat de mogelijkheid dat je een WIA-uitkering wordt geweigerd.

       15. Bezwaren: second opinion en uiteindelijk kantonrechter

       Als je het niet eens bent met uitspraken van de Arbodienst/bedrijfsarts of acties en voorstellen van de werkgever of de casemanager, dan ben je verplicht om dit direct te bespreken met de Arbodienst/bedrijfsarts. Ook kun je gebruik maken van de klachtenprocedure van de Arbodienst/bedrijfsarts of het betrokken re- integratiebedrijf.

       Vervolgens kan je een ‘second opinion' (deskundigenoordeel) aanvragen bij UWV. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Een second opinion is een advies.
       Blijven werkgever en medewerker het vervolgens nog steeds met elkaar oneens, dan kan een procedure bij de kantonrechter worden gestart.

       16. Overleg tussen werkgever en Arbodienst

       We voeren (regelmatig) overleg met de Arbodienst/bedrijfsarts over het ziekteverzuim in ons bedrijf. Daarbij bespreken we ook welke algemene maatregelen we kunnen nemen om het verzuim te beperken. We vragen je problemen of situaties die te maken hebben met het verzuim in ons bedrijf, aan te kaarten in de gesprekken met de Arbodienst/bedrijfsarts of in het werkoverleg. We zijn dan beter in staat om de juiste acties te ondernemen.

       Bijlage 3 Arbeidstijdenwet

       De pauzes en rusttijden zijn geregeld in de Arbeidstijdenwet.

       De belangrijkste bepalingen inzake pauzes en rusttijden zijn als volgt:

       medewerkers van 18 jaar en ouder jaar medewerkers van 16 of 17
       minimale dagelijkse rusttijden 11 uur per 24 uur 12 uur per 24 uur
       minimum pauze (van tenminste ¼ uur)
       arbeidstijd per dienst > 4½ uur ½ uur
       arbeidstijd per dienst > 5½ uur ½ uur
       arbeidstijd per dienst > 10 uur ¾ uur

       Een pauze is een aaneengesloten periode van tenminste 15 minuten waarmee de arbeid in een dienst wordt onderbroken en de medewerker geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de bedongen arbeid. Een dergelijke pauze wordt dus niet doorbetaald.
       Een pauze van minder dan 15 minuten is dus geen pauze, maar arbeidstijd en moet dus worden doorbetaald.

       De werkgever stelt de pauzes vast die moeten aanvangen tenminste 2 uur na aanvang en moeten eindigen tenminste 2 uur voor het einde van de werkzaamheden, waarbij een pauze van een % uur bij een dienst van langer dan 4 % uur (bij medewerkers van 16 en 17 jaar) of langer dan 5 % uur (bij medewerkers van 18 jaar en ouder) mag worden gesplitst in twee pauzes. Ook de pauze bij een dienst van langer dan 10 uur mag worden gesplitst in meer pauzes van % uur.

       Meer (algemene) informatie over arbeidstijden en rusttijden kan worden opgevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tel. 0800-9051 of via www.minszw.nl.

       Bijlage 4 Opzegtermijn oudere medewerker in weken

       Combineer de leeftijd van de medewerker op 1 januari 1999 (zie de eerste kolom) met het aantal jaren dat de arbeidsovereenkomst op 1 januari 1999 had geduurd om de opzegtermijn onder de overgangsregeling in weken te krijgen. Vergelijk deze opzegtermijn met de termijn volgens het huidige recht. U moet de langste termijn van de twee aanhouden.

       leeftijd

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10

       11

       12

       13 of meer

       45 jr.

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10

       11

       12

       13

       46 jr.

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10

       11

       12

       13

       14

       47 jr.

       2

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10

       11

       12

       13

       14

       15

       48 jr.

       2

       4

       6

       7

       8

       9

       10

       11

       12

       13

       14

       15

       16

       49 jr.

       2

       4

       6

       8

       9

       10

       11

       12

       13

       14

       15

       16

       17

       50 jr.

       3

       4

       6

       8

       10

       11

       12

       13

       14

       15

       16

       17

       18

       51 jr.

       3

       4

       6

       8

       10

       12

       13

       14

       15

       16

       17

       18

       19

       52 jr.

       3

       4

       6

       8

       10

       12

       14

       15

       16

       17

       18

       19

       20

       53 jr.

       3

       4

       6

       8

       10

       12

       14

       16

       17

       18

       19

       20

       21

       54 jr.

       3

       4

       6

       8

       10

       12

       14

       16

       18

       19

       20

       21

       22

       55 jr.

       3

       4

       6

       8

       10

       12

       14

       16

       18

       20

       21

       22

       23

       56 jr.

       3

       4

       6

       8

       10

       12

       14

       16

       18

       20

       22

       23

       24

       57 jr.

       3

       4

       6

       8

       10

       12

       14

       16

       18

       20

       22

       24

       25

       58 jr. of Ouder

       3

       4

       6

       8

       10

       12

       14

       16

       18

       20

       22

       24

       26

       Bijlage 5 Wettelijke bepalingen

       De navolgende tekst van boek 7, artikel 629 BW is van januari 2013.
       Een eventueel actuelere versie kan worden teruggevonden op www.overheid.nl.

       Artikel 7:629 BW

       1. Voor zover het loon niet meer bedraagt dan het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag, behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar de eerste 52 weken ten minste op het voor hem geldende wettelijke minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.
       2. Het in lid 1 bedoelde recht geldt voor een tijdvak van zes weken voor de werknemer die doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van de natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat.
       3. De werknemer heeft het in het eerste lid bedoelde recht niet:
        1. indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of het gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;
        2. voor de tijd, gedurende welke door zijn toedoen zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd;
        3. voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 voor de werkgever of voor een door de werkgever aangewezen derde, waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, niet verricht;
        4. voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de werkgever of door een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;
        5. voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 7:658a lid 3;
        6. voor de tijd gedurende welke hij zonder deugdelijke grond zijn aanvraag om een uitkering als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen later indient dan in dat artikel is voorgeschreven.
       4. In afwijking van lid 1 heeft de vrouwelijke werknemer het in dat lid bedoelde recht niet gedurende de periode dat zij zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg.
       5. Het loon wordt verminderd met het bedrag van enige geldelijke uitkering die de werknemer toekomt krachtens enige wettelijke voorgeschreven verzekering of krachtens enige verzekering of uit enig fonds waarin de werknemer niet deelneemt, voor zover deze uitkering betrekking heeft op de bedongen arbeid waaruit het loon wordt genoten. Het loon wordt voorts verminderd met het bedrag van de inkomsten, door de werknemer in of buiten dienstbetrekking genoten voor werkzaamheden die hij heeft verricht gedurende de tijd dat hij, zo hij daartoe niet verhinderd was geweest, de bedongen arbeid had kunnen verrichten.
       6. De werkgever is bevoegd de betaling van het in het lid 1 bedoelde loon op te schorten voor de tijd, gedurende welke de werknemer zich niet houdt aan door de werkgever schriftelijk gegeven redelijke voorschriften omtrent het verstrekken van de inlichtingen die de werkgever behoeft om het recht op loon vast te stellen.
       7. De werkgever kan geen beroep meer doen op enige grond het loon geheel of gedeeltelijk niet te betalen of de betaling daarvan op te schorten, indien hij de werknemer daarvan geen kennis heeft gegeven onverwijld nadat bij hem het vermoeden van het bestaan daarvan is gerezen of redelijkerwijs had behoren te rijzen.
       8. Artikel 7:628 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
       9. Van dit artikel kan ten nadele van de werknemer slechts in zoverre worden afgeweken dat bedongen kan worden dat de werknemer voor de eerste twee dagen van het in lid 1 of lid 2 bedoelde tijdvak geen recht op loon heeft.
       10. Voor de toepassing van de leden 1, 2 en 9 worden perioden, waarin de werknemer in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten, samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten als bedoeld in artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.
       11. Het tijdvak van 104 weken, bedoeld in lid 1, wordt verlengd:
        1. met de duur van de vertraging indien de aanvraag bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen later wordt gedaan dan in of op grond van dat artikel is voorgeschreven;
        2. met de duur van het verlengde tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 24, eerste lid van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen heeft vastgesteld en met de duur van het tijdvak, bedoeld in artikel 25, negende lid, eerste zin, van die wet;
        3. met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, indien die wachttijd op grond van het zevende lid van dat artikel wordt verlengd; en
        4. met de duur van het tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 71a, negende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft vastgesteld.
       12. Indien de werknemer passende arbeid als bedoeld in artikel 7:658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand;
       13. Voor de toepassing van lid 2 wordt onder het verrichten van diensten ten behoeve van een huishouden mede verstaan het verlenen van zorg aan de leden van dat huishouden.

       Bijlage 6 Ledenlijst vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel

       Lijst van ondernemingen die zijn aangesloten bij de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel en van de formules per datum ondertekening:

       * Magazijn de Bijenkorf B.V. (Amsterdam)

       C&A Nederland C.V. (Amsterdam)

       Charles Vögele (Netherlands) B.V. (Breukelen)

       CKS Retail Nederland B.V. (Diemen)

       Claudia Strater B.V. (Diemen)

       * Hema B.V. (Amsterdam)

       Hunkemöller B.V. (Hilversum)

       Peek & Cloppenburg Anson's C.V. (Den Haag)

       Perry Sport B.V. (Amsterdam)

       Primark B.V. (Amsterdam)

       * Prénatal Moeder & Kind B.V. (Amersfoort)

       * TJX Netherlands B.V. (TK Maxx) (Amsterdam)

       * Vroom en Dreesmann Nederland B.V. (Amsterdam)
       WE Netherlands B.V. (Utrecht)

       * Wehkamp B.V. (Zwolle)

       Op de ondernemingen, gemerkt met een *, geldt de onderhavige regeling niet.

       ADRESSEN

       Vereniging Grootwinkelbedrijven in Textiel VGT (alleen voor werkgevers)
       Postbus 182
       2260 AD Leidschendam
       T: 070-4442587
       I: www.rndweb.nl
       E: info@rndweb.nl

       FNV Handel
       Postbus 9208
       3506 GE Utrecht
       T: 088-3680368
       I: www.fnv.nl

       CNV Dienstenbond
       Postbus 3135
       2130 KC Hoofddorp
       T: 023-5651052
       I: www.cnvdienstenbond.nl
       E: info@cnvdienstenbond.nl

       Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel
       Uitvoerder: TKP Pensioen
       Postbus 501
       9700 AM Groningen
       T: 050-582 19 90
       I: www.tkppensioen.nl
       E: info@tkppensioen.nl

        

        

        

        

        

       Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) - 2015

       Begindatum: → 2015-01-08
       Einddatum: → 2016-01-04
       Sector, branche of industrie: → Groothandel
       Sector, branche of industrie: → Overige gespecialiseerde groothandel  , Winkel in kleding
       Publieke/private sector: → In het bedrijfsleven
       Afgesloten door:
       Namen van de bedrijfsverenigingen: → Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT)
       Namen van de vakbonden: →  CNV Dienstenbond, Vereniging van Werknemers van De Nederlandsche Bank N.V.

       TRAINING

       Cursusaanbod: → Ja
       Stages: → Nee
       Werkgeversbijdrage aan opleidingsfondsen: → Nee

       ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

       Maximale uitkering bij ziekte (tot 6 maanden): → 100 %
       Maximale duur van betaald ziekteverlof: → 729 dagen
       Regelingen met betrekking tot terugkeer op het werk na langdurige ziekte, bijvoorbeeld bij behandeling tegen kanker: → Ja
       Betaald ongesteldheidsverlof: → Nee
       Uitkering bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval: → Ja

       WERK EN GEZINSREGELINGEN

       Recht op terugkeer na zwangerschapsverlof: → 
       Verbod op discrminatie in relatie tot zwangerschap: → 
       Verbod op de verplichting tot het verrichten van gevaarlijk of ongezond werk voor zwangere of zogende werkneemsters: → 
       Veiligheids-en gezondheidsonderzoek op de werkplek van zwangere of zogende werkneemsters: → 
       Ander werk voor gevaarlijk of ongezond werk te verrichten door zwangere of zogende werkneemsters: → 
       Recht op medische controle tijdens werktijd bij zwangerschap: → 
       Verbod om bij aanname van werkneemsters op zwangerschap te laten testen: → 
       Verbod om bij propmotie van werkneemsters op zwangerschap te laten testen: → 
       Voorzieningen voor zogende moeders: → Nee
       Kinderopvang verzorgd door de werkgever: → Nee
       Werkgeversbijdrage aan de kinderopvang: → Nee
       Bijdrage in de opleiding van de kinderen van werknemers: → Nee
       Verlofdagen bij de dood van een familielid: → 5 dagen

       GELIJKE BEHANDELING

       Gelijk loon voor gelijk werk: → Nee
       Bepalingen over discriminatie op werk: → Nee
       Gelijke kansen voor vrouwen bij promotie: → Nee
       Gelijke kans op (bij)scholing voor vrouiwen: → Nee
       Vrouwelijke vakbondsbestuurders op de werkvloer: → Nee
       Bepalingen over seksuele intimidatie op de werkplek: → Ja
       Bepalingen over geweld op het werk: → Nee
       Bijzonder verlof voor werknemers die slachtoffer zijn van huiselijk geweld/geweld door partners → Nee
       Steun voor vrouwelijke werknemers met een handicap: → Nee
       Toezicht op gelijke behandeling: → Nee

       ARBEIDSCONTRACTEN

       Proefperiode duur: → Not specified dagen
       Deeltijdwerkers komen niet in aanmerking voor een regeling: → Nee
       Regelingen voor deeltijdwerkers: → Ja
       Stagiaires komen niet in aanmerking voor een regeling: → Nee
       Minibaantjes en werkstudenten komen niet in aanmerking voor een regeling: → Nee

       ARBEIDSTIJDEN,ROOSTERS EN VRIJE DAGEN

       arbeidsuren per week: → 38.0
       werkdagen per week: → 5.0
       betaalde vakantie: → 24.0 dagen
       betaalde vakantie: → 4.8 weken
       Aantal dagen betaalde vakantie per jaar: → 2.0 dagen
       Tenminste een vrije dag per week overeengekomen: → Nee
       Flexibele werktijden toegestaan: → Ja

       LONEN

       Loon volgens loonschalen: → Yes, in one table
       Loon volgens kwalificaties: → 0
       Loon volgens functieomschrijving: → 1
       Compensatie voor de stijging van de kosten van levensonderhoud: → 

       Eenmalige toeslag:

       Eenmalige toeslag: → 1.5 %
       Eenmalige toeslag uit het bedrijfsresultaat: → Nee
       Eenmalige toeslag wordt uitgekeerd: → 2015-10

       Toeslag voor avond of nachtdienst:

       Toeslag voor avond of nachtdienst: → 150 % van basisloon
       Toeslag alleen voor nachtdienst: → Nee

       Vakantiegeld:

       Vakantiegeld: → 8.0 % van basisloon

       Toeslag voor overwerk:

       Toeslag voor overwerk: → 125 % van basisloon

       Toeslag voor zondagswerk:

       Toeslag voor zondagswerk: → 100 %

       Seniorieitstoeslag:

       Maaltijdbonnen:

       Maaltijdbonnen voorzien: → Ja
       Maaltijdvergoeding voorzien: → Ja
       → 4.2 per maaltijd
       Pro deo rechtsbijstand: → Nee
       Loading...