Minimum lonen in Nederland - Veel gestelde vragen

Is er aparte wetgeving met betrekking tot minimumlonen in je land?

Nederland kent aparte wetgeving voor het minimumloon. Het bruto minimumloon wordt vastgelegd in de wet op het minimumloon en vrije dagen. Alle minimumlonen getoont op Loonwijzer zijn bruto bedragen. De jeugdlonen worden geregeld bij Besluit Minimumjeugdloonregeling van 29 juni 1983, gewijzigd tot 20 juli 2012.

Is er wettelijk minimumloon?

Nederland kent meer dan één minimumloon.

Hoeveel bedraagt het minimumloon?

Het minimumloon wordt nationaal vastgesteld. Van 15-22 jaar geldt het minimumjeugdloon. Jongere werknemers ontvangen een percentage van het minimumloon voor volwassenen, als volgt - werknemers van 22 jaar hebben recht op 85%, werknemers van 21 jaar krijgen 72,5%, werknemers van 20 jaar krijgen 61,5%, werknemers van 19 jaar krijgen 52,5%, werknemers van 18 jaar krijgen 45,5%, werknemers van 17 krijgen 39,5%, van 16 34,5% en van 15 jaar 30%.

Wat is de basis voor de berekening van het minimumloon?

Minimumlonen kunnen worden vastgeteld per dag, week of maand.

Als er een minimumloon is voor een week/maand, wordt het dan berekend over een vastgesteld aantal gewerkte uren?

De tarieven voor het wettelijk minimumloon zijn gebaseerd op een volle werkweek. Gewoonlijk bestaat die uit 36, 38 of 40 uur, afhankelijk van de sector. 36 uur komt niet zo veel voor (meestal alleen in cao's). In de meerderheid van de gevallen is het minimumloon gekoppeld aan een 40-urige werkweek, soms meer. Voor de horeca en detailhandel geldt een werkweek van 38 uur.

Wordt het minimumloon vastgesteld door vertegenwoordigers van de regering, werkgevers en/of de vakbonden?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de minimumlonen vast.

Hoe wordt over aanpassingen van het minimumloon beslist?

Aanpassing van het minimumloon is een zaak van de regering en volgt de gemiddelde loonontwikkeling in de cao's.

Uit welke elementen is het minimumloon in je land samengesteld?

Het wettelijk minimumloon kent geen extra's. Alleen komt er nog 8% vakantiegeld bij.

Hoe vaak wordt het vaste deel uit het minimumloon geactualiseerd?

Het vaste bestanddeel van het minimumloon wordt elk jaar opnieuw vastgesteld (per 1 januari en 1 juli).

Aan de hand van welke criteria wordt het minimumloon geactualiseerd?

De aanpassing van het minimumloon is gekoppeld aan de loonontwikkeling.

Wat is de nationale armoedegrens? (in nationale valuta)

In Nederland is er geen officiële definitie voor een armoedegrens. Het CBS baseerd de armoedegrens op de lage-inkomensgrens. Deze wordt ontleend aan hoeverre je kan rondkomen met een bijstandsuitkering. De armoedegrens is € 1.320,09 voor een samenwonend stel per maand (netto bedrag + € 69,48 vakantietoeslag). In totaal dus: € 1.389,57. Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders is dit bedrag € 924,07 netto per maand + € 48,64 vakantietoeslag. In totaal dus € 922,71.

Wat was de laatste keer dat de armoedegrens werd geactualiseerd? (jjjj/mm )

De armoedegrens is voor het laatst bijgesteld in januari 2016 en wordt eens per half jaar geactualiseerd.

Wat is het percentage van het minimumloon ten opzichte van de nationale armoedegrens?

De bijstandsuitkering voor een gezin bedraagt 100% van het minimumloon. Voor een alleenstaande ouder is dit 70% van het minimumloon en voor een alleenstaande is dat 50%. Voor 65 plussers zijn deze bedragen verschillend.

Hoe wordt het minimumloon gehandhaafd?

Handhaving van het minimumloon is een zaak van het arbeidsbureau/UWV.

Welke wettelijke sancties staan er op niet naleving van de verplichting tot het betalen van het minimumloon?

De boete op niet naleving hangt af van het verschil tussen het werkelijk betaald loon en het wettelijke minimumloon en/of de vakantietoeslag. De boete kan oplopen tot € 10.000 per werknemer en voor vakantietoeslag tot € 2000. Bovendien is de weekgever verplicht het achterstallige verschil in loon uit te betalen binnen 4 week. Niet nakomen van deze verplichting leidt tot een dwangsom van € 500 per dag met een maximum van € 40.000.

Worden de sancties vaak toegepast?

De sancties worden incidenteel opgelegd.

Zijn er vertegenwoordigers van de werkgevers/vakbonden betrokken bij de procedures ter handhaving?

Er zijn geen vertegenwoordigers van werkgevers of vakbonden betrokken bij de handhaving.

Tot wie kunnen personen die menen dat ze onder het minimumloon verdienen zich richten, waar kunnen ze terecht?

Individuen kunnen zich met klachten wenden tot de Arbeidsinspectie.

In welke maand van het jaar wordt het minimumloon in je land herzien?

Het minimumloon wordt in Nederlnd ieder jaar in januari en juli vastgesteld.

loading...