Dit verandert in 2016 voor jou als werknemer (24-12-2015) [UPDATE: 2-2-2016]

Wat verandert er allemaal in 2016 ten opzichte van 2015? Wij hebben de belangrijkste wijzigingen samengevat aangaande je loonstrook en de bruto/netto-bedragen, de Werkloosheidswet, de VAR, de auto van de zaak, de Wet Flexibel Werken, het minimumloon en minimumjeugdloon en de AOW-leeftijd.

Plezier op de werkplek. Bekijk meer in het arbeidsrecht, minimumloon, fatsoenlijk werk en leefbaar loon bij Loonwijzer

Loonstrook

Het maandelijkse loonstrookje laat in 2016 voor alle werknemers een stijging zien. Vooral in huishoudens waarin rond de 2000 euro per maand wordt verdiend, is de stijging groot. Van het brutoloon blijft na aftrek van de loonheffing tussen de 70 en 80 euro meer over dan in 2015. Een gezin met twee kostwinners die beide dat bedrag verdienen, gaan minder erop vooruit. Die komen netto uit op een plus van ongeveer 15 euro. Voor de hogere inkomens, boven twee keer modaal, neemt het nettoloon in 2016 meer toe. Voor zulke huishoudens gaat het om circa 50 euro op maandbasis.

Een verlaging van het belastingtarief voor de tweede en derde schijf verklaart een deel van de verschillen. Dat tarief wordt wel minder verlaagd dan eerst het plan was, wat komt door het nieuwe belastingplan. Desondanks klinkt de wijziging positief door in de nettobedragen van 2016.

Let op, het gaat hier om voorlopige cijfers. De precieze bedragen op je loonstrookje kunnen dus verschillen.

Werkloosheidswet (WW)

Per 1 januari gaat de maximale duur van de WW omlaag. Dat is nu nog 38 maanden, maar wordt geleidelijk teruggebracht naar 24 maanden. Elk kwartaal wordt een maand van de maximale WW-duur afgetrokken. Daardoor krijg je als uitkeringsgerechtigde vanaf medio 2019 nog maximaal twee jaar WW. Dit betekent dat als je binnen de eerste drie maanden van komend jaar wordt ontslagen, je recht hebt op een werkloosheidsuitkering van maximaal 37 maanden

Daarnaast wordt de opbouw van de WW aangepast. Het was tot nu toe zo dat je voor elk gewerkt jaar een maand WW kreeg in het geval van werkloosheid. Dat blijft vanaf 2016 hetzelfde voor de eerste tien jaar van je arbeidsloopbaan. Daarna krijg je per jaar een halve maand een uitkering. Je nu al opgebouwde WW-duur verandert niet door de gewijzigde opbouw, maar wel door de kortere maximale. Anders gezegd: de gewerkte jaren blijven één maand waard, maar je kunt minder maanden opsparen.

VAR

Werk je niet in vaste dienst, maar als zelfstandige, dan heb je waarschijnlijk met de VAR te maken. De VAR zal per 1 mei 2016 worden vervangen door modelcontracten op basis van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Dit houdt in dat de Belastingdienst voorbeeldovereenkomsten opstelt die opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen gebruiken om de werkzaamheden in kaart te brengen. Bij het gebruik én het opvolgen van het contract bestaat de zekerheid dat er geen sprake is van een werknemersrelatie en dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft te betalen. Ook andere, eigen contracten kunnen nog gewoon worden gebruikt, maar daarbij bestaat die zekerheid niet. Wel kunnen eigen contracten ter controle vooraf worden voorgelegd aan de fiscus. Tot 1 mei 2017 zal een overgangstermijn gelden.

Auto van de zaak

Heb je een auto van de zaak? En gebruik je die privé voor meer dan 500 kilometer per jaar? Dan gaat je bijtelling mogelijk omhoog als je een nieuwe auto krijgt. De bijtellingspercentages en de uitstootcategorieën worden namelijk aangepast voor nieuwe leaseauto's. Voor veel auto's is het bijtellingspercentage hoger vanaf 2016. De nieuwe bijtellingsregels gelden alleen voor nieuwe auto's. De lagere bijtellingspercentages uit vorige jaren duren vijf jaar vanaf datum afgifte kentekenbewijs. 

In onderstaande infographic legt Laadpaal24 duidelijk uit wat per 1 januari 2016 verandert aan de bijtelling van elektrische auto's.

Bijtelling elektrische auto verandert

Wet Flexibel Werken

Werknemers kunnen zich vanaf 2016 beroepen op de Wet Flexibel Werken om hun arbeidstijden en arbeidsplaats aan te passen. Tot nu toe konden werknemers de werkgever alleen verzoeken het aantal te werken uren te veranderen. Dit mogelijk zodra je een halfjaar in dienst bent. Werkgevers mogen dit alleen weigeren bij een zwaarwegend bedrijfsbelang en moeten dit ook aantonen. De werknemer moest na zo'n verzoek twee jaar wachten tot hij/zij een nieuw verzoek mocht indienen; dit wordt vanaf 2016 één jaar.

Minimumloon, sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen

Het wettelijk minimumloon stijgt van 1.507,80 euro naar 1.524,60 euro bruto per maand. Ook het minimumjeugdloon stijgt, dus ben je onder de 23 jaar en houdt je loon gelijke tred daarmee, dan zul je in 2016 ook iets meer verdienen. Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen zoals de AOW, ANW, WW en de WIA zijn gekoppeld aan het minimumloon, waardoor die ook zullen stijgen.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW-leeftijd stijgt komend jaar voor het eerst met drie maanden. Daardoor krijg je in 2016 pas AOW wanneer je de leeftijd van 65 jaar en 6 maanden hebt bereikt.

loading...
 
 

 
 
Loading...