Ik wil werken na verlof voor een chronische ziekte of langdurig ziekteverzuim

Terugkeren naar je werk na ziek te zijn geweest is niet altijd gemakkelijk. In sommige landen is er wet- en regelgeving om de terugkeer naar werk te vergemakkelijken. Deze pagina biedt een overzicht van de wet- en regelgeving in Nederland.

Terug naar het werk na ziekteverlof? Vul de enquête in

Terugkeer na behandeling voor chronische ziekte

Wet- en regelgeving ter ondersteuning van hen die werden behandeld voor een chronische ziekte en die willen weten hoe ze weer aan het werk kunnen gaan.

Gelijke behandeling

Relevante wetgeving:

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte van 3 april 2003, paragraaf 2 (Werk), artikel 4

Belangrijkste bepalingen:

Onderscheid is verboden bij:

  • a. de aanbieding van een betrekking en de behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking;
  • b. het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding;
  • c. het aanstellen of ontslaan van personen, op wie artikel 3 van de Ambtenarenwet 2017 van toepassing is;
  • d. de arbeidsbemiddeling;
  • e. arbeidsvoorwaarden;
  • f. het laten volgen van onderwijs, scholing en vorming tijdens of voorafgaand aan een arbeidsverhouding;
  • g. bevordering; h. arbeidsomstandigheden.

Je rechten volgens deze wetgeving:

De werkgever mag geen onderscheid maken op basis van je chronische ziekte en moet je daarom in de gelegenheid stellen je werk weer op te pakken. In overleg kunnen wel afspraken worden gemaakt over je terugkeer.

Werkzekerheid

Relevante wetgeving:

Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 10 (Arbeidsovereenkomst), Artikel 670 (https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=10&afdeling=9&artikel=670&z=2020-01-01&g=2020-01-01)

Belangrijkste bepalingen:

De werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid:

  • a. ten minste twee jaren heeft geduurd, dan wel zes weken voor de werknemer die de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt, of
  • b. een aanvang heeft genomen nadat een verzoek om toestemming als bedoeld in artikel 671a door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of door de commissie, bedoeld in artikel 671a, lid 2, is ontvangen. (artikel 670, paragraaf 1)

Je rechten volgens deze wetgeving:

De werkzekerheid van de werknemer is gegarandeerd tijdens de eerste twee ziektejaren. De werkgever mag het arbeidscontract met de werknemer pas beëindigen als laatstgenoemde na twee jaar nog steeds zijn werk niet kan hervatten en de werkgever al die tijd de loonkosten heeft betaald.

Toeleiding naar werk

Relevante wetgeving:

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen van 10 november 2005, artikel 35 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/2020-01-01)

Belangrijkste bepalingen:

Het UWV kan aan de persoon met een naar het oordeel van het UWV structurele functionele beperking, en die arbeid in dienstbetrekking verricht of die arbeid in dienstbetrekking gaat verrichten, doch niet werkzaam is of zal zijn als werknemer in de zin van de Wet sociale werkvoorziening, of die scholing of opleiding in het kader van de bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces volgt of gaat volgen of arbeid op een proefplaats verricht of gaat verrichten, met uitzondering van de persoon die werkzaam is als werknemer in de zin van de Wet sociale werkvoorziening, op aanvraag voorzieningen toekennen die strekken tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid, het volgen van de scholing of opleiding of het verrichten van arbeid op die proefplaats.

Je rechten volgens deze wetgeving:

Indien noodzakelijk kun je bij het UWV vragen om voorzieningen die de toeleiding naar werk vergemakkelijken.

Werkgeversplichten

Relevante wetgeving:

Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 10 (Arbeidsovereenkomst), Artikel 658a (https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=10&afdeling=6&artikel=658a&z=2020-01-01&g=2020-01-01)

Belangrijkste bepalingen:

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf. Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en in het bedrijf van de werkgever geen andere passende arbeid voorhanden is, bevordert de werkgever, gedurende het tijdvak waarin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van artikel 629, artikel 71a, negende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of artikel 25, negende lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever, tenzij de werknemer de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt. (artikel 658a, paragraaf 1)

Je rechten volgens deze wetgeving:

De werkgever moet zijn best doen je weer aan het werk te stellen binnen de organisatie. Als dat niet mogelijk is, moet worden gekeken of gepast werk mogelijk is bij een andere werkgever.

Terugkeer na lang ziekteverlof

Wet- en regelgeving ter ondersteuning van hen die afwezig zijn wegens ziekteverlof en overwegen weer te gaan werken na hun verlof

Toeleiding naar werk

Relevante wetgeving:

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen van 10 november 2005, artikel 35 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/2020-01-01)

Belangrijkste bepalingen:

Het UWV kan aan de persoon met een naar het oordeel van het UWV structurele functionele beperking, en die arbeid in dienstbetrekking verricht of die arbeid in dienstbetrekking gaat verrichten, doch niet werkzaam is of zal zijn als werknemer in de zin van de Wet sociale werkvoorziening, of die scholing of opleiding in het kader van de bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces volgt of gaat volgen of arbeid op een proefplaats verricht of gaat verrichten, met uitzondering van de persoon die werkzaam is als werknemer in de zin van de Wet sociale werkvoorziening, op aanvraag voorzieningen toekennen die strekken tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid, het volgen van de scholing of opleiding of het verrichten van arbeid op die proefplaats.

Je rechten volgens deze wetgeving:

Indien noodzakelijk kun je bij het UWV vragen om voorzieningen die de toeleiding naar werk vergemakkelijken.

Werkzekerheid

Relevante wetgeving:

Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 10 (Arbeidsovereenkomst), Artikel 670 (https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=10&afdeling=9&artikel=670&z=2020-01-01&g=2020-01-01)

Belangrijkste bepalingen:

De werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid:

a. ten minste twee jaren heeft geduurd, dan wel zes weken voor de werknemer die de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt, of

b. een aanvang heeft genomen nadat een verzoek om toestemming als bedoeld in artikel 671a door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of door de commissie, bedoeld in artikel 671a, lid 2, is ontvangen. (artikel 670, paragraaf 1)

Je rechten volgens deze wetgeving:

De werkzekerheid van de werknemer is gegarandeerd tijdens de eerste twee ziektejaren. De werkgever mag het arbeidscontract met de werknemer pas beëindigen als laatstgenoemde na twee jaar nog steeds zijn werk niet kan hervatten en de werkgever al die tijd de loonkosten heeft betaald.

Relevante wetgeving:

Re-integratie

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen van 10 november 2005, artikelen 29, 30 & 39 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/2020-01-01)

Belangrijkste bepalingen:

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht in voldoende mate te trachten mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid te behouden of te verkrijgen. (artikel 30, paragraaf 1) Nadat het recht op een WGA-uitkering is vastgesteld, stelt het UWV in samenspraak met de verzekerde een reïntegratievisie vast waarin verplichtingen en rechten van de verzekerde zijn vermeld. (artikel 39, paragraaf 1)

Je rechten volgens deze wetgeving:

Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent verklaard en daarmee recht hebt op een WGA-uitkering, maar wel weer deels aan het werk wilt, wordt een re-integratieplan opgesteld waarmee kan worden bepaald of en hoe je kunt terugkeren. Je moet hierbij worden betrokken. Je bent verplicht te werken als blijkt dat je daartoe geschikt bent en jou werk wordt aangeboden.

Werkgeversplichten

Relevante wetgeving:

Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 10 (Arbeidsovereenkomst), Artikel 658a (https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=10&afdeling=6&artikel=658a&z=2020-01-01&g=2020-01-01)

Belangrijkste bepalingen:

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf. Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en in het bedrijf van de werkgever geen andere passende arbeid voorhanden is, bevordert de werkgever, gedurende het tijdvak waarin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van artikel 629, artikel 71a, negende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of artikel 25, negende lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever, tenzij de werknemer de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt. (artikel 658a, paragraaf 1)

Je rechten volgens deze wetgeving:

De werkgever moet zijn best doen je weer aan het werk te stellen binnen de organisatie. Als dat niet mogelijk is, moet worden gekeken of gepast werk mogelijk is bij een andere werkgever.

Je rechten en salaris gewaarborgd

loading...
 
 

 
 
Loading...