Internationale afspraken over Decent Work

De internationale afspraken over Decent Work zijn vastgelegd in Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties: de ILO-Conventies.

Hieronder staan de belangrijkste ILO-Conventies in het kort.

Onderwerpen:

Werk en loon

Werk en verlof

Werk tijdens feestdagen en in de weekeinden

Als je schoolgaande kinderen hebt

Moederschap en werk

Veiligheid en gezondheid op de werkplek

Werk en ziekte

Sociale zekerheid

Eerlijke behandeling op het werk

Kinderen op het werk

Dwangarbeid

Vakbondsrechten

 

Werk en loon

ILO-Conventies:
minimumloon: Conventie 131 (1970)
regelmatige uitbetaling: Conventies 95 (1949) en 117 (1962)
compensatie overuren: Conventies 47 (1935) en 106 (1957)

Nederland heeft Conventies 95, 106 en 131 geratificeerd, de Conventies 47 en 117 niet.

 

Minimumloon
Het minimumloon behoort de kosten van levensonderhoud van jou en je gezinsleden te dekken. Het behoort bovendien in redelijke verhouding te staan tot het algemene loonpeil en de levensstandaard van andere sociale groepen.

Regelmatige betaling
Je loon moet regelmatig worden uitbetaald.

Compensatie overuren
Overwerk moet zoveel mogelijk beperkt worden. Als overwerk onontkoombaar is moet daar extra beloning tegenover staan, maar het minimum is het basisuurloon plus alle componenten die daar bij horen.

naar boven

 

Werk en verlof

ILO-Conventie:
Conventie 132 (1970) gaat over betaalde vakantiedagen.

Nederland heeft Conventie 132 niet geratificeerd.

Betaalde vakantie
Drie weken vakantie met behoud van salaris is het jaarlijkse minimum, nationale en religieuze feestdagen niet meegeteld.

naar boven

 

Werk tijdens feestdagen en in de weekeinden

ILO-Conventies:
Conventies 14, 47 en 106. Bovendien zijn voor verschillende sectoren nog aparte Conventies van kracht.

Nederland heeft Conventie 14 geratificeerd, Conventies 47 en 106 niet.

Doorbetaald vrij op feestdagen
Als werknemer heb je recht op betaald verlof tijdens nationale en erkende religieuze feestdagen.

Compensatie werk op feestdagen
Als je op een nationale of religieuze feestdag moet werken, hoor je die op een ander moment gecompenseerd te krijgen. Dat hoeft niet in diezelfde week te zijn, maar het recht op een betaalde compensatiedag blijft bestaan.

Compensatie voor weekendwerk
Als je het weekend moet werken, behoor je recht op een andere rustperiode van 24 uur te krijgen. Dat hoeft niet per se in het weekend, maar wel in diezelfde week.

naar boven

 

 

Als je schoolgaande kinderen hebt

ILO-Conventie:
Conventie 156 (1981)

Nederland heeft Conventie 156 geratificeerd.

Vakantie opnemen in schoolvakanties
Je zou je vakantie moeten kunnen opnemen in tijden dat de kinderen schoolvakantie hebben.

Combinatie werk en gezin
Als werknemer met een gezin (ongeacht of je man of vrouw bent) behoor je dezelfde mogelijkheden te krijgen als je collega’s zonder kinderen.

naar boven

 

Moederschap en werk

ILO-Conventies:
Conventie 183 (2000). Nederland heeft Conventie 183 geratificeerd in 2009. 

Gratis pre- en postnatale zorg
Tijdens je zwangerschap, het zwangerschaps- en bevallingsverlof  hoor je zonder extra kosten over medische en verloskundige zorg te beschikken.

Geen gevaarlijk werk
Tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding hoef je geen werk te doen dat risico's voor jezelf of je baby met zich mee kan brengen.

Duur zwangerschapsverlof
Je zwangerschaps- en bevallingsverlof hoort ten minste 14 weken te zijn.

Inkomen tijdens zwangerschapsverlof
Tijdens je zwangerschaps- en bevallingsverlof hoor je een inkomen van ten minste tweederde van je voorgaande salaris te krijgen.

naar boven

 

Veiligheid en gezondheid op de werkplek

ILO-Conventie:
Conventie 155 (1981) inzake beroepsveiligheid en gezondheid. Er zijn nog meer Conventies over beroepsveiligheid. Maar die betreffen vaak zeer specifieke risico's (zoals asbest of chemicaliën) en zijn daarom hier buiten beschouwing gelaten

Nederland heeft Conventie 155 geratificeerd, maar veel specifieke Conventies over veiligheid en gezondheid in bedrijven niet.

Werkgever zorgt
Je werkgever heeft de plicht te zorgen voor de veiligheid van werkprocessen, voorzover dat redelijkerwijs verlangd kan worden.

Gratis bescherming
Je werkgever moet zorgen voor gratis beschermende kleding en andere veiligheidsmaatregelen.

Training
Je behoort samen met je collega's getraind te worden in aspecten van veiligheid en gezondheid op het werk en te weten waar de nooduitgangen zijn.

Klachten
Als je je leidinggevende hebt geïnformeerd over een dreigend risico of gevaarlijke situatie op het werk, kan hij je niet verplichten daarin terug te keren zolang die situatie voortduurt.

naar boven

 

Werk en ziekte

ILO-Conventie:
Conventie 121 (1964) en 130 (1969) inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten, medische zorg en uitkering bij ziekte.

Nederland heeft Conventie 121 en 130 geratificeerd.

Inkomen bij ziekte
Je hoort bij ziekte beschermd te worden tegen verlies van inkomen.. De eerste 3 ziektedagen hoeven niet betaald te worden.

Minimaal inkomen
Het minimum waarop je recht op hebt is 60 procent van het minimumloon gedurende het eerste half jaar van je ziekte. (Het staat landen vrij om te kiezen voor een ruimhartiger systeem: 60 procent van het laatst verdiende loon gedurende het eerste halve of zelfs hele jaar van de ziekte).

Ontslag
Tijdens de eerste 6 maanden van je ziekte hoor je niet te worden ontslagen.

Arbeidsongeschikt
Als je arbeidsongeschikt raakt door een beroepsziekte of arbeidsongeval hoor je een iets hogere minimumuitkering te krijgen, dan wanneer er een andere oorzaak is.

naar boven

 

Sociale zekerheid

ILO-Conventies:
Voor pensioen, nabestaandenpensioen, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid schrijft Social Security Minimum Standards Convention 102 (1952) een bepaald minimum percentage voor. Voor verschillende uitkeringen zijn wat hogere normen overeen gekomen in latere Conventies 121(1964), 128 (1967), 130 (1969) and 168 (1988).

Nederland heeft deze Conventies allemaal geratificeerd.

Pensioen
Vanaf 65, uitgedrukt als een percentage van het minimumloon of van het laatst verdiende loon. Een hogere pensioenleeftijd mag als de levensverwachting veel hoger is.  

Nabestaandenpensioen
Echtgenote en kinderen van een kostwinner hebben recht op een uitkering, uitgedrukt als percentage van het minimumloon of van het laatst verdiende loon.

Werkloosheid
Wie werkloos wordt heeft gedurende een bepaalde periode recht op een werkloosheidsuitkering, uitgedrukt als percentage van het minimumloon of van het laatst verdiende loon.

Medische voorzieningen
Werknemers en hun gezinsleden hebben recht op betaalbare, noodzakelijk medische zorg.

naar boven

 

Eerlijke behandeling op het werk

ILO-Conventies:
Conventies 100 (1952) en 111 (1958). Conventie 100 gaat over het beginsel van gelijke beloning voor gelijkwaardig werk. Conventie 111 noemt alle verboden discriminatiegronden. De conventies schrijven overheden voor op deze gebieden wettelijke waarborgen te scheppen en een onafhankelijke instantie te laten toezien op naleving van die wetgeving.

Nederland heeft beide conventies geratificeerd.

Gelijk loon
Op je  werk moet gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor gelijkwaardig werk, los van de huwelijkse staat, plaatsvinden. Ongelijke behandeling op basis van sekse, geloof, ras of etnische afkomst is ook verboden. Er behoort een transparant beloningssysteem te bestaan en duidelijkheid over welk salaris bij welke functie hoort.

Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is discriminatie naar sekse.

Scholingsaanbod
Alle werknemers behoren, onafhankelijk van sekse, geloof, ras of etnische afkomst, dezelfde kansen te hebben op training en scholing.

Bescherming bij klachten
Informatie over tot wie je je kunt wenden voor hulp in geval van discriminatie behoort algemeen beschikbaar te zijn. Als je vragen stelt of klaagt over discriminatie hoor je geen intimidatie of ontslagdreiging te ervaren.

naar boven

 

Kinderen op het werk

ILO-Conventies:
Conventies 138 (1973) en 182 (1999)

Nederland heeft beide Conventies geratificeerd.

Kinderen onder de 15
In bedrijven en instellingen mag geen werk door kinderen gedaan worden dat ten koste gaat van hun gezondheid, fysieke en mentale ontwikkeling. Alle kinderen moeten gewoon naar school kunnen. Als dat is veilig gesteld, is er geen bezwaar tegen lichte arbeid door kinderen van tussen de 12 en 14.

Zwaarder werk
Voor werk dat gezondheidsrisico's oplevert, gelden strengere criteria.

naar boven

 

Dwangarbeid

ILO-Conventies:
Conventies 29 (1930) en 105 (1957). Dwangarbeid is werken onder dreiging van straf: niet betalen van loon, ontslag, intimidatie of geweld. Dwangarbeid betekent schending van mensenrechten.

Nederland heeft deze Conventies geratificeerd.

Andere baan
Je kunt vrijelijk naar ander werk zoeken. Je loopt geen risico op inhouding van loon gekort of dreiging met ontslag.

Paspoort ingehouden
Jij beschikt zelf over eigen paspoort of identiteitskaart, niet je werkgever. (Een van de praktijken die duiden op dwangarbeid is het inhouden van paspoort of ID-bewijs door de werkgever, vaak van migranten. Waar dit gebeurt, is sprake van dwangarbeid).

Lening loopt nog
Ook als je nog een lening bij je werkgever hebt lopen, moet je voldoende loon krijgen om van te kunnen rondkomen met je gezin.

naar boven

 

Vakbondsrechten

ILO-Conventies:
Conventies 87 (1948) en 98 (1949)

Nederland heeft deze conventies geratificeerd.

De vakbond op je werk
Vakbonden moeten ongestoord kunnen onderhandelen met werkgevers over arbeidsvoorwaarden. (De ILO kent een aparte klachtenprocedure voor vakbonden als die vrijheid wordt belemmerd).

Vakbondslid worden en buiten werktijd actief zijn in een vakbond
Vrijheid van organisatie en dus het recht om lid te worden van een vakbond behoort tot de fundamentele mensenrechten. Werknemers mogen geen nadelen ondervinden van actief zijn in een vakbond buiten werktijd.

naar boven

loading...
 
 

 
 
Loading...